Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 października 2018 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Publikacje książkowe

 
Cena: 41.00 zł
Stan prawny na 01.01.2018 r.

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  1.1. Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi
  1.2. Określenie płatnika składek
 2. Zasady ustalania i finansowania składek
  2.1. Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe
  2.2. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe
  2.3. Wysokość składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
  2.4. Refundacja i dofinansowanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby niepełnosprawne

II. POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy zdrowotnej
 2. Spełnienie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego
 3. Wysokość i podstawa wymiaru składki zdrowotnej
 4. Zasady finansowania i opłacania składki
 5. Odliczanie składki zdrowotnej od podatku dochodowego
  5.1. Odliczanie składki zdrowotnej pracowników
  5.2. Odliczanie składki zdrowotnej osób wykonujących umowy cywilnoprawne, w tym własnych pracowników
  5.2.1. Odliczanie składki od zaliczki na podatek
  5.2.2. Odliczanie składki zdrowotnej pracowników wykonujących u własnego pracodawcy umowy cywilnoprawne
  5.3. Odliczanie składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą
  5.4. Szczególne zasady obniżania składki do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

III. ZGŁASZANIE I WYREJESTROWYWANIE Z UBEZPIECZEŃ
 1. Imienne zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń
 2. Zgłoszenie i wyrejestrowanie płatnika składek

IV. ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM WYBRANYCH GRUP UBEZPIECZONYCH
 1. Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 2. Uwagi dotyczące podstaw prawnych świadczenia pracy
 3. Ubezpieczenia pracowników i członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych
 4. Ubezpieczenia zleceniobiorców
  4.1. Ogólne zasady dotyczące podlegania ubezpieczeniom
  4.2. Umowy cywilnoprawne jako jedyny tytuł do ubezpieczeń
  4.3. Wykonywanie kilku zleceń jednocześnie
  4.4. Zleceniobiorcą jest emeryt lub rencista
 5. Prowadzenie pozarolniczej działalności oraz inne tytuły ubezpieczeń
 6. Ubezpieczenia społeczne w razie zatrudnienia w państwie członkowskim UE/EOG

V. USTALANIE PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA
 1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  1.1. Podstawa wymiaru składek dla pracowników
  1.1.1. Pojęcie przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek
  1.1.2. Pracownicy wykonujący u pracodawcy umowy cywilnoprawne
  1.1.3. Podstawa wymiaru dla pracowników zatrudnionych za granicą
  1.1.4. Ustalanie podstawy wymiaru składek dla pracowników młodocianych
  1.2. Podstawa wymiaru składek dla zleceniobiorców
  1.3. Podstawa wymiaru składek dla innych grup ubezpieczonych
  1.4. Górna granica rocznej podstawy wymiaru
 2. Podstawa wymiaru składki chorobowej i wypadkowej
 3. Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek
  3.1. Wyłączenia wynikające z przepisów ustawy systemowej
  3.2. Wyłączenia wynikające z rozporządzenia składkowego
  3.3. Wyłączenie wynikające z ustawy o pracowniczych programach emerytalnych
 4. Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru

VI. USTALANIE PRAWA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO I WYPADKOWEGO
 1. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
  1.1. Zasiłek chorobowy
  1.2. Świadczenie rehabilitacyjne
  1.3. Zasiłek wyrównawczy
  1.4. Zasiłek macierzyński
  1.5. Zasiłek opiekuńczy
 2. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego
  2.1. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników
  2.2. Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami
 3. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
 4. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

VII. ROZLICZANIE I OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA ORAZ INNYCH NALEŻNOŚCI POBIERANYCH PRZEZ ZUS
 1. Zasady sporządzania dokumentacji rozliczeniowej
 2. Zasady i terminy opłacania składek
 3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  3.1. Składki na Fundusz Pracy
  3.2. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 4. Sankcje i ulgi stosowane przez ZUS
  4.1. Odsetki za zwłokę i inne sankcje z tytułu nieopłacania składek
  4.2. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty należności z tytułu składek
 5. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli płatników składek

AKTY PRAWNE
 1. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (wyciąg)
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (wyciąg)
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (wyciąg)
 4. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (wyciąg)
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
68,00 zł  41,00 zł
Cena: 28.00 zł
Stan prawny na 01.01.2018 r.

CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY

ROZDZIAŁ I
KODEKS PRACY I PRZEPISY OGÓLNE
 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
 2. Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – wyciąg
 3. Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – wyciąg
 4. Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 5. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
 6. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
 7. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
 8. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg
 9. Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 10. Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych
 11. Ustawa z dnia 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

ROZDZIAŁ II
PROMOCJA ZATRUDNIENIA
 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

ROZDZIAŁ III
STOSUNEK PRACY, WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
 1. Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 2. Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 3. Ustawa z dnia 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
 4. Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
 10. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.12.1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

ROZDZIAŁ IV
OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
 2. Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.10.1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu

ROZDZIAŁ V
CZAS PRACY, URLOPY PRACOWNICZE
 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców
 2. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11.03.1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.04.2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

CZĘŚĆ II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ROZDZIAŁ VI
PODMIOTOWA OCHRONA PRACY
 1. Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.05.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.10.1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5.12.2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

ROZDZIAŁ VII
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 1. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Ustawa z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy
 3. Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy
 4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

ROZDZIAŁ VIII
WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE
 1. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 2. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
44,00 zł  28,00 zł
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.