Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 20 lipca 2018 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Publikacje książkowe

 
Cena: 106.00 zł
Stan prawny na 01.01.2018 r.

Komplet 3 publikacji książkowych na 2018 rok za 106,00 zł !


W skład kompletu wchodzą tytuły:
 • Wszystko o podatkach, rachunkowości i finansach w 2018 roku (ilość stron: 912) - Zobacz opis »
 • VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2018 rok (ilość stron: 700) - Zobacz opis »
 • Wszystko o prawie pracy i BHP w 2018 roku (ilość stron: 696) - Zobacz opis »

175,00 zł 106,00 zł
Cena: 38.00 zł
Stan prawny na 01.01.2018 r.
Spis treści

CZĘŚĆ I
PODATKI I INNE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE

Rozdział I
Ordynacja podatkowa

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych

Rozdział II
Podatek dochodowy od osób prawnych

 1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
 2. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyciąg)
 3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (wyciąg)
 4. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyciąg)
 5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wyciąg)
 6. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyciąg)
 7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Rozdział III
Podatek dochodowy od osób fizycznych

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyciąg)
 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 4. Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (wyciąg)
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział IV
Podatek od towarów i usług

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 2. Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (wyciąg)
 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (wyciąg)
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
 16. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Rozdział V
Podatek od czynności cywilnoprawnych

 1. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

Rozdział VI
Inne podatki i opłaty

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
 3. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Rozdział VII
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

CZĘŚĆ II
RACHUNKOWOŚĆ

Rozdział VIII
Zasady prowadzenia rachunkowości

 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

CZĘŚĆ III
FINANSE, FUNDUSZE, PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Rozdział IX
Rozliczenia pieniężne

 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
 2. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Rozdział X
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (wyciąg)

Rozdział XI
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (wyciąg)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
64,00 zł  38,00 zł
Cena: 49.00 zł
Stan prawny na 01.01.2018 r.

Spis treści:

WPROWADZENIE

 1. ZAKRES OPODATKOWANIA

  1. Co podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
  2. Wyłączenia z zakresu opodatkowania
  3. Komis – jakie czynności podlegają opodatkowaniu?
  4. Nieodpłatne przekazanie towarów
   4.1. Drukowane materiały reklamowe i informacyjne
   4.2. Prezenty o małej wartości i próbki
   4.3. Dostarczanie pracownikom posiłków profilaktycznych, napojów i odzieży roboczej
   4.4. Przekazanie artykułów spożywczych kontrahentom i pracownikom
  5. Prawo do odliczenia VAT od towarów przekazanych nieodpłatnie
  6. Nieodpłatne świadczenie usług przez przedsiębiorcę
  7. Odpowiedzi na pytania
   7.1. Udzielanie pożyczek pieniężnych
   7.2. Wycofanie z firmy samochodu zakupionego od osoby fizycznej
   7.3. Usługa wykonana na własne potrzeby a VAT
   7.4. Nieodpłatne świadczenie usług
   7.5. Kara umowna a VAT
   7.6. Nieodpłatne udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego na cele prywatne
   7.7. Dostawa towarów przez osobę fizyczną za pośrednictwem komisu
   7.8. Opodatkowanie towarów otrzymanych w formie darowizny
   7.9. Wydanie egzemplarzy autorskich a VAT
   7.10. Wynajem samochodu poza terytorium Polski

 2. PODATNICY PODATKU VAT

  1. Definicja podatnika i płatnika VAT
  2. Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą osobiście
  3. Najem i dzierżawa jako przejaw działalności gospodarczej
  4. Organy i urzędy administracji publicznej oraz samorządowej
  5. Komornik sądowy wykonujący czynności egzekucyjne
  6. Nabycie towarów i usług od zagranicznych podatników na terytorium kraju
  7. Przedstawiciel podatkowy
  8. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w przypadku dostawy towarów wrażliwych
  9. Odpowiedzi na pytania
   9.1. Działalność gospodarcza małżonków
   9.2. Opłata za udział w zawodach
   9.3. Zakup licencji importem usług
   9.4. Nieodpłatne przekazanie pakietów medycznych
   9.5. Zakup usługi szkoleniowej od zagranicznego kontrahenta
   9.6. Najem jako dodatkowa działalność gospodarcza
   9.7. Rolnik – podatnik VAT

 3. SPRZEDAŻ TOWARÓW OBJĘTYCH MECHANIZMEM ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA

  1. Obowiązki sprzedawcy towaru podlegającego odwrotnemu obciążeniu
  2. Wartość dostaw towarów przesądzająca o stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia
  3. Jak rozliczyć towary elektroniczne podlegające odwrotnemu obciążeniu sprzedawane w zestawach?
  4. Podwyższenie wartości dostaw towarów przy jednolitych gospodarczo transakcjach
  5. Odwrotne obciążenie przy świadczeniu usług budowlanych
  6. Obowiązek składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym
  7. Odpowiedzi na pytania
   7.1. Rozliczenie błędnie wystawionej faktury dotyczącej towarów objętych odwrotnym obciążeniem
   7.2. Zasady ogólne zamiast odwrotnego obciążenia – jak skorygować VAT?
   7.3. Ulga na złe długi w przypadku odwrotnego obciążenia
   7.4. Dostawa elektroniki jako jednolita gospodarczo transakcja
   7.5. Hurtowa sprzedaż odpadów i złomu a odwrotne obciążenie
   7.6. Odwrotne obciążenie a odliczenie VAT naliczonego od zakupów towarów i usług
   7.7. Dane na fakturze dokumentującej sprzedaż objętą odwrotnym obciążeniem
   7.8. Termin rozliczenia VAT z faktury za usługę budowlaną objętą mechanizmem odwrotnego obciążenia
   7.9. Zwrot bezpośredni VAT w związku z nabyciem usługi budowlanej
   7.10. Nabycie usługi budowlanej we własnym imieniu i swoją rzecz

 4. ZWOLNIENIA Z VAT DOTYCZĄCE DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT
  2. Wyłączenia z prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT
  3. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
  4. Utrata prawa do zwolnienia z VAT
  5. Dobrowolna rezygnacja ze zwolnienia z VAT
  6. Powrót do zwolnienia z VAT
  7. Odpowiedzi na pytania
   7.1. Obowiązki podatnika tracącego zwolnienie
   7.2. Rezygnacja ze zwolnienia
   7.3. Jak wyliczyć wartość sprzedaży uprawniającą do zwolnienia z VAT?
   7.4. Usługi świadczone przez biura rachunkowe
   7.5. Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rezygnacją z prawa do zwolnienia z VAT

 5. STAWKI I ZWOLNIENIA Z VAT

  1. Podstawy prawne i wysokość stawek VAT
  2. Wpływ klasyfikacji statystycznych na wysokość stawki VAT
  3. Podstawowe zasady ustalania stawki VAT
  4. Zwolnienia z podatku VAT
   4.1. Zwolnienia wynikające z ustawy o VAT
   4.2. Zwolnienia określone w rozporządzeniu
  5. Towary i usługi opodatkowane stawką 0%
  6. Stawka 5% na sprzedaż towarów
  7. Towary i usługi opodatkowane stawką 8%
  8. Odpowiedzi na pytania
   8.1. Stawka VAT na usługi odśnieżania
   8.2. Najem i podnajem lokalu mieszkalnego
   8.3. Stawka VAT na drewno opałowe
   8.4. Usługi przyjmowania opłat
   8.5. Usługi szkoleniowe
   8.6. Sprzedaż okularów korekcyjnych
   8.7. Stawka VAT na produkty rolne
   8.8. Wynajem sprzętu nagłaśniającego
   8.9. Usługi związane z hodowlą zwierząt
   8.10. Stawka VAT na świadczenie usług w zakresie opieki medycznej
   8.11. Usługi prywatnego nauczania

 6. OBOWIĄZEK PODATKOWY I PODSTAWA OPODATKOWANIA VAT

  1. Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego
  2. Szczególne zasady określania obowiązku podatkowego w VAT
   2.1. Dostawa mediów
   2.2. Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, itp.
   2.3. Usługi budowlane
   2.4. Dostawa i drukowanie książek, gazet i czasopism
   2.5. Sprzedaż komisowa
   2.6. Zakończenie działalności gospodarczej
  3. Zasady ustalania podstawy opodatkowania
   3.1. Ogólna zasada ustalania podstawy opodatkowania w VAT
   3.2. Obniżenie podstawy opodatkowania
   3.3. Podstawa opodatkowania czynności nieodpłatnych
   3.4. Sprzedaż gruntu zabudowanego i prawa wieczystego użytkowania gruntu
   3.5. Wartość rynkowa jako podstawa opodatkowania VAT
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Refakturowanie usług
   4.2. Moment powstania obowiązku podatkowego przy samofakturowaniu
   4.3. Ustalenie w umowie momentu wykonania usługi
   4.4. Zwrot nakładów ulepszających poniesionych przez najemcę
   4.5. Świadczenie usług najmu
   4.6. Faktura za usługę serwisową a moment odliczenia VAT
   4.7. Moment powstania obowiązku podatkowego dla usług elektronicznych
   4.8. Termin wykonania usługi budowlanej
   4.9. Faktura wystawiona przed dokonaniem dostawy
   4.10. Forma zapłaty a prawo do odliczenia
   4.11. Dostawa prasy

 7. ROZLICZENIA DOKONYWANE PRZEZ MAŁYCH PODATNIKÓW

  1. Na czym polega kasowa metoda rozliczeń?
  2. Deklaracje składane przez małych podatników rozliczających VAT metodą kasową
  3. Odliczanie podatku naliczonego przez małych podatników rozliczających się kasowo
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Wybór kasowej metody rozliczeń
   4.2. Miesięczne rozliczanie VAT a stosowanie metody kasowej
   4.3. Utrata prawa do stosowania kasowej metody rozliczeń
   4.4. Dokumentowanie sprzedaży przez małego podatnika
   4.5. Termin złożenia formularza VAT-Z przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową
   4.6. Rozliczenie należności w formie kompensaty

 8. PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO

  1. Wyłączenia podmiotowe z prawa do odliczenia
  2. Podstawa dokonywania odliczenia podatku naliczonego
  3. Wyłączenia przedmiotowe z prawa do odliczenia
  4. Błędy formalne uniemożliwiające skorzystanie z prawa do odliczenia podatku
  5. Moment dokonywania odliczenia
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Ustalenie w umowie momentu wykonania usługi
   6.2. Zapłata za usługę dokonaną po otrzymaniu faktury
   6.3. Termin odliczenia VAT z faktury za najem
   6.4. Data sprzedaży na fakturze i jej wpływ na termin odliczenia VAT
   6.5. Kiedy odliczyć VAT z faktury dokumentującej zaliczkę?
   6.6. Odliczenie VAT z faktury VAT RR
   6.7. Termin odliczenia podatku naliczonego z faktury „metoda kasowa”
   6.8. Zakup na raty a termin odliczenia VAT
   6.9. Zakaz odliczenia VAT z „pustej” faktury
   6.10. Dokument uprawniający do odliczenia VAT

 9. ZASADY ODLICZANIA VAT OD SAMOCHODÓW

  1. Nabycie pojazdów samochodowych
  2. Pełne odliczenie VAT od samochodu
  3. Odpowiedzi na pytania
   3.1. Zakup samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i na cele prywatne
   3.2. Samochód osobowy wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej
   3.3. Termin złożenia informacji VAT-26
   3.4. Podatek naliczony od opłat parkingowych ponoszonych przez podwykonawców
   3.5. Sprzedaż samochodu a obowiązek aktualizacji druku VAT-26
   3.6. Sprzedaż samochodu osobowego po wykupie z leasingu
   3.7. Odliczenie podatku VAT od nabycia paliwa tankowanego do dystrybutora
   3.8. Rozliczenie VAT przy sprzedaży pojazdu w okresie korekty

 10. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE I KOREKTY PODATKU NALICZONEGO

  1. Odliczanie VAT przy działalności mieszanej (zwolnionej i opodatkowanej)
   1.1. Wstępne rozliczanie VAT naliczonego
   1.2. Proporcja ustalana szacunkowo
   1.3. Obliczanie wskaźnika proporcji
   1.4. Zasady dokonywania rocznej korekty podatku naliczonego
   1.5. Korekta VAT naliczonego od zakupu środków trwałych
  2. Skutki zmiany przeznaczenia towarów
   2.1. Zmiana przeznaczenia środków trwałych o wartości początkowej przekraczającej 15.000 zł
   2.2. Korekta VAT od niskocennych składników majątku i wyposażenia
   2.3. Towary, surowce i materiały
  3. Odliczanie VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika
   3.1. Podmioty, które stosują prewspółczynnik
   3.2. Sposoby określenia proporcji
   3.3. Zasady dokonywania rocznej korekty VAT
   3.4. Wydatki związane z nabyciem nieruchomości
  4. Korekta VAT naliczonego w związku ze zmianą sposobu wykorzystywania pojazdu samochodowego
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Termin dokonania rocznej korekty
   5.2. Sporadyczne czynności zwolnione z VAT
   5.3. Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania a korekta VAT
   5.4. Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność opodatkowaną
   5.5. Jak rozliczyć VAT od inwestycji przy działalności mieszanej?
   5.6. Korekta VAT w przypadku samochodu będącego towarem handlowym
   5.7. Stosowanie prewspółczynnika w stowarzyszeniu
   5.8. Ustalenie prewspółczynnika dla uczelni publicznej

 11. DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT

  1. Faktura – definicja ustawowa
  2. Zasady wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej
  3. Faktury wystawiane przez nabywców
   3.1. Faktury VAT RR
   3.2. Dokumentowanie transakcji przez nabywcę
  4. Inne dokumenty wykorzystywane dla potrzeb podatku VAT
  5. Ewidencje niezbędne do rozliczania podatku VAT
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Numer PESEL na fakturach wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
   6.2. Faktura korygująca in plus a JPK
   6.3. Anulowanie faktury przy rezygnacji kontrahenta z transakcji
   6.4. Forma prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży VAT
   6.5. Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
   6.6. Data sprzedaży na fakturze zbiorczej
   6.7. Przechowywanie duplikatu faktury
   6.8. Dokumentowanie sprzedaży przez małego podatnika
   6.9. Błędne dane nabywcy na fakturze

 12. KASY REJESTRUJĄCE

  1. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących 1.1. Zwolnienia podmiotowe
   1.2. Przekroczenie limitu zwolnieniowego
   1.3. Zwolnienia przedmiotowe
   1.4. Zwolnienia ze względu na strukturę obrotów
  2. Czynności wyłączone ze zwolnienia
  3. Warunki techniczne stosowania kas rejestrujących
  4. Zwrot części kwot wydatkowanych na zakup kas
  5. Praktyczne rady dla podatników zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Ewidencjonowanie usług doradztwa podatkowego
   6.2. Rezygnacja z prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej
   6.3. Kasa rejestrująca przy sprzedaży środka trwałego
   6.4. Wymiana użytkowanej kasy fiskalnej na nową
   6.5. Skutki instalacji kasy fiskalnej po obowiązującym terminie
   6.6. Dostawa telefonów komórkowych
   6.7. Kasa rejestrująca w klubie sportowym
   6.8. Obowiązki związane z instalacją kas rejestrujących

 13. DEKLARACJE I ZAPŁATA PODATKU

  1. Deklaracje składane za okresy miesięczne
   1.1. Deklaracja składana przez czynnych podatników VAT – VAT-7
   1.2. Deklaracja składana przez podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT – VAT-8
   1.3. Import usług i nabycie towarów na terytorium kraju – deklaracja VAT-9M
   1.4. Deklaracja składana przez podatników świadczących usługi taksówkowe opodatkowane na zasadzie ryczałtu – VAT-12
   1.5. Deklaracja składana przez przedstawiciela podatkowego – VAT-13
  2. Deklaracje VAT składane za okresy kwartalne
   2.1. Kwartalne deklaracje składane przez małych podatników – VAT-7K
   2.2. Wyłączenia z możliwości kwartalnego rozliczania VAT
  3. Wewnątrzwspólnotowy obrót środkami transportu
   3.1. Deklaracja składana w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – VAT-10
   3.2. Deklaracja składana w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy – VAT-11
  4. Deklaracja importowa – VAT-IM/VAT-IM/A
  5. Deklaracja o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych – VAT-14
  6. Deklaracje składane w ramach stosowania procedury MOSS – VIU-D, VIN-D
  7. Składanie deklaracji przez podatników VAT zawieszających działalność
  8. Podzielona płatność podatku VAT
  9. Odpowiedzi na pytania
   9.1. Wykazywanie zakupów z ograniczonym prawem do odliczenia
   9.2. Korekta deklaracji VAT
   9.3. Dostawa środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności
   9.4. Usługi świadczone na terytorium Niemiec wykazane w deklaracji VAT-7
   9.5. Sankcja w przypadku niezłożenia deklaracji VAT
   9.6. Deklarowanie kwot należnych z tytułu sprzedaży towarów używanych
   9.7. Korekta deklaracji VAT
   9.8. Rozliczenie faktury korygującej dokumentującej zwrot towarów
   9.9. Zapłata w walucie obcej a stosowanie split payment
   9.10. Dokonywanie płatności z rachunku VAT

 14. ZWROT BEZPOŚREDNI NADWYŻKI PODATKU NALICZONEGO NAD NALEŻNYM

  1. Zwrot bezpośredni jako ustawowe prawo podatnika
  2. Terminy zwrotu
  3. Zwrot VAT jako zabezpieczenie kredytu
  4. Brak sprzedaży opodatkowanej a bezpośredni zwrot VAT
  5. Zwrot zaliczony na poczet innych zobowiązań podatkowych
  6. Mechanizm podzielonej płatności a przyspieszony termin zwrotu
  7. Odpowiedzi na pytania
   7.1. Zwrot z tytułu nabycia gruntu
   7.2. Przedłużenie terminu zwrotu
   7.3. Likwidacja działalności a zwrot VAT
   7.4. Zwrot bezpośredni przy braku sprzedaży opodatkowanej
   7.5. Termin zwrotu w przypadku złożenia korekty deklaracji
   7.6. Zwrot w deklaracji złożonej po terminie
   7.7. Czy 180-dniowy termin zwrotu można przedłużyć?
   7.8. Różne terminy zwrotu w jednej deklaracji

 15. TOWAROWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

  1. Rejestracja podatnika VAT UE
  2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   2.1. Uproszczenia w opodatkowaniu WNT – magazyn konsygnacyjny
   2.2. Kiedy wewnątrzwspólnotowe nabycie nie powstaje?
   2.3. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
   2.4. Podstawa opodatkowania
   2.5. Terminy odliczenia podatku naliczonego
   2.6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w deklaracji podatkowej
  3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
   3.1. Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
   3.2. Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT
   3.3. Obowiązek podatkowy w WDT
   3.4. Ustalanie podstawy opodatkowania
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Niepełne dane nabywcy na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   4.2. Brak numeru VAT UE dostawcy – rozliczenie dokonanego zakupu
   4.3. Potwierdzenie wywozu towarów własnym środkiem transportu nabywcy
   4.4. Przekazanie towarów zagranicznej firmie bez wynagrodzenia
   4.5. Dostawa nowego środka transportu
   4.6. Nabycie towaru w Niemczech przez podatnika niezarejestrowanego jako podatnik VAT UE
   4.7. Zakup używanego samochodu z Niemiec, opodatkowanego w systemie marży
   4.8. Wyłączone z opodatkowania wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
   4.9. Wywóz towarów wyłączony z WDT
   4.10. Dostawa towarów do Grecji na rzecz szwedzkiego podatnika zarejestrowanego w Niemczech
   4.11. Opodatkowanie WDT stawką krajową
   4.12. Potwierdzenie wywozu towarów otrzymane z opóźnieniem – rozliczenie WDT
   4.13. Przekroczenie limitu nabyć wewnątrzwspólnotowych przez podatnika zwolnionego z VAT

 16. MIEJSCE ŚWIADCZENIA

  1. Dostawa towarów
  2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  3. Import towarów
  4. Świadczenie usług
  5. 4.1. Usługi świadczone na rzecz podatników
   4.2. Świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami
   4.3. Opodatkowanie usług w sposób szczególny
  6. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Sprzedaż towarów w magazynie położonym na terytorium kraju
   5.2. Dostawa posiłków na pokładzie samolotu
   5.3. Usługi naprawy towarów świadczone w Niemczech
   5.4. Dostawa towarów z montażem na terytorium Unii Europejskiej
   5.5. Zakup usług elektronicznych od zagranicznej firmy
   5.6. Nabycie patentu od firmy z Niemiec
   5.7. Sprzedaż towarów na terytorium Niemiec przez polskiego podatnika
   5.8. Wynajem pokoi hotelowych poza granicami kraju
   5.9. Transport towarów wykonany poza granicami kraju
   5.10. Usługi budowlane świadczone w innym państwie członkowskim
   5.11. Naprawa urządzeń wykonana poza terytorium Polski
   5.12. Usługi restauracyjne nabywane w innym państwie
   5.13. Nabycie usług transportu morskiego towarów
   5.14. Miejsce opodatkowania wynajmu powierzchni wystawienniczej poza granicami kraju

 17. IMPORT TOWARÓW

  1. Import towarów
  2. Miejsce dokonania importu
  3. Obowiązek podatkowy w imporcie
  4. Podstawa opodatkowania importowanych towarów
  5. Rozliczenie podatku VAT od importu
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Miejsce opodatkowania importu towarów
   6.2. Import towarów od unijnego dostawcy
   6.3. Kurs walut w imporcie towarów
   6.4. Przywóz towarów z terytorium Rosji w celu uszlachetnienia
   6.5. Korekta podatku VAT w związku ze zwrotem zaimportowanego towaru
   6.6. Odliczenie podatku naliczonego przez importera towarów

 18. IMPORT USŁUG

  1. Definicja podatnika w imporcie usług
  2. Podstawa opodatkowania
  3. Obowiązek podatkowy
  4. Podatek naliczony od importu usług
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Moment powstania obowiązku podatkowego przy zakupie licencji od podmiotu francuskiego
   5.2. Zakup usług na terytorium innego kraju, w którym podatnik jest zarejestrowany na potrzeby VAT UE
   5.3. Opodatkowanie importu usług przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT
   5.4. Usługi prawnicze świadczone w Polsce przez zagraniczną firmę na rzecz osoby fizycznej
   5.5. Zakup usług reklamowych od kontrahenta zagranicznego
   5.6. Import usług zwolnionych z opodatkowania w deklaracji VAT-7
   5.7. Naprawa urządzeń wykonana w innym kraju UE
   5.8. Nabycie usługi transportu międzynarodowego od zagranicznej firmy
   5.9. Zakup przez osobę fizyczną usług budowlanych

 19. EKSPORT TOWARÓW

  1. Definicja eksportu towarów
  2. Stawka VAT w eksporcie
  3. Dokumenty potwierdzające wywóz eksportowanych towarów
  4. Zaliczka na poczet eksportu towarów
  5. Usługi związane z eksportem towarów
  6. Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych
  7. Odpowiedzi na pytania
   7.1. Stawka VAT właściwa dla usługi transportu towaru poza granice UE
   7.2. Obliczanie podatku należnego przy braku dokumentu potwierdzającego wywóz
   7.3. Wywóz towarów do państwa unijnego na rzecz nabywcy z państwa trzeciego
   7.4. Moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie
   7.5. Eksport pośredni w ramach dostaw łańcuchowych
   7.6. Nieodpłatny eksport towarów
   7.7. Obrót towarami w składzie celnym
   7.8. Wywóz towarów za pośrednictwem poczty

 20. INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE W OBROCIE Z ZAGRANICĄ

  1. Obowiązek składania informacji podsumowującej
  2. Termin składania informacji podsumowujących
  3. Zakres danych, które należy uwzględnić w informacji podsumowującej
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Sumowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego od każdego z kontrahentów
   4.2. Nabycia wewnątrzwspólnotowe na niewielkie kwoty
   4.3. Usługi budowlane a informacja podsumowująca
   4.4. „Zerowe” informacje podsumowujące
   4.5. Sprzedaż wysyłkowa a informacje podsumowujące
   4.6. Pierwsza informacja podsumowująca
   4.7. Usługi na rzecz unijnego podatnika zwolnionego z opodatkowania
   4.8. Usługi świadczone poza terytorium kraju na rzecz unijnego podatnika
   4.9. Oznaczenie waluty w informacji podsumowującej
   4.10. Nabycie usług reklamowych od zagranicznej firmy

 21. ROZLICZANIE PODATKU VAT W ODNIESIENIU DO NIEŚCIĄGALNYCH WIERZYTELNOŚCI

  1. Podstawa zastosowania ulgi na złe długi
  2. Termin dokonania korekty przez wierzyciela
  3. Zawiadomienie organu podatkowego o dokonanej korekcie
  4. Obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika
  5. Korekta VAT w związku z uregulowaniem należności
  6. Odpowiedzi na pytania
   6.1. Warunki zastosowania ulgi na złe długi
   6.2. Obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego przez dłużnika
   6.3. Ponowna korekta w związku z uregulowaniem należności
   6.4. Termin płatności przedłużony przez strony a prawo do ulgi na złe długi
   6.5. Korzystanie z ulgi na złe długi przez następcę prawnego podatnika
   6.6. Ulga na złe długi w przypadku umorzenia wierzytelności
   6.7. Sprzedaż na rzecz podatnika zwolnionego z VAT
   6.8. Transakcje objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia a ulga na złe długi

 22. SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA W OBROCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

  1. Dostawy uznawane za sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju
  2. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
  3. Odpowiedzi na pytania
   3.1. Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
   3.2. Sprzedaż wysyłkowa opodatkowana w kraju dostawy
   3.3. Termin rozliczenia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
   3.4. Na czym polega sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju?
   3.5. Sprzedaż suszu tytoniowego do innych krajów

 23. SZCZEGÓLNE PROCEDURY DOTYCZĄCE ROLNIKÓW

  1. Rolnicy niekorzystający z procedur szczególnych
  2. Rolnicy ryczałtowi
  3. Dokumentowanie zakupów dokonywanych u rolników ryczałtowych
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Rozliczanie działalności rolniczej
   4.2. Obowiązek posiadania rachunku bankowego
   4.3. Usługi w zakresie rolnictwa
   4.4. Oświadczenie o statusie rolnika ryczałtowego
   4.5. Odliczenie podatku z faktur VAT RR
   4.6. Dokumentowanie zakupu produktów od rolnika
   4.7. Gotówkowa zapłata w przypadku faktur VAT RR
   4.8. Gospodarstwo rolne prowadzone przez małżonków
   4.9. Zaliczka na poczet zakupu produktów rolnych
   4.10. Dostawa produktów rolnych przez rolnika ryczałtowego na rzecz podatnika unijnego

 24. ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

  1. Szczególne zasady opodatkowania usług turystyki
  2. Ustalanie obowiązku podatkowego w przypadku świadczenia usług turystyki
  3. Stawka VAT na usługi turystyki
  4. Opodatkowanie usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki
  5. Odliczanie podatku naliczonego
  6. Dokumentowanie usług turystycznych
  7. Odpowiedzi na pytania
   7.1. Zwolnienie z VAT przy świadczeniu usług turystyki
   7.2. Czy przy ustalaniu marży należy uwzględnić tylko wydatki udokumentowane fakturami?
   7.3. Ustalanie marży od usług turystycznych
   7.4. Nieodpłatne przekazanie usług

 25. TOWARY UŻYWANE, DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI

  1. Towary używane
  2. Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki
  3. Odpowiedzi na pytania
   3.1. Sprzedaż towarów używanych w systemie marży – brak obowiązku zawiadamiania urzędu
   3.2. Opodatkowanie zaliczki na poczet sprzedaży towarów używanych
   3.3. Procedura marży przy sprzedaży używanego samochodu osobowego
   3.4. Jak wyliczyć kwotę nabycia przy sprzedaży towarów używanych?
   3.5. Dokumentowanie sprzedaży i wynajmu towarów zakupionych w systemie marży
   3.6. Ujemna marża przy sprzedaży towarów używanych

 26. SYSTEM ZWROTU VAT PODRÓŻNYM

  1. Podmioty dokonujące zwrotu
  2. Warunki dokonywania zwrotu
  3. Stosowanie stawki 0% dla sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych zagranicznych
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Zwrot turystyczny podatku VAT – warunki stosowania stawki 0%
   4.2. Sprzedaż na rzecz podróżnych w deklaracji VAT-7
   4.3. Wysokość osiągniętych obrotów a prawo do stosowania procedury zwrotu
   4.4. Zwrot dokumentu potwierdzającego wywóz towarów po upływie dziesięciu miesięcy
   4.5. Sprzedaż na rzecz osoby fizycznej spoza UE – eksport czy sprzedaż dla podróżnych?
   4.6. Otrzymanie dokumentu od pośrednika przed upływem terminu do złożenia deklaracji
   4.7. Zwrot dokumentu potwierdzającego wywóz towarów po upływie kilku miesięcy

 27. PROCEDURY SZCZEGÓLNE DLA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, NADAWCZYCH I ELEKTRONICZNYCH

  1. Usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne – definicje ustawowe
  2. Miejsce świadczenia usług
  3. Procedura MOSS – mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie VAT
   3.1. Podmioty uprawnione do rozliczania VAT w systemie MOSS
   3.2. Informacje dotyczące rejestracji
   3.3. Kilka miejsc stałego prowadzenia działalności gospodarczej
   3.4. Zapłata podatku rozliczanego w systemie MOSS
   3.5. Deklaracje i ewidencja
   3.6. Wykluczenie i wyrejestrowanie z procedury
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Rozliczanie sprzedaży publikacji elektronicznych w systemie MOSS
   4.2. Usługi elektroniczne świadczone na rzecz podatnika krajowego
   4.3. Zakup usług elektronicznych od podatnika z innego kraju Unii
   4.4. Usługa elektroniczna świadczona na rzecz unijnej firmy niezarejestrowanej dla potrzeb podatku VAT
   4.5. Świadczenie usług hostingowych
   4.6. Udostępnianie bazy danych przez internet

 28. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

  1. Istota wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych
  2. Zastosowanie uproszczonej procedury, w sytuacji gdy polski podatnik VAT jest drugim lub trzecim uczestnikiem obrotu
  3. Obowiązki ciążące na podatnikach w związku ze stosowaniem uproszczonej procedury w wewnątrzwspólnotowych transakcjach trójstronnych
  4. Odpowiedzi na pytania
   4.1. Transakcje trójstronne w deklaracjach podatkowych
   4.2. Istota wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych
   4.3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne w informacjach podsumowujących
   4.4. Zakup towaru od kontrahenta z Norwegii i jego wysyłka do Niemiec
   4.5. Transakcja wielostronna z udziałem podmiotów spoza UE
   4.6. Transakcje seryjne realizowane poza terytorium kraju
   4.7. Identyfikacja dostawy, w której dwóch uczestników jest z tego samego kraju

 29. BUDOWNICTWO I DOSTAWA NIERUCHOMOŚCI

  1. Dostawa budynków i lokali
   1.1. Stawki VAT
   1.2. Zwolnienie z VAT dostawy używanego obiektu budowlanego
   1.3. Podstawa opodatkowania w przypadku dostawy nieruchomości
   1.4. Obowiązek podatkowy
  2. Dostawa gruntów
   2.1. Stawka VAT dla dostawy gruntu
   2.2. Obowiązek podatkowy
  3. Spółdzielczość mieszkaniowa
   3.1. Przedmiot opodatkowania
   3.2. Przekształcenia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych
  4. Usługi budowlane
  5. Odpowiedzi na pytania
   5.1. Usługa transportu na terenie placu budowy
   5.2. Sposób wykorzystania usługi budowlanej
   5.3. Programowanie centrali przeciwpożarowej w budynku
   5.4. Stawka VAT na najem i podnajem lokalu mieszkalnego
   5.5. Stawka VAT na budowę świetlicy
   5.6. Montaż okien z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia
   5.7. Dostawa budynku mieszkalnego wraz z przyłączami, zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem
   5.8. Sprzedaż gruntu rolnego przez podatnika VAT
   5.9. Stawka VAT na sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym
   5.10. Rozliczenie wynajmu w deklaracji VAT

 • USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • USTAWA z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – wyciąg
 • USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – wyciąg
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika
 • ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wersja przekształcona)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące
67,00 zł  49,00 zł
Cena: 28.00 zł
Stan prawny na 01.01.2018 r.

CZĘŚĆ I. PRAWO PRACY

ROZDZIAŁ I
KODEKS PRACY I PRZEPISY OGÓLNE
 1. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
 2. Ustawa z dnia 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców – wyciąg
 3. Ustawa z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – wyciąg
 4. Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 5. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
 6. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
 7. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych
 8. Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – wyciąg
 9. Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 10. Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych
 11. Ustawa z dnia 7.04.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

ROZDZIAŁ II
PROMOCJA ZATRUDNIENIA
 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.08.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

ROZDZIAŁ III
STOSUNEK PRACY, WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ
 1. Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
 2. Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 3. Ustawa z dnia 20.07.1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy
 4. Ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r.
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą
 7. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy
 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
 10. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23.12.1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

ROZDZIAŁ IV
OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW
 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
 2. Ustawa z dnia 23.05.1991 r. o organizacjach pracodawców
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.10.1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu

ROZDZIAŁ V
CZAS PRACY, URLOPY PRACOWNICZE
 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców
 2. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11.03.1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25.04.2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

CZĘŚĆ II. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

ROZDZIAŁ VI
PODMIOTOWA OCHRONA PRACY
 1. Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.05.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.10.1993 r. w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5.12.2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

ROZDZIAŁ VII
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
 1. Ustawa z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Ustawa z dnia 24.06.1983 r. o społecznej inspekcji pracy
 3. Ustawa z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy
 4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6.06.2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24.07.2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy

ROZDZIAŁ VIII
WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE
 1. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 2. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania
44,00 zł  28,00 zł
gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.