Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 16 stycznia 2021 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Opracowania poradnikowe

 

pobierz dodatek

PUBLIKACJA + eBook:

Tarcza antykryzysowa uproszczenia dla firm

„Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm”

Jest to kolejny dodatek z serii Tarcza antykryzysowa. Rozwiązania przyjęte w tarczy 3.0 i 4.0 stanowią kontynuację programu przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2, w tym wprowadzają szczególne rozwiązania umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców dotkniętych COVID-19. W dodatku opisujemy najważniejsze rozwiązania przyjęte w tarczy 3.0 i 4.0 oraz innych aktach prawa. Należą do nich m.in.:

 • rozszerzenie zakresu uprawnionych do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy,
 • możliwość zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych,
 • wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów na zapewnienie płynności finansowej,
 • możliwość otrzymania dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • umorzenie mikropożyczki bez składania wniosków,
 • ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę,
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli,
 • czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków,
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar umownych związanych z wadliwością towarów/usług spowodowaną COVID-19,
 • bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania.


Liczba stron: 44
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »
Zobacz dodatek w formie eBooka w sklepie »

Koszty niestanowiące kosztów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku wskazano wybrane wydatki, których podatnik PIT i CIT nie może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, ponieważ nie wykazują związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub są ujęte w katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych. Dla przejrzystości dokonano ich pogrupowania w zależności od tego, czy dotyczą one: używania samochodów, zatrudnionych osób, reprezentacji, przedsiębiorcy, transakcji między kontrahentami, odsetek, opłat i prowizji.

Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji prezentujemy zagadnienia związane z ustalaniem dochodu za 2020 r., stanowiącym generalnie podstawę obliczenia podatku dochodowego. W opracowaniu przedstawiono m.in. zasady ustalania dochodu rocznego uzyskanego z różnych źródeł przychodów u podatników CIT, sposób ustalania dochodu rocznego u podatników PIT prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zagadnienia związane z rozliczaniem strat podatkowych z lat ubiegłych, ulgi na złe długi w CIT/PIT, odliczaniem darowizn czy stosowaniem niektórych ulg podatkowych (np. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, termomodernizacyjnej). Publikacja zawiera ponadto wybrane odpowiedzi na pytania Czytelników związane z przedstawioną tematyką.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Dodatek tematyczny nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020

Liczba stron - 84

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Informacja dodatkowa stanowi uzupełnienie i wyjaśnienie danych wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dodatek omawia zasady sporządzania informacji dodatkowej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sposób sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego przedstawiono na przykładzie druku dostępnego w Programie DRUKI Gofin. Natomiast dodatkowe informacje i objaśnienia zaprezentowano w formie uniwersalnych not (tabel), które uzupełniono licznymi przykładami liczbowymi oraz komentarzem.

Zmiany w VAT w 2021 r.

Dodatek tematyczny nr 16 do Poradnika VAT nr 23 (527) z dnia 10.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek omawia rozwiązania upraszczające rozliczenia dokonywane przez podatników VAT - tzw. pakiet Slim VAT i zmiany o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT. Sygnalizuje również inne, projektowane na 2021 r. zmiany w VAT.

Potrącenia z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono w praktyczny sposób zagadnienia związane z potrąceniami z wynagrodzeń za pracę i z umowy zlecenia. Omówiono w nim również najczęściej występujące problemy przy dokonywaniu potrąceń, w tym sposób postępowania w razie kilku wypłat w jednym miesiącu oraz przy zbiegu różnych tytułów potrącenia.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Roczne sprawozdanie finansowe zawiera informacje finansowe o jednostce, które dla odbiorców takiego sprawozdania często stanowią podstawę oceny możliwości kontynuacji jej działalności. Prace bilansowe powinny być tak zorganizowane, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania w wymaganym w ustawie o rachunkowości terminie. Ich celem jest weryfikacja i przygotowanie danych zawartych w księgach rachunkowych, stanowiących źródło dla ustalenia rzeczywistej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. W dodatku tym przedstawiamy harmonogram takich prac w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. Omawiamy kolejność i zakres czynności, a także przypominamy terminy związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji. Ponadto poruszamy zagadnienia dotyczące wyboru firmy audytorskiej oraz podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego. Publikacja wzbogacona jest o odpowiedzi na pytania Czytelników oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które mogą być pomocne przy pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji przedstawiamy najciekawsze wyjaśnienia, rozstrzygnięcia i objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, ZUS i resortu pracy w kwestiach wątpliwych i spornych na gruncie podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz przepisów dotyczących składek ZUS, świadczeń chorobowych i prawa pracy. Większość stanowisk zaprezentowanych w tej publikacji stanowią odpowiedzi ww. organów na pytania naszego Wydawnictwa, a także odpowiedzi, które zostały udostępnione naszemu Wydawnictwu. Niniejsza publikacja została opracowana z uwzględnieniem często pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa, jak również sytuacji wątpliwych, występujących w praktyce życia gospodarczego.

Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

Liczba stron - 116

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano zasady sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r. przez jednostki podlegające przepisom ustawy o rachunkowości. Omówiono w nim kompleksowo podstawowe elementy sprawozdania finansowego, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Zagadnienia wyceny bilansowej oraz prezentacji danych finansowych w bilansie i rachunku zysków i strat przedstawiono na wielu przykładach liczbowych.

Rozliczanie podatku VAT w praktyce - porady, instrukcje, checklisty

Dodatek tematyczny nr 15 do Poradnika VAT nr 21 (525) z dnia 10.11.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera praktyczne wskazówki dotyczące rozliczania podatku VAT. Przedstawiono w nim zakres obowiązków podatników - od rejestracji, stosowania właściwych stawek VAT, MPP, zasad rozliczania podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności do dokumentowania wywozu i dostarczania towarów do zagranicznego nabywcy.

Składki na FP, FS i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (520) z dnia 10.11.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Pracodawca/zleceniodawca opłaca za pracowników/zleceniobiorców obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile są spełnione określone warunki. Obowiązujące przepisy przewidują również zwolnienia pracodawcy z opłacania składek na ww. Fundusze. Zagadnienia te omówiliśmy na przykładach w niniejszym dodatku, dołączając do niego wyciągi aktów prawnych dotyczących omawianej tematyki.

Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych

Dodatek tematyczny nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 1.11.2020

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano najistotniejsze, na gruncie przepisów o PIT i CIT, kwestie związane z podmiotami powiązanymi, w tym dotyczące sporządzania przez te podmioty:

 • lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, a także
 • informacji o cenach transferowych.
Kwestie te omówiono w formie pytań i odpowiedzi, prezentując w tym zakresie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

Świadczenia na rzecz pracowników, wspólników i innych osób - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1074) z dnia 1.11.2020

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Powszechną praktyką jest, że w firmach przekazuje się pracownikom, wspólnikom czy innym osobom (np. zleceniobiorcom) różnego rodzaju świadczenia. Mogą to być m.in. dofinansowanie do wypoczynku, dopłaty do żłobków/przedszkoli dla dzieci pracowników, pakiety medyczne czy prezenty świąteczne. W publikacji tej przedstawiamy zagadnienia dotyczące przekazywania takich świadczeń, zarówno ze środków ZFŚS, jak i ze środków obrotowych pracodawcy. W dodatku prezentujemy, jak przekazanie tych świadczeń rozliczyć na gruncie VAT, PIT/CIT i składek ZUS, a także jak te zdarzenia ująć w księgach rachunkowych.

Wybrane przepisy z zakresu świadczeń chorobowych
Stan prawny na 1 listopada 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 (519) z dnia 1.11.2020

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Wszyscy pracodawcy mają obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas choroby, a niektórzy z nich są także płatnikami zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Przygotowaliśmy zatem dla Państwa dodatek zawierający zbiór przepisów prawnych - według stanu prawnego na 1 listopada 2020 r. - niezbędnych do ustalenia prawa i wysokości ww. świadczeń.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1073) z dnia 20.10.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja pomocna wszystkim podatnikom wykorzystującym w działalności gospodarczej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Przedstawiamy w niej szczegółowo zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz metody ich amortyzacji. Odpowiadamy również na najczęściej zadawane pytania dotyczące tych zagadnień.

Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym

Dodatek tematyczny nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zawarta w nim tematyka obejmuje m.in. zasady ustalania przychodów i rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic

Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano m.in. informacje na temat zadań jednostki w związku z przygotowaniem inwentaryzacji, terminów i metod inwentaryzacji aktywów i pasywów, odpowiedzialności podmiotu zewnętrznego za inwentaryzację, udostępniania zespołom spisowym danych z wydruków magazynowych oraz warunków, jakie należy spełnić, aby przeprowadzić inwentaryzację ciągłą materiałów i towarów. Ponadto w dodatku mowa jest o dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz o rozliczaniu różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów.

Nowy JPK_VAT z deklaracją - aktualizacja na 1.10.2020 r.

Dodatek tematyczny nr 14 do Poradnika VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. – w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną. W dodatku przedstawiono zasady sporządzania, składania oraz korygowania nowego JPK_VAT z deklaracją. Ponadto przedstawiono przykładowy wzór jego wypełnienia.

Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy

Dodatek tematyczny nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Kontroli przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy dokonuje Państwowa Inspekcja Pracy. Zapowiedź przeprowadzenia przez inspekcję kontroli wiąże się z określonymi obowiązkami, dlatego warto aby pracodawca się do niej przygotował. W niniejszym dodatku omawiamy zagadnienia z tego zakresu, w tym m.in. zasady przeprowadzania kontroli, prawa i obowiązki stron kontroli, przebieg kontroli oraz najczęściej kontrolowane obszary.

Rozliczenia między wspólnikami a spółką - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1071) z dnia 1.10.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Nieodłącznym elementem działalności spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych, są rozliczenia między spółką a wspólnikami. Rozliczenia te mogą mieć postać odpłatną lub nieodpłatną. Wspólnicy wnoszą bowiem do spółek wkłady pieniężne, dokonują przesunięć majątkowych, w tym m.in. przekazują środki trwałe do swoich prywatnych majątków, wykonują na rzecz spółki różnego rodzaju usługi/świadczenia, w tym m.in. nieodpłatnie pełnią w nich funkcję w zarządzie, zasilają ją finansowo, udzielają pożyczek lub poręczeń. Z kolei spółki wypłacają wspólnikom dywidendy/zyski. W publikacji tej odnosimy się do przedstawionych zagadnień w ujęciu rozliczeń podatkowych (Podatek dochodowy, VAT) i rachunkowych.

Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Stan prawny na 1 października 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera ujednolicony przez redakcję na dzień 1 października 2020 r. tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

Zasady potrącalności kosztów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje wybrane zagadnienia związane z potrącalnością kosztów uzyskania przychodów przez przedsiębiorców - przedstawione w formie pytań i odpowiedzi. Dowiemy się z niego, kiedy podatnik może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów koszty bezpośrednie i pośrednie. W dodatku znajdziemy również szczególne zasady rozliczania niektórych kosztów podatkowych.

Zasady odliczania VAT naliczonego w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prezentowany dodatek wyjaśnia zagadnienia związane z realizacją prawa do odliczenia podatku naliczonego przez podatników VAT oraz planowane zmiany w tym zakresie. Szczególną uwagę poświęcamy terminom, w jakich odliczenie podatku naliczonego może nastąpić. Omawiamy także wszelkie wyłączenia ustawowe z prawa do odliczenia podatku VAT.

Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku poruszono zagadnienia dotyczące wyceny i ewidencji księgowej leasingu w świetle ustawy o rachunkowości oraz KSR i MSR. Powyższe zagadnienia zaprezentowano w dwóch częściach, tj. w części A - leasing według ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" oraz w części B - leasing według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 "Leasing".

Obowiązki rejestracyjne podatników VAT

Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 17 (521) z dnia 10.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono obowiązki rejestracyjne dla celów VAT zarówno podmiotów dokonujących transakcji krajowych, jak i unijnych. Zaprezentowano checklistę ułatwiającą podatnikom określenie momentu, w którym podatnik musi dokonać takiej rejestracji, a także wzór nowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r. W opracowaniu uwzględniono najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych.

Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od ponad dwóch lat obowiązują przepisy RODO. Stosowanie regulacji tego aktu prawnego nadal nastręcza pracodawcom wiele problemów, w tym m.in. podczas przeprowadzania rekrutacji bądź pozyskiwania i przetwarzania danych spoza katalogu wymienionego w Kodeksie pracy. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dodatek, w którym omawiamy obowiązki pracodawcy wynikające ze stosowania RODO. W jednym z rozdziałów zamieściliśmy ciekawe i pomocne w bieżącej pracy wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Najciekawsze orzecznictwo VAT, PIT, CIT

Dodatek tematyczny nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki z zakresu VAT, podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Przedstawiamy najciekawsze wyroki sądów administracyjnych, a także TSUE.

Wierzytelności i zobowiązania w podatku dochodowym

Dodatek tematyczny nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono, jak w podatku dochodowym ograniczać powstawanie zatorów płatniczych oraz rozliczać transakcje przekraczające 15.000 zł. Przedstawiono również konsekwencje utworzenia odpisu aktualizującego, uznania należności za nieściągalną, sprzedaży czy umorzenia wierzytelności. W formie pytań i odpowiedzi zaprezentowano praktyczne problemy, z którymi mają do czynienia podatnicy PIT i CIT w zakresie wierzytelności i zobowiązań.

Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6
Stan prawny na 20 sierpnia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera tekst Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z 4 marca 2014 r., opublikowanego w Dz. Urz. Min. Fin. z 7 kwietnia 2014 r. pod poz. 12. Celem tego standardu jest określenie jednolitych zasad ujmowania w księgach rachunkowych rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych, jak też ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Uprawnienia pracownika zwalnianego z przyczyn pracodawcy
Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 16 (514) z dnia 10.08.2020

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Niniejszy dodatek zawiera zbiór przepisów prawnych obejmujących uprawnienia pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 11 do Poradnika VAT nr 16 (519) z dnia 10.08.2020

Liczba stron - 168

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według stanu prawnego na 1 sierpnia 2020 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji.
W dodatku uwzględniono przepisy, które będą obowiązywać od dnia 1 października 2020 r.

Ulgi w podatkach i składkach ZUS

Dodatek tematyczny nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 22 (1065) z dnia 1.08.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podmioty gospodarcze mogą korzystać z różnego rodzaju preferencji podatkowych, ulg i zwolnień, np. z ulgi na złe długi, ulgi dla młodych, ulgi w składkach ZUS, ulgi na start, małego ZUS, ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP, itd. W niniejszej publikacji prezentujemy wybrane preferencje/ulgi/zwolnienia.

Majątek trwały - rozliczenie podatkowe

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono praktyczne problemy, z którymi mają do czynienia podatnicy PIT i CIT użytkujący na potrzeby działalności gospodarczej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Omówiono, jak na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalić wartość początkową oraz wysokość stawki amortyzacyjnej. Zaprezentowano w nim także zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz reguły ujmowania ich w kosztach uzyskania przychodów.

Świadczenia pracownicze w księgach jednostki

Dodatek tematyczny nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej świadczeń pracowniczych. Poruszono w nim tematy dotyczące wynagrodzeń i składek ZUS, wydatków na odzież i obuwie robocze, zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakupu i wydania pracownikom napojów, dofinansowania z ZFŚS do letniego wypoczynku pracowników i ich rodzin, finansowania przez pracodawcę zakupu karnetów sportowych, a także rezerw na świadczenia pracownicze i składek na PPK.

Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm

Dodatek tematyczny nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 20 (1063) z dnia 10.07.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Jest to kolejny dodatek z serii Tarcza antykryzysowa. Rozwiązania przyjęte w tarczy 3.0 i 4.0 stanowią kontynuację programu przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2, w tym wprowadzają szczególne rozwiązania umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców dotkniętych COVID-19. W dodatku opisujemy najważniejsze rozwiązania przyjęte w tarczy 3.0 i 4.0 oraz innych aktach prawa. Należą do nich m.in.:

 • rozszerzenie zakresu uprawnionych do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy,
 • możliwość zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych,
 • wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów na zapewnienie płynności finansowej,
 • możliwość otrzymania dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • umorzenie mikropożyczki bez składania wniosków,
 • ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę,
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli,
 • czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków,
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar umownych związanych z wadliwością towarów/usług spowodowaną COVID-19,
 • bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania.

Split payment w VAT - jak stosować podzieloną płatność?

Dodatek tematyczny nr 10 do Poradnika VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera praktyczne wskazówki dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W dodatku zaprezentowano checklistę ułatwiającą podatnikom stosowanie MPP, a także przykłady związane m.in. z ustalaniem przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania. Opisano w nim również kiedy i w jaki sposób podatnik będzie miał obowiązek oznaczania transakcji związanych z mechanizmem podzielonej płatności w nowym JPK_VAT obejmującym część deklaracyjną i ewidencyjną.

Wybrane przepisy z zakresu czasu pracy
Stan prawny na 1 lipca 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (512) z dnia 10.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W niniejszym dodatku zostały opublikowane wybrane przepisy z zakresu czasu pracy. Znajdą w nim Państwo regulacje dotyczące czasu pracy pracowników, w tym szczególnych grup zatrudnionych, tj. kierowców, pracowników niepełnosprawnych oraz tzw. białego personelu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo

Dodatek tematyczny nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W opracowaniu tym zamieszczono ponadto wyjaśnienia organów podatkowych (oraz orzecznictwo NSA) w zakresie m.in. zakresu i przedmiotu opodatkowania PCC, opodatkowania PCC umów pożyczek, umów darowizn oraz ustalenia podstawy opodatkowania PCC.

Opodatkowanie prywatnego najmu

Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówione zostały zasady opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych z prywatnego najmu. Dowiedzieć się z niego można m.in. jakie formy opodatkowania podatnik może wybrać, co jest przychodem i kosztem podatkowym, a także czy przedmiot najmu podlega amortyzacji. Zaprezentowano zasady rozliczania prywatnego najmu przez małżonków. W formie odpowiedzi na pytania przedstawiono główne problemy nurtujące podatników w zakresie prywatnego najmu.

Należności niezapłacone - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

Dodatek tematyczny nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1061) z dnia 20.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W praktyce zdarza się, że podatnicy nie otrzymują od kontrahentów zapłaty za sprzedany towar/wykonaną usługę. Przepisy podatkowe umożliwiają wówczas wierzycielom skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi – zarówno na gruncie CIT/PIT, jak i VAT. Na dłużników nakładają natomiast określone obowiązki. Kwestie te omawiamy w tym dodatku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w związku z sytuacją spowodowaną koronawirusem. Omawiamy także skutki uznania wierzytelności za nieściągalne, umorzenia wierzytelności, ich sprzedaży oraz odpisania należności przedawnionych – również pod kątem ujęcia ich w ewidencji księgowej.

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek omawia zagadnienia związane z nabyciem, użytkowaniem, sprzedażą i likwidacją rzeczowych aktywów trwałych. W publikacji przedstawiono m.in. zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych, ewidencję księgową nakładów ponoszonych na remonty i ulepszenia własnych oraz obcych środków trwałych, uproszczone zasady amortyzacji niskocennych środków trwałych, a także zasady wyceny bilansowej środków trwałych oraz ich prezentację w bilansie.

Podróże służbowe, w tym kierowców

Dodatek tematyczny nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych rodzi na każdym etapie liczne wątpliwości. Dlatego polecamy Państwu dodatek, w którym przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z odbywaniem podróży służbowych przez pracowników, w tym mobilnych. Ponadto w dodatku omówiono zasady zwrotu kosztów podróży, rozliczania zaliczki na jej poczet oraz dokonywania potrąceń z diet.

Rachunkowość spółek kapitałowych i osobowych prawa handlowego

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (515) z dnia 1.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano zagadnienia dotyczące m.in. wniesienia wkładów do spółki z o.o. przez wspólników, podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. oraz sporządzania sprawozdania finansowego spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji. Ponadto poruszono kwestie rozrachunków między spółką kapitałową i osobową z tytułu udziału w zyskach i obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej.

Wydatki na samochody osobowe - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów

Dodatek tematyczny nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1059) z dnia 1.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla podmiotów wykorzystujących w prowadzonej działalności samochody osobowe. Dodatek w części I zawiera objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r. Wyjaśniono w nich, jak rozliczać wydatki na nabycie samochodów osobowych, opłaty leasingowe, a także wydatki na używanie samochodów osobowych dla tzw. celów mieszanych. W części II natomiast zamieszczono wybrane, najciekawsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, dotyczące ww. tematyki, będące odpowiedziami na pytania naszego Wydawnictwa.

Przegląd najnowszych interpretacji w zakresie podatku dochodowego

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora najnowsze interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie podatku dochodowego, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów, rozliczania kosztów uzyskania przychodów i obowiązków płatnika podatku.

Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku opisano zasady ujmowania w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych skutków korekty błędów powstałych m.in. w wyniku pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zastosowania zasad rachunkowości, niedopatrzeń, czy mylnej interpretacji zdarzeń, z uwzględnieniem momentu ich ujawnienia, tj. przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego lub po jego zatwierdzeniu. Dodatek porusza również tematykę wpływu epidemii koronawirusa na sporządzone za 2019 r. sprawozdanie finansowe.

VAT w obrocie z zagranicą w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 9 (513) z dnia 10.05.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady rozliczania najczęstszych form transakcji z zagranicą, czyli: WDT, WNT, transakcji łańcuchowych, magazynów call-off stock, eksportu i importu. Przedstawione zostały zasady opodatkowania poszczególnych transakcji, obowiązki sprawozdawcze spoczywające na podatnikach a także zmiany w obowiązujących przepisach.

Sposoby regulowania należności - skutki podatkowe

Dodatek tematyczny nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (1056) z dnia 1.05.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omawiamy sposoby regulowania należności, z podziałem na płatności dokonywane przelewem, kartą płatniczą, w ratach, a także w ramach kompensaty. Omawiamy w nim także skutki uregulowania zapłaty na rachunek spoza białej listy oraz wskazujemy, jakie transakcje muszą być regulowane w ramach podzielonej płatności. Zagadnienia te omówione są pod względem ujęcia podatkowego, a także ewidencji księgowej. Temat regulowania należności przedstawiony jest w ujęciu ogólnym, problemowym oraz w świetle wyjaśnień organów podatkowych.

Urlopy wypoczynkowe w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (507) z dnia 1.05.2020

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Polecamy Państwu dodatek, w którym szczegółowo omówiono zasady ustalania prawa do urlopu, obliczania jego wymiaru, udzielania urlopu oraz ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas jego trwania. Uwzględniono przy tym rozwiązania szczególne w tym zakresie m.in. ze względu na rok zatrudnienia (pierwszy i kolejne), wymiar czasu pracy czy rodzaj wykonywanej pracy. W dodatku poruszono ponadto zagadnienia związane m.in. ze skutkami niewykorzystania urlopu, w tym dotyczące okoliczności oraz wysokości pieniężnej kompensaty w formie ekwiwalentu, a także terminów w jakich dochodzi do jego przedawnienia.

Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano ogólne zasady wyceny produktów i półproduktów, w tym zagadnienia dotyczące kosztu wytworzenia produktów według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13. Ponadto przedstawiono ewidencję księgową kosztów produkcji oraz przychodów i kosztów z tytułu wykonania umów długoterminowych.

Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku prezentujemy na licznych przykładach liczbowych ewidencję księgową zdarzeń związanych z podziałem zysku oraz rozliczeniem straty z uwzględnieniem formy prawnej jednostki, czyli ewidencję księgową podziału zysku (pokrycia straty) w spółkach kapitałowych, osobowych, spółce cywilnej oraz przedsiębiorstwie osoby fizycznej. Poruszamy w nim m.in. zagadnienia związane z: wypłatą dywidendy, wypłatą zaliczek, rozliczeniem straty kapitałem zapasowym, rezerwowym, dopłatami wspólników, w drodze obniżenia kapitału zakładowego, a także tematykę zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego i związane z tym konsekwencje.

Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówione zostały skutki podatkowe używania różnego rodzaju samochodów w działalności gospodarczej. Dowiedzieć się z niego można, jak rozliczyć amortyzację oraz koszty związane z używaniem firmowych pojazdów. Poruszono w nim także zagadnienia dotyczące rozliczania samochodów w leasingu, najmowanych oraz prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Ustalanie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego w VAT

Dodatek tematyczny nr 7 do Poradnika VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku wyjaśniamy, w jakim terminie należy wykazać obowiązek podatkowy w VAT od poszczególnych czynności, kiedy uregulować VAT od otrzymanej zaliczki oraz jakie są skutki błędnego rozliczenia podatku należnego. Omawiamy również zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT, również w odniesieniu do czynności nieodpłatnych i bonów.

Dokumentacja kadrowa

Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (506) z dnia 10.04.2020

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Proces nawiązywania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia generuje powstanie wielu dokumentów kształtujących tę więź prawną oraz prawa i obowiązki jej stron. W dodatku omówiono najważniejsze z tych dokumentów.

Rozliczanie VAT od usług niematerialnych

Dodatek tematyczny nr 6 do Poradnika VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020

Liczba stron - 32

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera praktyczne wskazówki dotyczące rozliczania usług niematerialnych, m.in. doradczych, marketingowych, reklamowych, prawniczych, zarówno przez usługodawców, jak i nabywców krajowych i zagranicznych. W dodatku tym omówiono przykładowe dowody potwierdzające nabycie tych usług i opisano, w jaki sposób podatnik będzie miał obowiązek oznaczania powyższych usług w nowym JPK_VAT.

Karta Nauczyciela
Stan prawny na 1 kwietnia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 (505) z dnia 1.04.2020

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera tekst ujednoliconej przez redakcję – na dzień 1 kwietnia 2020 r. - ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 1 kwietnia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020

Liczba stron - około 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Dodatek wydany według stanu prawnego na dzień 1 kwietnia 2020 r. (zmiany zostały w tekście wyróżnione), z uwzględnieniem zmian przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2020 r., a także 1 stycznia 2021 r. oraz 20 lutego 2021 r.

Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 1 marca 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (1052) z dnia 20.03.2020

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek stanowi ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, według stanu prawnego na dzień 1 marca 2020 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2020 r., a także te, które wejdą w życie w terminach późniejszych, zostały wyróżnione w treści ustawy.

Pobór podatku u źródła w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano obowiązki płatnika pobierającego podatek u źródła. Wskazano przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Omówiono obowiązek dochowania należytej staranności oraz zasady postępowania w sytuacji, gdy wypłata należności przekracza kwotę 2.000.000 zł.

Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano m.in. informacje dotyczące rozliczenia w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych oraz zasady ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego. Ponadto omówiono bilansowe skutki skorzystania z premii inwestycyjnej według KSR nr 2 oraz kwestię ewidencji podatku od przychodów z budynków.

Wdrożenie PPK w firmie

Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od 1 stycznia br. pracodawcy, którzy na 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych, zobowiązani są do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Jest to kolejna grupa podmiotów zatrudniających, objęta ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.). W niniejszym dodatku opisaliśmy zagadnienia związane z wdrożeniem PPK w firmie, w tym dotyczące m.in. wyboru instytucji finansowej, zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, a także sankcji za niewypełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie o PPK.

Mechanizm podzielonej płatności

Dodatek tematyczny nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1050) z dnia 1.03.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK sprzedawcy (lub rozliczeniu w inny sposób), a kwoty VAT z faktury – na tzw. rachunek VAT. Obowiązkowym MPP objęte są płatności za towary/usługi nabyte przez podatników, jeżeli są to towary/usługi wskazane w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, gdy kwota należności ogółem wskazana w fakturze przekracza 15.000 zł (lub równowartość tej kwoty). Podatnicy mogą stosować również MPP dobrowolnie. W dodatku tym piszemy o płatnościach z zastosowaniem MPP z punktu widzenia podatku VAT, podatku dochodowego oraz jak ująć taką płatność w księgach rachunkowych. Przedstawiamy również odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące MPP oraz opisujemy najważniejsze informacje na ten temat wydane w objaśnieniach Ministerstwa Finansów. Dodatek zawiera ponadto wykaz towarów i usług objętych MPP (załącznik nr 15 do ustawy o VAT).

Stosowanie kas rejestrujących w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 4 do Poradnika VAT nr 4 (508) z dnia 20.02.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Prezentowany dodatek omawia m.in. zasady korzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotu, odliczania ulgi z tytułu zakupu kas on-line, czy umieszczania na paragonach NIP nabywcy. Ponadto wskazano, jakie podmioty muszą bezwzględnie ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kas on-line.

Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (507) z dnia 20.02.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja wyjaśnia sposoby prezentacji najpopularniejszych operacji gospodarczych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego, w tym dotyczących: zaliczek z tytułu dostaw i usług, dotacji i ich wykorzystania, sprzedaży aktywów trwałych, pożyczek, kredytów, tworzenia i rozwiązywania rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Używanie firmowych samochodów w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1049) z dnia 20.02.2020

Liczba stron - 116

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek niezbędny podmiotom wykorzystującym samochody w prowadzonej działalności. Odnosimy się w nim do rozliczania na gruncie VAT, PIT/CIT oraz bilansowym wydatków na samochody stanowiące środki trwałe w firmie, używane na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, jak też stanowiące własność podatników prowadzących działalność gospodarczą. Opisujemy również, w jaki sposób rozliczyć podatkowo używanie prywatnych samochodów pracowników do celów firmowych. Wskazujemy ponadto, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. Opracowanie wzbogacono wyjaśnieniami organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze
Stan prawny na 10 lutego 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Poradnika VAT nr 3 (507) z dnia 10.02.2020

Liczba stron - 84

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera zbiór przepisów wykonawczych do ustawy o VAT według stanu prawnego na 10 lutego 2020 r. regulujących:

 • sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, warunki ich używania przez podatników, prowadzenie serwisu oraz termin zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego,
 • zakres zwolnień niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas,
 • warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
 • zasady odliczania i zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Zatrudnianie cudzoziemców

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wymaga, żeby posiadał on odpowiednie dokumenty. W niniejszym opracowaniu skupiamy się na dokumentach będących podstawą do świadczenia pracy. Ponadto omawiamy obowiązki związane z umową zawieraną z cudzoziemcem, a także wymieniamy sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców.

Utrata wartości aktywów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4
Stan prawny na 1 lutego 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020

Liczba stron - 92

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”. Celem tego standardu jest określenie zasad ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywów jednostki, spowodowanych częściową lub całkowitą utratą zdolności do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych przez te aktywa.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Stan prawny na 1 lutego 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 (501) z dnia 1.02.2020

Liczba stron - 76

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wyciąg ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.), według stanu prawnego na 1 lutego 2020 r.

Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Poradnika VAT nr 2 (506) z dnia 20.01.2020

Liczba stron - około 70

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane - najczęściej stosowane przez podatników - krajowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stanu prawnego na 20 stycznia 2020 r. W dodatku zamieściliśmy również obowiązujące bezpośrednio polskich podatników VAT unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ustawa o rachunkowości
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 2 (506) z dnia 20.01.2020

Liczba stron - 108

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości.
Najnowsze zmiany prawa bilansowego obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., dotyczące m.in. podpisywania sprawozdania finansowego podpisem osobistym, zostały zaznaczone w treści ustawy pogrubioną czcionką. Natomiast przepisy, które obowiązywać będą od 1 marca 2020 r. (związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej i zapobieganiem marnowania żywności) oraz od 1 grudnia 2020 r. (wprowadzone ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych), zaznaczono kursywą oraz podkreśleniem.

Kodeks pracy z komentarzem redakcji
Stan prawny na 1 stycznia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (500) z dnia 10.01.2020

Liczba stron - 148

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera ujednolicony przez redakcję na dzień 1 stycznia 2020 r. tekst ustawy Kodeks pracy. W wydaniu zamieszczono również komentarz redakcji omawiający ostatnio wprowadzone zmiany oraz wskaźniki i stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych, a ponadto wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2019 r.

Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?

Dodatek tematyczny nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

Liczba stron - 76

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono zasady sporządzania informacji dodatkowej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości oraz zasady sporządzania informacji uzupełniających do bilansu według załącznika nr 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego omówiono na przykładzie druku dostępnego w Programie DRUKI Gofin. Z kolei dodatkowe informacje i objaśnienia zaprezentowano w formie uniwersalnych not z licznymi przykładami liczbowymi.

Rozliczanie VAT w 2020 r. - istotne zmiany w ustawie o VAT

Dodatek tematyczny nr 16 do Poradnika VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zmiany zasad rozliczania VAT, jakie czekają podatników w 2020 r., w tym nowe zasady identyfikowania towarów i usług i matrycę stawek VAT. Wyjaśniono od kiedy podatnicy będą składać nowy plik JPK_VAT i przypomniano o obowiązku podawania NIP przedsiębiorcy na paragonie. Przedstawiono także uchwalone i planowane zmiany w rozliczaniu transakcji zagranicznych.

Działalność socjalna w firmie

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W celu zaspokajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników pracodawcy obligatoryjnie, a niekiedy fakultatywnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bądź wypłacają świadczenie urlopowe. Wiąże się to z pewnymi obowiązkami, które omówiliśmy w niniejszym dodatku. Poruszyliśmy w nim również zagadnienia dotyczące rodzajów pomocy socjalnej, osób uprawnionych do korzystania ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kryterium przyznawania ulg i świadczeń oraz zasad przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje w formie pytań i odpowiedzi wybrane zagadnienia związane z przychodami osiąganymi i kosztami ponoszonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dowiemy się z niego, co jest firmowym przychodem i kiedy on powstaje. W publikacji wskazane zostały również przykładowe:

 • wydatki, które przedsiębiorca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów oraz moment ich rozliczenia w tych kosztach,
 • wydatki nieuznawane za koszty podatkowe.

Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji przedstawiamy najciekawsze komunikaty, wyjaśnienia i rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów, ZUS i resortu pracy w kwestiach wątpliwych i spornych na gruncie podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz przepisów dotyczących składek ZUS i prawa pracy. Większość stanowisk zaprezentowanych w tej publikacji stanowią odpowiedzi ww. organów na pytania naszego Wydawnictwa, a także odpowiedzi, które zostały udostępnione naszemu Wydawnictwu. Niniejsza publikacja została opracowana z uwzględnieniem często pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa, jak również sytuacji wątpliwych występujących w praktyce życia gospodarczego.

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 15 do Poradnika VAT nr 21 (501) z dnia 10.11.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Już od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą stosować mechanizm podzielonej płatności. Systemem tym zostaną objęte faktury o wartości brutto przekraczającej 15.000 zł (lub jej równowartość), dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Załącznik ten zawiera 150 pozycji (wymienione są w nim przede wszystkim tzw. towary wrażliwe i usługi budowlane, które dotąd objęte były mechanizmem odwrotnego obciążenia, ale także inne towary, m.in. węgiel i produkty węglowe czy części i akcesoria do pojazdów samochodowych. Chcemy zachęcić Państwa do lektury dodatku nr 15 do Poradnika VAT nr 21 z 2019 r. pt. "Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.", w którym przedstawimy zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wyjaśnimy również jakie konsekwencje finansowe grożą dostawcom i nabywcom, którzy mimo obowiązku nie zastosują mechanizmu split payment. W dodatku znajdą Państwo w układzie tabelarycznym porównanie obowiązujących obecnie (do końca października 2019 r.) załączników nr 11,13 i 14 do ustawy o VAT z nowym załącznikiem nr 15 do ustawy. Dzięki temu w łatwy sposób będą mogli Państwo sprawdzić, czy sprzedawane bądź nabywane towary lub usługi podlegają od 1 listopada obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności. Dodatkowo w formie tzw. check-listy wskażemy jak krok po kroku dokonać płatności przy zastosowaniu mechanizmu split payment.

Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Polecamy Państwu drugą część komentarza do ustawy zasiłkowej, w której omówiono zasady stosowania przepisów od art. 42 do art. 70. Dotyczą one zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom i ubezpieczonym niebędącym pracownikami, dokumentowania prawa do zasiłków i kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a także postępowania w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty.

Świadczenia wypadkowe - przepisy prawne
Stan prawny na 1 listopada 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane przepisy z zakresu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym m.in. przepisy ustawy wypadkowej, rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja ta skierowana jest do każdej firmy i przedsiębiorcy mających wątpliwości, które wydatki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Odniesiono się w niej do rozliczenia podatkowego wydatków dotyczących przedsiębiorcy, na rzecz pracowników, kosztów związanych z użytkowaniem samochodu oraz pozostałych wydatków w tym m.in. na zakup usług gastronomicznych. W dodatku tym przedstawiamy także ujęcie takich wydatków w księgach rachunkowych.

Przegląd najnowszego orzecznictwa z PIT i CIT

Dodatek tematyczny nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zawarta w nim tematyka obejmuje m.in. zasady ustalania przychodów i rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz pobór podatku przez płatników.

Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników

Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek opisuje podstawowe terminy i metody inwentaryzacji uregulowane ustawą o rachunkowości. Omawia czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji w jednostce. Ponadto porusza problemy pojawiające się podczas spisu z natury, jak i zasady rozliczania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

Wydatki na samochody osobowe w wyjaśnieniach organów podatkowych według stanu na dzień 1 października 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez podatników na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Ich stosowanie w praktyce wzbudza wiele wątpliwości. Niektóre kwestie Ministerstwo Finansów wyjaśniło w pismach przesłanych do naszego Wydawnictwa, a niektóre były przedmiotem interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kwestie te przedstawiamy w niniejszym dodatku.

Transgraniczne świadczenie usług - rozliczanie VAT

Dodatek tematyczny nr 14 do Poradnika VAT nr 19 (499) z dnia 10.10.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W świetle ustawy o VAT, faktyczne miejsce wykonania danej czynności nie w każdym przypadku jest miejscem jej opodatkowania. Prezentowany dodatek omawia problemy związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług w obrocie z zagranicą. Zawarto w nim szczegółowe wyjaśnienia ustawowych zasad oraz najczęściej występujących problemów dotyczących miejsca opodatkowania usług.

Zatrudnianie pracowników krok po kroku

Dodatek tematyczny nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami. W niniejszym dodatku omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. rekrutacji, zawarcia umowy o pracę, prowadzenia akt osobowych.

Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek stanowi zbiór interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie VAT. Zawarto w nim wyjaśnienia istotnych problemów dotyczących m.in.: podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, terminu dokonania odliczenia VAT czy mechanizmu podzielonej płatności. W dodatku zamieszczono również krótkie komentarze do poszczególnych grup zagadnień.

Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono wybrane przychody osiągane przez podatników PIT i podatników CIT, które mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, w tym dotyczące: świadczeń na rzecz pracowników, nieruchomości, odszkodowań i wsparcia finansowego.

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 13.

Stan prawny na 20 września 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”. Celem tego standardu jest określenie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych do ustalania kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów, stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości.

Wynagradzanie pracowników

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku poruszono problematykę związaną z wynagradzaniem pracowników z uwzględnieniem sposobu obliczania poszczególnych jego składników. Wiele przykładów oraz stanowisk urzędowych zawartych w niniejszym dodatku czyni z niego pomocny poradnik dla służb kadrowo-płacowych.

Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej

Dodatek tematyczny nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady podatkowego rozliczania transakcji w walucie obcej. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z przeliczaniem na złote przychodów osiąganych w walucie obcej oraz kosztów ponoszonych w walucie obcej. Wyjaśniono, jak ustalać różnice kursowe na transakcjach, od własnych środków pieniężnych oraz spłacanych pożyczek. Publikacja zawiera wiele praktycznych porad ujętych w formie pytań i odpowiedzi. Dodatek zawiera również aktualne interpretacje organów podatkowych.

Leasing, najem i dzierżawa. Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
Stan prawny na 20 sierpnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść zaktualizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Celem tego standardu jest uszczegółowienie zasad wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów wynikających z umów leasingu, najmu i dzierżawy, o których mowa w art. 3 ust. 4, 5 i 6 ustawy o rachunkowości.

Skutki błędnego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT

Dodatek tematyczny nr 11 do Poradnika VAT nr 15 (495) z dnia 10.08.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zdarzenie gospodarcze, jakie zaistniało pomiędzy sprzedawcą i nabywcą. W dodatku omówiono sytuacje, w których podatnicy przy rozliczaniu transakcji popełnili błędy i w związku z tym zobowiązani są do skorygowania dokumentów sprzedaży oraz deklaracji VAT. Wyjaśniono jakie sankcje mogą zostać nałożone na podatników przy nieprawidłowym dokumentowaniu transakcji, w tym przy wystawianiu pustych faktur.

Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy

Dodatek tematyczny nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek opisujący zagadnienia dotyczące środków trwałych w budowie. Omówiono w nim m.in. zasady ewidencji księgowej środków trwałych w budowie, kwestie związane z kwalifikowaniem wydatków do kosztu wytworzenia środka trwałego oraz problemy dotyczące wstrzymania budowy środka trwałego, likwidacji czy sprzedaży środków trwałych w budowie.

Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem wydatków na jej promocję. W dodatku przedstawiono skutki podatkowe wybranych działań marketingowych. Wskazano, które wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wyjaśniono również, jakie konsekwencje podatkowe wywołują działania promocyjne u osób, do których są kierowane. Dodatek zawiera także najnowsze interpretacje organów podatkowych.

Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 1 lipca 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Wydanie według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2019 r. z uwzględnieniem zmian przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. (zmiany te zostały w publikacji wyróżnione).

Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I

Dodatek tematyczny nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019

Liczba stron - 88

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku w praktyczny sposób omówiono stosowanie przepisów od art. 1 do art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645). Regulacje zawarte w ww. artykułach obejmują w szczególności zasady ustalania prawa do zasiłków oraz podstawowe zagadnienia w zakresie ustalania podstawy ich wymiaru.

Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe

Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek poświęcony jest zagadnieniom limitowania kosztów uzyskania przychodów. W dużej mierze odnosi się do nowych przepisów w zakresie kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych w firmie, w tym dotyczących rozliczania wydatków związanych z ich eksploatacją. Omawia ograniczenia w kwalifikowaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Porusza problematykę podatkowego rozliczania transakcji gotówkowych, kosztów usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego.

Obrót nieruchomościami w świetle ustawy o VAT

Dodatek tematyczny nr 9 do Poradnika VAT nr 11 (491) z dnia 10.06.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady opodatkowania VAT czynności związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz usług budowlanych. Przedstawiono możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości oraz praktyczne porady dla spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Omówiono problemy związane z wywłaszczaniem gruntów oraz zmianą przeznaczenia nieruchomości.

Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano zagadnienia dotyczące należności z tytułu dostaw i usług w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W publikacji omówiono m.in. zasady wyceny należności wyrażonych w walucie polskiej, jak i obcej, ich ewidencję księgową, tworzenie odpisów aktualizujących i prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Sprzedaż promocyjna - rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe

Dodatek tematyczny nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania w celu promocji/reklamy własnej firmy. Takimi działaniami mogą być np.:

 • sprzedaż towaru po promocyjnej cenie, często niższej niż cena rynkowa czy koszt zakupu towaru, niekiedy nawet za symboliczną złotówkę,
 • przekazywanie nieodpłatnie klientom lub potencjalnym klientom próbek własnych wyrobów/towarów,
 • przekazywanie nagród w ramach sprzedaży premiowej.
W publikacji tej opisujemy, jak czynności takie rozliczyć na gruncie VAT, podatku dochodowego oraz jak ująć je w księgach rachunkowych. Kwestie te poruszamy zarówno od strony podmiotu przeprowadzającego akcję promocyjną, jak i uczestnika takiej akcji. Całość wzbogacona jest o wybrane wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych.

Stosowanie kas rejestrujących w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Z początkiem 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu online. Prezentowany dodatek omawia m.in. zmiany w zakresie ewidencjonowania obrotu na kasach fiskalnych, przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas, harmonogramu wymiany kas oraz odliczania ulgi z tytułu zakupu kas online.

Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono zasady ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym różnego rodzaju dotacji i dopłat, w tym do cen sprzedaży, dopłat bezpośrednich, na sfinansowanie zakupu lub budowy środków trwałych, na pokrycie kosztów bieżącej działalności. W dodatku omówiono na wielu przykładach liczbowych ewidencję księgową rozliczania dotacji w zależności od rodzaju dofinansowania i momentu jego otrzymania.

Zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono praktyczne problemy, jakie napotykają podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów podatkowych. Poruszono w nim także kwestię ustalania momentu dokonania zapisu w księdze oraz dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 7 do Poradnika VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady rozliczania najczęstszych form transakcji wewnątrzwspólnotowych, czyli: WDT, WNT, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju. Przedstawiony został sposób dokonania rejestracji VAT UE, obowiązki sprawozdawcze spoczywające na podatnikach oraz zasady opodatkowania poszczególnych transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Niezakończone usługi budowlane. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3
Stan prawny na 1 maja 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść zaktualizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Standard ten określa zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Zawiera ponadto praktyczne wskazówki i przykłady objaśniające stosowanie tych zasad.

Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców

Dodatek tematyczny nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019

Liczba stron - 76

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, w tym kierowców w praktyce budzą liczne wątpliwości. W niniejszym dodatku omawiamy większość z nich biorąc pod uwagę stanowiska urzędowe, a także orzecznictwo Sądu Najwyższego. Dodatkowym atutem tego opracowania jest wiele praktycznych przykładów.

Bezpieczna transakcja dla celów VAT. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Dodatek tematyczny nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja jest skierowana do przedsiębiorców i dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Przedstawiamy w niej wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące bezpiecznej transakcji, rozstrzygające m.in. czym jest bezpieczna transakcja, jak dochować należytej staranności (tzw. Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych), co to jest mechanizm podzielonej płatności (MPP). Publikacja ma na celu m.in. podniesienie świadomości przedsiębiorców, jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwo podatkowe (np. w tzw. karuzelowy wir), ochronę legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Całość wzbogacona jest o wybrane interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Najnowsze interpretacje w zakresie podatku dochodowego

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora najnowsze interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie podatku dochodowego, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów, rozliczania kosztów uzyskania przychodów i obowiązków płatnika podatku.

Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano ogólne zasady kwalifikowania zdarzeń po dacie bilansu oraz przykłady zdarzeń wymagających korekty, ujawnianych przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Sposób, w jaki zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym wprowadza się do ksiąg rachunkowych zależy nie tylko od ich istotności, ale również od faktu, czy jednostka sporządziła już sprawozdanie finansowe, a jeśli tak, to czy zostało ono zatwierdzone.

Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 1 kwietnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, według stanu prawnego na 1 kwietnia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., zostały zaznaczone w treści ustawy. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 marca 2020 r. oraz 1 grudnia 2020 r.

Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie

Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku poruszamy zagadnienia dotyczące wyceny rzeczowych aktywów obrotowych (tj. materiałów, towarów, produktów gotowych) na dzień ich nabycia lub wytworzenia, wyceny ich rozchodu i stanu końcowego oraz wyceny bilansowej. Ewidencję księgową rzeczowych aktywów obrotowych przedstawiono na przykładach liczbowych. Ponadto w rozdziale III omówiono zasady ewidencji i rozliczania zaliczek na dostawy i usługi ujmowanych jako ostatnia pozycja zapasów w aktywach obrotowych bilansu.

Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawione zostały skutki podatkowe używania nieruchomości w działalności gospodarczej. Dowiedzieć się z niego można, jak rozliczyć wydatki na nabycie nieruchomości oraz koszty związane z ich utrzymaniem, zarówno gdy nieruchomość jest środkiem trwałym, jak i gdy nie stanowi składnika firmowego majątku. Omówiono także zagadnienia dotyczące budowy i handlu nieruchomościami w ramach działalności gospodarczej.

Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 120

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod poz. 1864, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Dla celów podatkowych oraz bilansowych KŚT 2016 obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. W ostatniej kolumnie schematu KŚT i objaśnień szczegółowych redakcja przypisała określonym środkom trwałym stawki amortyzacyjne zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatek zawiera także przykładowe opinie interpretacyjne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące KŚT - ułatwiające samodzielne zaklasyfikowanie danego środka trwałego do odpowiedniego rodzaju KŚT - zamieszczone na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl w zakładce Metainformacje/Interpretacje klasyfikacji.

Koszty i przychody na przełomie roku

Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy w jednostce powinno nastąpić ujęcie w księgach wszystkich dowodów księgowych potwierdzających istnienie zdarzeń, które dotyczą zamykanego roku obrotowego, z uwzględnieniem bilansowej zasady memoriału oraz współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. W dodatku prezentujemy ewidencję księgową kosztów i przychodów na przełomie roku, związanych m.in. z otrzymaniem lub wystawieniem na początku następnego roku obrotowego faktur, dokumentujących dostawy towarów lub wykonanie usług w poprzednim roku obrotowym.

Zwolnienia i stawki VAT w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 4 do Poradnika VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT na sprzedawany towar lub usługę spoczywa zawsze na dostawcy. W dodatku zawarto ogólne zasady ustalania stawek podatku. Przedstawiono w nim również katalog towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT, skutki zastosowania niewłaściwej stawki VAT na fakturze oraz planowane zmiany w zakresie uproszczenia systemu stawek VAT.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, w tym rozporządzenia dotyczące: instrumentów finansowych, zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Poradnika VAT nr 2 (481) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane - najczęściej stosowane przez podatników - krajowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stanu prawnego na 20 stycznia 2019 r. W dodatku zamieściliśmy również obowiązujące bezpośrednio polskich podatników VAT unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
gazeta podatkowa
sklep
forum
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.