Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 23 października 2021 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Opracowania poradnikowe

 

pobierz dodatek

PUBLIKACJA + eBook:

Tarcza antykryzysowa uproszczenia dla firm

„Tarcza antykryzysowa 3.0 i 4.0 - kolejne ułatwienia dla firm”

Jest to kolejny dodatek z serii Tarcza antykryzysowa. Rozwiązania przyjęte w tarczy 3.0 i 4.0 stanowią kontynuację programu przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2, w tym wprowadzają szczególne rozwiązania umożliwiające podejmowanie działań minimalizujących skutki utraty płynności finansowej przedsiębiorców dotkniętych COVID-19. W dodatku opisujemy najważniejsze rozwiązania przyjęte w tarczy 3.0 i 4.0 oraz innych aktach prawa. Należą do nich m.in.:

 • rozszerzenie zakresu uprawnionych do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy,
 • możliwość zawieszenia obowiązku tworzenia lub funkcjonowania ZFŚS, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych,
 • wprowadzenie dopłat do oprocentowania kredytów na zapewnienie płynności finansowej,
 • możliwość otrzymania dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy,
 • umorzenie mikropożyczki bez składania wniosków,
 • ulgi na użytkowanie wieczyste i dzierżawę,
 • możliwość wcześniejszego skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli,
 • czasowe zwolnienie z podatku od przychodów z budynków,
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kar umownych związanych z wadliwością towarów/usług spowodowaną COVID-19,
 • bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania.


Liczba stron: 44
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »
Zobacz dodatek w formie eBooka w sklepie »

Koszty niestanowiące kosztów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 (528) z dnia 20.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku wskazano wybrane wydatki, których podatnik PIT i CIT nie może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, ponieważ nie wykazują związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub są ujęte w katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych. Dla przejrzystości dokonano ich pogrupowania w zależności od tego, czy dotyczą one: używania samochodów, zatrudnionych osób, reprezentacji, przedsiębiorcy, transakcji między kontrahentami, odsetek, opłat i prowizji.

Ustalanie dochodu za 2020 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1079) z dnia 20.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji prezentujemy zagadnienia związane z ustalaniem dochodu za 2020 r., stanowiącym generalnie podstawę obliczenia podatku dochodowego. W opracowaniu przedstawiono m.in. zasady ustalania dochodu rocznego uzyskanego z różnych źródeł przychodów u podatników CIT, sposób ustalania dochodu rocznego u podatników PIT prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zagadnienia związane z rozliczaniem strat podatkowych z lat ubiegłych, ulgi na złe długi w CIT/PIT, odliczaniem darowizn czy stosowaniem niektórych ulg podatkowych (np. ulgi na działalność badawczo-rozwojową, termomodernizacyjnej). Publikacja zawiera ponadto wybrane odpowiedzi na pytania Czytelników związane z przedstawioną tematyką.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Dodatek tematyczny nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020

Liczba stron - 84

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Informacja dodatkowa stanowi uzupełnienie i wyjaśnienie danych wykazanych w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych. Dodatek omawia zasady sporządzania informacji dodatkowej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sposób sporządzania wprowadzenia do sprawozdania finansowego przedstawiono na przykładzie druku dostępnego w Programie DRUKI Gofin. Natomiast dodatkowe informacje i objaśnienia zaprezentowano w formie uniwersalnych not (tabel), które uzupełniono licznymi przykładami liczbowymi oraz komentarzem.

Zmiany w VAT w 2021 r.

Dodatek tematyczny nr 16 do Poradnika VAT nr 23 (527) z dnia 10.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek omawia rozwiązania upraszczające rozliczenia dokonywane przez podatników VAT - tzw. pakiet Slim VAT i zmiany o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku VAT. Sygnalizuje również inne, projektowane na 2021 r. zmiany w VAT.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2020 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1077) z dnia 1.12.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiamy harmonogram prac bilansowych w odniesieniu do sprawozdań za 2020 r. Omawiamy kolejność i zakres czynności, a także przypominamy terminy związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji. Ponadto poruszamy zagadnienia dotyczące wyboru firmy audytorskiej oraz podpisania umowy o badanie sprawozdania finansowego. Publikacja wzbogacona jest o odpowiedzi na pytania Czytelników oraz wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, które mogą być pomocne przy pracach związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.

Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1076) z dnia 20.11.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji przedstawiamy najciekawsze wyjaśnienia, rozstrzygnięcia i objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów, ZUS i resortu pracy w kwestiach wątpliwych i spornych na gruncie podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz przepisów dotyczących składek ZUS, świadczeń chorobowych i prawa pracy. Większość stanowisk zaprezentowanych w tej publikacji stanowią odpowiedzi ww. organów na pytania naszego Wydawnictwa, a także odpowiedzi, które zostały udostępnione naszemu Wydawnictwu. Niniejsza publikacja została opracowana z uwzględnieniem często pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa, jak również sytuacji wątpliwych, występujących w praktyce życia gospodarczego.

Bilans i rachunek zysków i strat za 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (526) z dnia 20.11.2020

Liczba stron - 116

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano zasady sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 r. według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Omówiono w nim kompleksowo podstawowe elementy tego sprawozdania finansowego, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat. Zagadnienia wyceny bilansowej oraz prezentacji danych finansowych w bilansie i rachunku zysków i strat przedstawiono na wielu przykładach liczbowych.

Rozliczanie podatku VAT w praktyce - porady, instrukcje, checklisty

Dodatek tematyczny nr 15 do Poradnika VAT nr 21 (525) z dnia 10.11.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera praktyczne wskazówki dotyczące rozliczania podatku VAT. Przedstawiono w nim zakres obowiązków podatników - od rejestracji, stosowania właściwych stawek VAT, MPP, zasad rozliczania podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności do dokumentowania wywozu i dostarczania towarów do zagranicznego nabywcy.

Obowiązki informacyjne w zakresie cen transferowych

Dodatek tematyczny nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 21 (525) z dnia 1.11.2020

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano najistotniejsze, na gruncie przepisów o PIT i CIT, kwestie związane z podmiotami powiązanymi, w tym dotyczące sporządzania przez te podmioty:

 • lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, a także
 • informacji o cenach transferowych.
Kwestie te omówiono w formie pytań i odpowiedzi, prezentując w tym zakresie wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

Podatek dochodowy w orzecznictwie sądowym

Dodatek tematyczny nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zawarta w nim tematyka obejmuje m.in. zasady ustalania przychodów i rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Inwentaryzacja - przygotowanie, dokumentacja i rozliczenie stwierdzonych różnic

Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (524) z dnia 20.10.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano m.in. informacje na temat zadań jednostki w związku z przygotowaniem inwentaryzacji, terminów i metod inwentaryzacji aktywów i pasywów, odpowiedzialności podmiotu zewnętrznego za inwentaryzację, udostępniania zespołom spisowym danych z wydruków magazynowych oraz warunków, jakie należy spełnić, aby przeprowadzić inwentaryzację ciągłą materiałów i towarów. Ponadto w dodatku mowa jest o dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz o rozliczaniu różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów.

Nowy JPK_VAT z deklaracją - aktualizacja na 1.10.2020 r.

Dodatek tematyczny nr 14 do Poradnika VAT nr 19 (523) z dnia 10.10.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. – w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT będą składać nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną. W dodatku przedstawiono zasady sporządzania, składania oraz korygowania nowego JPK_VAT z deklaracją. Ponadto przedstawiono przykładowy wzór jego wypełnienia.

Kontrola państwowej inspekcji pracy w zakładzie pracy

Dodatek tematyczny nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (518) z dnia 10.10.2020

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Kontroli przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy dokonuje Państwowa Inspekcja Pracy. Zapowiedź przeprowadzenia przez inspekcję kontroli wiąże się z określonymi obowiązkami, dlatego warto aby pracodawca się do niej przygotował. W niniejszym dodatku omawiamy zagadnienia z tego zakresu, w tym m.in. zasady przeprowadzania kontroli, prawa i obowiązki stron kontroli, przebieg kontroli oraz najczęściej kontrolowane obszary.

Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Stan prawny na 1 października 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 19 (517) z dnia 1.10.2020

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera ujednolicony przez redakcję na dzień 1 października 2020 r. tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

Zasady potrącalności kosztów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje wybrane zagadnienia związane z potrącalnością kosztów uzyskania przychodów przez przedsiębiorców - przedstawione w formie pytań i odpowiedzi. Dowiemy się z niego, kiedy podatnik może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów koszty bezpośrednie i pośrednie. W dodatku znajdziemy również szczególne zasady rozliczania niektórych kosztów podatkowych.

Zasady odliczania VAT naliczonego w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prezentowany dodatek wyjaśnia zagadnienia związane z realizacją prawa do odliczenia podatku naliczonego przez podatników VAT oraz planowane zmiany w tym zakresie. Szczególną uwagę poświęcamy terminom, w jakich odliczenie podatku naliczonego może nastąpić. Omawiamy także wszelkie wyłączenia ustawowe z prawa do odliczenia podatku VAT.

Leasing według Krajowych Standardów Rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (522) z dnia 20.09.2020

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku poruszono zagadnienia dotyczące wyceny i ewidencji księgowej leasingu w świetle ustawy o rachunkowości oraz KSR i MSR. Powyższe zagadnienia zaprezentowano w dwóch częściach, tj. w części A - leasing według ustawy o rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" oraz w części B - leasing według Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 "Leasing".

Obowiązki rejestracyjne podatników VAT

Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 17 (521) z dnia 10.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono obowiązki rejestracyjne dla celów VAT zarówno podmiotów dokonujących transakcji krajowych, jak i unijnych. Zaprezentowano checklistę ułatwiającą podatnikom określenie momentu, w którym podatnik musi dokonać takiej rejestracji, a także wzór nowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R obowiązującego od 1 kwietnia 2020 r. W opracowaniu uwzględniono najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych.

Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (516) z dnia 10.09.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od ponad dwóch lat obowiązują przepisy RODO. Stosowanie regulacji tego aktu prawnego nadal nastręcza pracodawcom wiele problemów, w tym m.in. podczas przeprowadzania rekrutacji bądź pozyskiwania i przetwarzania danych spoza katalogu wymienionego w Kodeksie pracy. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dodatek, w którym omawiamy obowiązki pracodawcy wynikające ze stosowania RODO. W jednym z rozdziałów zamieściliśmy ciekawe i pomocne w bieżącej pracy wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Najciekawsze orzecznictwo VAT, PIT, CIT

Dodatek tematyczny nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (1068) z dnia 1.09.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera orzecznictwo sądowe dotyczące problematyki z zakresu VAT, podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. Przedstawiamy najciekawsze wyroki sądów administracyjnych, a także TSUE.

Wierzytelności i zobowiązania w podatku dochodowym

Dodatek tematyczny nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono, jak w podatku dochodowym ograniczać powstawanie zatorów płatniczych oraz rozliczać transakcje przekraczające 15.000 zł. Przedstawiono również konsekwencje utworzenia odpisu aktualizującego, uznania należności za nieściągalną, sprzedaży czy umorzenia wierzytelności. W formie pytań i odpowiedzi zaprezentowano praktyczne problemy, z którymi mają do czynienia podatnicy PIT i CIT w zakresie wierzytelności i zobowiązań.

Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6
Stan prawny na 20 sierpnia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (520) z dnia 20.08.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera tekst Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z 4 marca 2014 r., opublikowanego w Dz. Urz. Min. Fin. z 7 kwietnia 2014 r. pod poz. 12. Celem tego standardu jest określenie jednolitych zasad ujmowania w księgach rachunkowych rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych, jak też ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 sierpnia 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 11 do Poradnika VAT nr 16 (519) z dnia 10.08.2020

Liczba stron - 168

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, według stanu prawnego na 1 sierpnia 2020 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji.
W dodatku uwzględniono przepisy, które będą obowiązywać od dnia 1 października 2020 r.

Majątek trwały - rozliczenie podatkowe

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono praktyczne problemy, z którymi mają do czynienia podatnicy PIT i CIT użytkujący na potrzeby działalności gospodarczej środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Omówiono, jak na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalić wartość początkową oraz wysokość stawki amortyzacyjnej. Zaprezentowano w nim także zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz reguły ujmowania ich w kosztach uzyskania przychodów.

Świadczenia pracownicze w księgach jednostki

Dodatek tematyczny nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (518) z dnia 20.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej świadczeń pracowniczych. Poruszono w nim tematy dotyczące wynagrodzeń i składek ZUS, wydatków na odzież i obuwie robocze, zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych, zakupu i wydania pracownikom napojów, dofinansowania z ZFŚS do letniego wypoczynku pracowników i ich rodzin, finansowania przez pracodawcę zakupu karnetów sportowych, a także rezerw na świadczenia pracownicze i składek na PPK.

Split payment w VAT - jak stosować podzieloną płatność?

Dodatek tematyczny nr 10 do Poradnika VAT nr 13 (517) z dnia 10.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera praktyczne wskazówki dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W dodatku zaprezentowano checklistę ułatwiającą podatnikom stosowanie MPP, a także przykłady związane m.in. z ustalaniem przez organ podatkowy dodatkowego zobowiązania. Opisano w nim również kiedy i w jaki sposób podatnik będzie miał obowiązek oznaczania transakcji związanych z mechanizmem podzielonej płatności w nowym JPK_VAT obejmującym część deklaracyjną i ewidencyjną.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo

Dodatek tematyczny nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (1062) z dnia 1.07.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W opracowaniu tym zamieszczono ponadto wyjaśnienia organów podatkowych (oraz orzecznictwo NSA) w zakresie m.in. zakresu i przedmiotu opodatkowania PCC, opodatkowania PCC umów pożyczek, umów darowizn oraz ustalenia podstawy opodatkowania PCC.

Opodatkowanie prywatnego najmu

Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówione zostały zasady opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych z prywatnego najmu. Dowiedzieć się z niego można m.in. jakie formy opodatkowania podatnik może wybrać, co jest przychodem i kosztem podatkowym, a także czy przedmiot najmu podlega amortyzacji. Zaprezentowano zasady rozliczania prywatnego najmu przez małżonków. W formie odpowiedzi na pytania przedstawiono główne problemy nurtujące podatników w zakresie prywatnego najmu.

Rzeczowe aktywa trwałe w księgach i bilansie jednostki

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (516) z dnia 20.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek omawia zagadnienia związane z nabyciem, użytkowaniem, sprzedażą i likwidacją rzeczowych aktywów trwałych. W publikacji przedstawiono m.in. zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych, ewidencję księgową nakładów ponoszonych na remonty i ulepszenia własnych oraz obcych środków trwałych, uproszczone zasady amortyzacji niskocennych środków trwałych, a także zasady wyceny bilansowej środków trwałych oraz ich prezentację w bilansie.

Podróże służbowe, w tym kierowców

Dodatek tematyczny nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Planowanie i rozliczanie podróży służbowych rodzi na każdym etapie liczne wątpliwości. Dlatego polecamy Państwu dodatek, w którym przedstawione zostały najważniejsze aspekty związane z odbywaniem podróży służbowych przez pracowników, w tym mobilnych. Ponadto w dodatku omówiono zasady zwrotu kosztów podróży, rozliczania zaliczki na jej poczet oraz dokonywania potrąceń z diet.

Przegląd najnowszych interpretacji w zakresie podatku dochodowego

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora najnowsze interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie podatku dochodowego, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów, rozliczania kosztów uzyskania przychodów i obowiązków płatnika podatku.

Korekty błędów w księgach i sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku opisano zasady ujmowania w sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych skutków korekty błędów powstałych m.in. w wyniku pomyłek arytmetycznych, niewłaściwego zastosowania zasad rachunkowości, niedopatrzeń, czy mylnej interpretacji zdarzeń, z uwzględnieniem momentu ich ujawnienia, tj. przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego lub po jego zatwierdzeniu. Dodatek porusza również tematykę wpływu epidemii koronawirusa na sporządzone za 2019 r. sprawozdanie finansowe.

VAT w obrocie z zagranicą w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 9 (513) z dnia 10.05.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady rozliczania najczęstszych form transakcji z zagranicą, czyli: WDT, WNT, transakcji łańcuchowych, magazynów call-off stock, eksportu i importu. Przedstawione zostały zasady opodatkowania poszczególnych transakcji, obowiązki sprawozdawcze spoczywające na podatnikach a także zmiany w obowiązujących przepisach.

Działalność produkcyjna i usługowa w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (513) z dnia 1.05.2020

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano ogólne zasady wyceny produktów i półproduktów, w tym zagadnienia dotyczące kosztu wytworzenia produktów według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13. Ponadto przedstawiono ewidencję księgową kosztów produkcji oraz przychodów i kosztów z tytułu wykonania umów długoterminowych.

Rozliczenie wyniku finansowego w zależności od formy prawnej jednostki

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku prezentujemy na licznych przykładach liczbowych ewidencję księgową zdarzeń związanych z podziałem zysku oraz rozliczeniem straty z uwzględnieniem formy prawnej jednostki, czyli ewidencję księgową podziału zysku (pokrycia straty) w spółkach kapitałowych, osobowych, spółce cywilnej oraz przedsiębiorstwie osoby fizycznej. Poruszamy w nim m.in. zagadnienia związane z: wypłatą dywidendy, wypłatą zaliczek, rozliczeniem straty kapitałem zapasowym, rezerwowym, dopłatami wspólników, w drodze obniżenia kapitału zakładowego, a także tematykę zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego i związane z tym konsekwencje.

Samochód w firmie - rozliczenie podatkowe w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówione zostały skutki podatkowe używania różnego rodzaju samochodów w działalności gospodarczej. Dowiedzieć się z niego można, jak rozliczyć amortyzację oraz koszty związane z używaniem firmowych pojazdów. Poruszono w nim także zagadnienia dotyczące rozliczania samochodów w leasingu, najmowanych oraz prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

Ustalanie podstawy opodatkowania i obowiązku podatkowego w VAT

Dodatek tematyczny nr 7 do Poradnika VAT nr 8 (512) z dnia 20.04.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku wyjaśniamy, w jakim terminie należy wykazać obowiązek podatkowy w VAT od poszczególnych czynności, kiedy uregulować VAT od otrzymanej zaliczki oraz jakie są skutki błędnego rozliczenia podatku należnego. Omawiamy również zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT, również w odniesieniu do czynności nieodpłatnych i bonów.

Rozliczanie VAT od usług niematerialnych

Dodatek tematyczny nr 6 do Poradnika VAT nr 7 (511) z dnia 10.04.2020

Liczba stron - 32

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera praktyczne wskazówki dotyczące rozliczania usług niematerialnych, m.in. doradczych, marketingowych, reklamowych, prawniczych, zarówno przez usługodawców, jak i nabywców krajowych i zagranicznych. W dodatku tym omówiono przykładowe dowody potwierdzające nabycie tych usług i opisano, w jaki sposób podatnik będzie miał obowiązek oznaczania powyższych usług w nowym JPK_VAT.

Pobór podatku u źródła w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (510) z dnia 20.03.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano obowiązki płatnika pobierającego podatek u źródła. Wskazano przychody podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Omówiono obowiązek dochowania należytej staranności oraz zasady postępowania w sytuacji, gdy wypłata należności przekracza kwotę 2.000.000 zł.

Podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (510) z dnia 20.03.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano m.in. informacje dotyczące rozliczenia w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych oraz zasady ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym odroczonego podatku dochodowego. Ponadto omówiono bilansowe skutki skorzystania z premii inwestycyjnej według KSR nr 2 oraz kwestię ewidencji podatku od przychodów z budynków.

Wdrożenie PPK w firmie

Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (504) z dnia 10.03.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od 1 stycznia br. pracodawcy, którzy na 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób zatrudnionych, zobowiązani są do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Jest to kolejna grupa podmiotów zatrudniających, objęta ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.). W niniejszym dodatku opisaliśmy zagadnienia związane z wdrożeniem PPK w firmie, w tym dotyczące m.in. wyboru instytucji finansowej, zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, a także sankcji za niewypełnienie obowiązków przewidzianych w ustawie o PPK.

Stosowanie kas rejestrujących w 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 4 do Poradnika VAT nr 4 (508) z dnia 20.02.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Prezentowany dodatek omawia m.in. zasady korzystania ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotu, odliczania ulgi z tytułu zakupu kas on-line, czy umieszczania na paragonach NIP nabywcy. Ponadto wskazano, jakie podmioty muszą bezwzględnie ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kas on-line.

Przykłady ujęcia wybranych operacji w sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (507) z dnia 20.02.2020

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja wyjaśnia sposoby prezentacji najpopularniejszych operacji gospodarczych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego, w tym dotyczących: zaliczek z tytułu dostaw i usług, dotacji i ich wykorzystania, sprzedaży aktywów trwałych, pożyczek, kredytów, tworzenia i rozwiązywania rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów.

Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze
Stan prawny na 10 lutego 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Poradnika VAT nr 3 (507) z dnia 10.02.2020

Liczba stron - 84

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera zbiór przepisów wykonawczych do ustawy o VAT według stanu prawnego na 10 lutego 2020 r. regulujących:

 • sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, warunki ich używania przez podatników, prowadzenie serwisu oraz termin zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego,
 • zakres zwolnień niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas,
 • warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
 • zasady odliczania i zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Zatrudnianie cudzoziemców

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (502) z dnia 10.02.2020

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce wymaga, żeby posiadał on odpowiednie dokumenty. W niniejszym opracowaniu skupiamy się na dokumentach będących podstawą do świadczenia pracy. Ponadto omawiamy obowiązki związane z umową zawieraną z cudzoziemcem, a także wymieniamy sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców.

Utrata wartości aktywów. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4
Stan prawny na 1 lutego 2020 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (507) z dnia 1.02.2020

Liczba stron - 92

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”. Celem tego standardu jest określenie zasad ustalania i ujmowania w księgach rachunkowych oraz wykazywania w sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących wartość bilansową aktywów jednostki, spowodowanych częściową lub całkowitą utratą zdolności do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych przez te aktywa.

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
gazeta podatkowa
sklep
forum
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.