Wydawnictwo Podatkowe
środa, 26 czerwca 2019 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Opracowania poradnikowe

 

Pakiet zawiera:

 • Publikacja + eBook „Kodeks pracy”. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  W dodatku opublikowano tekst ustawy - Kodeks pracy ujednolicony przez redakcję na dzień 1 stycznia 2019 r. Ponadto zamieszczono w nim wyciąg ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych..., z przepisami dotyczącymi stosowania nowych regulacji wobec zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. Znajdą w nim Państwo również komentarz redakcji, w którym omówiono nowe zagadnienia oraz podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych.
  Ostatni rozdział zawiera wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2018 r.


  Liczba stron: 152
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.” - ściąga

  Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie. W razie potrąceń m.in. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń niealimentacyjnych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz potrąceń dobrowolnych, pobieraną z wynagrodzenia pracownika kwotę ogranicza kwota wolna.
  Ściąga zawiera kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i w niektórych wariantach w wymiarze niższym. Uwzględniono w niej wszystkie kategorie potrąceń.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Wymiar czasu pracy w 2019 r.” - ściąga

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca w oparciu o ten wymiar sporządza rozkłady czasu pracy dla zatrudnionych pracowników.
  Ściąga zawiera wymiary czasu pracy w 2019 r. obowiązujące pracowników, w tym objętych odrębnymi normami czasu pracy, np. niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Kadrowy przewodnik po terminach i stawkach w 2019 r.” - ściąga

  Pracownicy na stanowiskach kadrowo-płacowych muszą w bieżącej pracy pamiętać o obowiązujących terminach i stawkach. Ściąga zawiera wykaz najważniejszych terminów oraz najczęściej stosowanych stawek.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Rozliczenie wynagrodzenia pracownika – wskaźniki na 2019 r.” - ściąga

  Publikacja zawiera wskaźniki niezbędne do obliczenia w 2019 r. zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika. Są to:
  - zryczałtowane koszty uzyskania przychodów,
  - stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  - wysokość stawki podatku stosowanej przy obliczaniu zaliczki oraz kwoty zmniejszającej tę zaliczkę.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

Prenumeratorze PAMIĘTAJ ! W ramach prenumeraty czasopisma Biuletyn Informacyjny
dla Służb Ekonomiczno-Finansowych otrzymasz dodatek (opracowanie) „Co nowego
w przepisach w 2019 r. ?” w wersji drukowanej !

PORADNIK + eBook:

Co nowego w przepisach w 2019 roku?

Co nowego w przepisach w 2019 r. ?

Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji i przedsiębiorcy. Stanowi zbiór najważniejszych i rewolucyjnych zmian przepisów w 2019 r., które zostały przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej. Opisano również, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

Liczba stron: 132
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


Pakiet zawiera:

Używanie firmowych samochodów w 2019 r.

Używanie firmowych samochodów
w 2019 r.
- publikacja + eBook

Publikacja niezbędna dla podmiotów wykorzystujących w prowadzonej działalności samochody. Przedstawiamy w niej sposób rozliczania VAT od wydatków na samochody, a także opisujemy „nowe" zasady rozliczania takich wydatków w podatku dochodowym, obowiązujące od początku 2019 r. W dodatku odnosimy się zarówno do samochodów stanowiących środki trwałe podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itd., jak również stanowiących jego własność. Opisujemy, w jaki sposób rozliczyć podatkowo używanie prywatnych samochodów do celów firmowych. Wskazujemy ponadto, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. Opracowanie wzbogacono wybranymi wyjaśnieniami organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Liczba stron: 100
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz publikację w formie papierowej w sklepie »
Zobacz publikację w formie eBook w sklepie »

Samochody w działalności gospodarczej a VAT

Samochody w działalności gospodarczej
a VAT
- eBook

W dodatku omówiono zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Wskazano, jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego oraz wyjaśniono na czym polega system korekt VAT związany ze zmianą przeznaczenia pojazdu. Przedstawiono również odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące zasad rozliczania VAT od samochodów.

Liczba stron pliku PDF: 36

Zobacz publikację w formie eBook w sklepie »

Firmowy samochód w 2019 r.

Firmowy samochód w 2019 r. - pomocnik

Samochód jest jednym z podstawowych składników majątku wykorzystywanych przez przedsiębiorców na potrzeby prowadzonej działalności. Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadzono nowe zasady opodatkowania aut osobowych, które omawiamy w Pomocniku. Dotyczą one rozliczania w kosztach podatkowych:
- odpisów amortyzacyjnych,
- składek na ubezpieczenie,
- wydatków z tytułu używania,
- opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
W Pomocniku uwzględniamy również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, udzielone na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie stosowania nowych uregulowań.

Liczba stron: 12
Format: B5
Okładka: miękka

PORADNIK + eBook:

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

„Rozpoczęcie działalności gospodarczej” to kompleksowy poradnik przeznaczony dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej firmy, zarówno w formie jednoosobowej działalności jak w formie spółki.
Publikacja ta stanowi źródło wielu praktycznych informacji i wyjaśnień w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG oraz KRS, a także innych formalności, których należy dopełnić w urzędzie skarbowym czy ZUS. Omówiono w niej również kwestie wyboru formy opodatkowania, obowiązków związanych z prowadzeniem księgi podatkowej, otwarciem ksiąg rachunkowych czy posiadaniem kas rejestrujących. Ponadto zawiera zagadnienia dotyczące rekrutacji pracowników i nawiązywania z nimi stosunku pracy. Z pewnością przydatne dla przedsiębiorców będą też informacje o sposobach zdobycia środków na sfinansowanie swojego pomysłu na biznes oraz dalszego jego rozwoju.

Liczba stron: 164
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz poradnik w formie papierowej w sklepie »
Zobacz dodatek w formie eBook w sklepie »

Spis treści


I. Definicja działalności gospodarczej

II. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 1. Pomoc z urzędu pracy
 2. Wsparcie dla osoby niepełnosprawnej otwierającej biznes
 3. Pieniądze na innowacyjny biznes

III. Wybór formy prawnej
 1. Działalność indywidualna albo w spółce
 2. Spółka cywilna
 3. Spółka jawna
 4. Spółka partnerska
 5. Spółka komandytowa
 6. Spółka z o.o.
 7. Porównanie istotnych cech spółek

IV. Określenie PKD

V. Rejestracja w CEIDG
 1. Zasady wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Zgłoszenie do CEIDG miejsc prowadzenia działalności gospodarczej
 3. Zgłoszenie w CEIDG miejsca przechowywania dokumentacji księgowej
 4. Rejestracja firmy przez pełnomocnika
 5. Prowadzenie różnych rodzajów działalności pod jedną firmą

VI. Rejestracja w KRS
 1. Zasady rejestracji spółki w KRS
 2. Jak założyć spółkę jawną tradycyjną drogą?
 3. Kto i jak może założyć spółkę partnerską?
 4. Rejestracja spółki komandytowej w KRS w trybie tradycyjnym
 5. Rejestracja spółki jawnej i komandytowej w trybie S24
 6. Rejestracja spółki z o.o. w trybie tradycyjnym
 7. S24 – sposób na szybkie zarejestrowanie spółki z o.o.

VII. Formalności w US
 1. Nadanie przedsiębiorcy NIP
 2. Wybór formy opodatkowania
  2.1. Skala podatkowa
  2.2. Podatek liniowy
  2.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  2.4. Karta podatkowa
 3. Rejestracja w zakresie VAT

VIII. Sposoby opłacania zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego
 1. Formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy
 2. Sposoby opłacania ryczałtu ewidencjonowanego przez przedsiębiorcę

IX. Obowiązki ewidencyjne związane z zaprowadzeniem księgi podatkowej
 1. Założenie księgi podatkowej
 2. Spis z natury
 3. Ewidencje prowadzone łącznie z księgą podatkową
 4. Pierwsze zapisy w księdze podatkowej

X. Otwarcie ksiąg rachunkowych
 1. Otwarcie ksiąg rachunkowych w nowej jednostce
 2. Sprawozdanie finansowe za pierwszy rok obrotowy
 3. Ustalanie polityki rachunkowości w jednostce
 4. Zapisy księgowe związane z rozpoczęciem działalności spółki z o.o.

XI. Preferencje podatkowe dla rozpoczynających działalność
 1. Rozliczanie amortyzacji składników majątku
  1.1. Definicja środków trwałych
  1.2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
  1.3. Metody amortyzacji środków trwałych
 2. Zwolnienia z VAT dla drobnych przedsiębiorców

XII. Obowiązki dotyczące kas rejestrujących
 1. Podmioty zobowiązane do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących
 2. Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
 3. Czynności wyłączone ze zwolnienia

XIII. Formalności w ZUS
 1. Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  1.1 Objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym
  1.2. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
  1.3. Zasady podlegania ubezpieczeniom przez osoby korzystające z ulgi na start
  1.4. Ubezpieczenia w okresie zawieszenia wykonywania działalności
 2. Zgłoszenie przedsiębiorcy w ZUS
  2.1. Zgłoszenie płatnika składek
  2.2. Zgłoszenie do obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń
  2.3. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przedsiębiorcy
  2.4. Powiadomienie ZUS o zawieszeniu/wznowieniu prowadzenia pozarolniczej
 3. Wysokość i finansowanie składek
  3.1. Wysokość stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy i ich finansowanie
  3.2. Ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
  3.3. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne z PFRON
 4. Podstawa wymiaru składek
  4.1. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  4.2. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
  4.3. Zasady zmniejszania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  4.4. Zasady opłacania składki zdrowotnej
 5. Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 6. Rozliczanie i opłacanie składek
  6.1. Termin opłacania składek
  6.2. Sporządzanie i przekazywanie dokumentacji do ZUS
  6.3. Tryb dokonywania wpłat z tytułu składek
  6.4. Ulgi w opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne

XIV. Zatrudnianie pracowników
 1. Etap rekrutacji
  1.1. Podstawa prawna pozyskiwania danych
  1.2. Skierowanie na badania wstępne
  1.3. Informacja o ochronie danych na etapie rekrutacji
 2. Nawiązanie zatrudnienia
  2.1. Podstawa prawna pozyskiwania danych
  2.2. Zawarcie umowy o pracę
  2.3. Sporządzenie informacji o warunkach zatrudnienia
  2.4. Założenie akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej
  2.5. Przeszkolenie pracownika w zakresie bhp
  2.6. Zapoznanie z przepisami zakładowymi
  2.7. Przekazanie informacji o ryzyku zawodowym i o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
  2.8. Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec podmiotów zewnętrznych na etapie nawiązania zatrudnienia
  2.9. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS
  2.10. Informacja o ochronie danych na etapie nawiązania zatrudnienia

XV. Inne ważne zagadnienia
 1. Obowiązek bezgotówkowych rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami
 2. Oznaczanie towarów cenami
 3. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 4. Zgłaszanie zmian we wpisie do CEIDG
 5. Formy wsparcia dla pracodawców przy zatrudnianiu pracowników
 6. Firma w mieszkaniu

Rozpoczęcie działalności gospodarczej


Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

„Rozpoczęcie działalności gospodarczej” to kompleksowy poradnik przeznaczony dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej firmy, zarówno w formie jednoosobowej działalności jak w formie spółki.
Publikacja ta stanowi źródło wielu praktycznych informacji i wyjaśnień w zakresie rejestrowania działalności gospodarczej w CEIDG oraz KRS, a także innych formalności, których należy dopełnić w urzędzie skarbowym czy ZUS. Omówiono w niej również kwestie wyboru formy opodatkowania, obowiązków związanych z prowadzeniem księgi podatkowej, otwarciem ksiąg rachunkowych czy posiadaniem kas rejestrujących. Ponadto zawiera zagadnienia dotyczące rekrutacji pracowników i nawiązywania z nimi stosunku pracy. Z pewnością przydatne dla przedsiębiorców będą też informacje o sposobach zdobycia środków na sfinansowanie swojego pomysłu na biznes oraz dalszego jego rozwoju.

Kodeks pracy
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019

Liczba stron - 152

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku opublikowano tekst ustawy - Kodeks pracy ujednolicony przez redakcję na dzień 1 stycznia 2019 r. Ponadto zamieszczono w nim wyciąg ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych..., z przepisami dotyczącymi stosowania nowych regulacji wobec zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. Znajdą w nim Państwo również komentarz redakcji, w którym omówiono nowe zagadnienia oraz podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych.
Ostatni rozdział zawiera wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2018 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019

Liczba stron - 156

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 stycznia 2020 r. Publikacja ta jest niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o rachunkowości
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 104

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości uwzględniający najnowsze zmiany prawa bilansowego, w tym:

 • wprowadzone w 2018 r. – dotyczące m.in. sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej do KRS i organów skarbowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. – dotyczące m.in. podwyższenia progów wartościowych dla jednostek mikro i małych, wprowadzenia nowych uproszczeń dla niektórych jednostek mikro, małych oraz organizacji pozarządowych, skrócenia obowiązku przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Co nowego w przepisach w 2019 r.?

Dodatek tematyczny nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji i przedsiębiorcy. Stanowi zbiór najważniejszych i rewolucyjnych zmian przepisów w 2019 r., które zostały przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej. Opisano również, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Poradnika VAT nr 2 (481) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane - najczęściej stosowane przez podatników - krajowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stanu prawnego na 20 stycznia 2019 r. W dodatku zamieściliśmy również obowiązujące bezpośrednio polskich podatników VAT unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 stycznia 2020 r. Publikacja ta jest niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019

Liczba stron - 156

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera zbiór najczęściej stosowanych przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, w stanie prawnym na 1 lutego 2019 r. W publikacji zamieszczono m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 96

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera:

 • ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • teksty rozporządzeń w sprawie:
  - prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzenia kart przychodów,
  - prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
według stanu prawnego na 1 lutego 2019 r.

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera zbiór wybranych przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy, w tym rozporządzenia: w sprawie dokumentacji pracowniczej, o wynagrodzeniu, urlopowe, w sprawie świadectwa pracy oraz rozporządzenie o podróżach służbowych.

Używanie firmowych samochodów w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla podmiotów wykorzystujących w prowadzonej działalności samochody. Przedstawiamy w niej sposób rozliczania VAT od wydatków na samochody, a także opisujemy „nowe" zasady rozliczania takich wydatków w podatku dochodowym, obowiązujące od początku 2019 r. W dodatku odnosimy się zarówno do samochodów stanowiących środki trwałe podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itd., jak również stanowiących jego własność. Opisujemy, w jaki sposób rozliczyć podatkowo używanie prywatnych samochodów do celów firmowych. Wskazujemy ponadto, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. Opracowanie wzbogacono wybranymi wyjaśnieniami organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 120

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod poz. 1864, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Dla celów podatkowych oraz bilansowych KŚT 2016 obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. W ostatniej kolumnie schematu KŚT i objaśnień szczegółowych redakcja przypisała określonym środkom trwałym stawki amortyzacyjne zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatek zawiera także przykładowe opinie interpretacyjne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące KŚT - ułatwiające samodzielne zaklasyfikowanie danego środka trwałego do odpowiedniego rodzaju KŚT - zamieszczone na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl w zakładce Metainformacje/Interpretacje klasyfikacji.

Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Powszechną praktyką pracodawców jest przekazywanie swoim pracownikom różnego rodzaju świadczeń. Mogą to być świadczenia odpłatne, częściowo odpłatne bądź nieodpłatne, takie jak np. dofinansowanie do wypoczynku, karnety sportowe, prezenty okolicznościowe. W publikacji tej przedstawiamy zagadnienia dotyczące przekazywania pracownikom takich świadczeń, zarówno ze środków ZFŚS jak i ze środków obrotowych pracodawcy. W dodatku prezentujemy jak przekazanie tych świadczeń rozliczyć na gruncie VAT, PIT/CIT i składek ZUS, a także jak te zdarzenia ująć w księgach rachunkowych pracodawcy. Całość wzbogacona jest o wybrane wyjaśnienia organów podatkowych oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe

Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek poświęcony jest zagadnieniom limitowania kosztów uzyskania przychodów. W dużej mierze odnosi się do nowych przepisów w zakresie kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych w firmie, w tym dotyczących rozliczania wydatków związanych z ich eksploatacją. Omawia ograniczenia w kwalifikowaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Porusza problematykę podatkowego rozliczania transakcji gotówkowych, kosztów usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego.

Tworzymy politykę rachunkowości

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki pomocne przy tworzeniu własnej polityki rachunkowości. W dodatku szczegółowo opisano metody wyceny aktywów i pasywów, jakie ustawodawca pozostawił do wyboru jednostki, a także wskazano alternatywne rozwiązania ewidencyjne. Zaprezentowano również przykładowy wzór uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz opis wybranych przez jednostkę do stosowania metod wyceny oraz ustalania wyniku finansowego.

Obrót nieruchomościami w świetle ustawy o VAT

Dodatek tematyczny nr 9 do Poradnika VAT nr 11 (491) z dnia 10.06.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady opodatkowania VAT czynności związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz usług budowlanych. Przedstawiono możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości oraz praktyczne porady dla spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Omówiono problemy związane z wywłaszczaniem gruntów oraz zmianą przeznaczenia nieruchomości.

Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych

Dodatek tematyczny nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019

Liczba stron - 64

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zatrudniając osoby niepełnosprawne pracodawcy mogą obniżyć koszty pracy. Ustawa o rehabilitacji przewiduje różne formy pomocy, w tym dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia pracownika niepełnosprawnego, a także zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu w pracy. W razie osiągnięcia odpowiedniego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca jest zwolniony z wpłat na PFRON.
Zagadnienia te omawiamy w niniejszym dodatku. Znajdą w nim Państwo również wiele praktycznych przykładów oraz wyjaśnienia resortowe.

Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano zagadnienia dotyczące należności z tytułu dostaw i usług w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W publikacji omówiono m.in. zasady wyceny należności wyrażonych w walucie polskiej, jak i obcej, ich ewidencję księgową, tworzenie odpisów aktualizujących i prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Sprzedaż promocyjna - rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe

Dodatek tematyczny nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania w celu promocji/reklamy własnej firmy. Takimi działaniami mogą być np.:

 • sprzedaż towaru po promocyjnej cenie, często niższej niż cena rynkowa czy koszt zakupu towaru, niekiedy nawet za symboliczną złotówkę,
 • przekazywanie nieodpłatnie klientom lub potencjalnym klientom próbek własnych wyrobów/towarów,
 • przekazywanie nagród w ramach sprzedaży premiowej.
W publikacji tej opisujemy, jak czynności takie rozliczyć na gruncie VAT, podatku dochodowego oraz jak ująć je w księgach rachunkowych. Kwestie te poruszamy zarówno od strony podmiotu przeprowadzającego akcję promocyjną, jak i uczestnika takiej akcji. Całość wzbogacona jest o wybrane wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych.

Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podmioty gospodarcze mogą korzystać z różnych ulg i zwolnień (np. w VAT, ZUS, PIT). Także w przypadku świadczeń pracowniczych ustawodawca przewidział szereg zwolnień na gruncie PIT/ZUS (np. w odniesieniu do świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, dofinansowania do wypoczynku pracowników i ich rodzin, czy przekazywania pracownikom biletów/karnetów na zajęcia rekreacyjne). Te zagadnienia omawiamy w tym dodatku. Odnosimy się tu również do innych ulg w PIT przysługujących osobom fizycznym, np. ulgi mieszkaniowej, termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej, czy z tytułu wychowywania dzieci.

Stosowanie kas rejestrujących w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Z początkiem 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu online. Prezentowany dodatek omawia m.in. zmiany w zakresie ewidencjonowania obrotu na kasach fiskalnych, przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas, harmonogramu wymiany kas oraz odliczania ulgi z tytułu zakupu kas online.

Zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono praktyczne problemy, jakie napotykają podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów podatkowych. Poruszono w nim także kwestię ustalania momentu dokonania zapisu w księdze oraz dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono zasady ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym różnego rodzaju dotacji i dopłat, w tym do cen sprzedaży, dopłat bezpośrednich, na sfinansowanie zakupu lub budowy środków trwałych, na pokrycie kosztów bieżącej działalności. W dodatku omówiono na wielu przykładach liczbowych ewidencję księgową rozliczania dotacji w zależności od rodzaju dofinansowania i momentu jego otrzymania.

Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym polecamy Państwu dodatek dotyczący urlopów wypoczynkowych. Zostały w nim omówione zagadnienia związane z nabywaniem prawa do urlopu, korzystania z tego uprawnienia oraz obliczaniem wynagrodzenia. Wiele przykładów, przystępny język, wzory druków czynią z tej publikacji przydatny poradnik dla służb kadrowo-płacowych.

Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 7 do Poradnika VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady rozliczania najczęstszych form transakcji wewnątrzwspólnotowych, czyli: WDT, WNT, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju. Przedstawiony został sposób dokonania rejestracji VAT UE, obowiązki sprawozdawcze spoczywające na podatnikach oraz zasady opodatkowania poszczególnych transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Niezakończone usługi budowlane. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3
Stan prawny na 1 maja 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść zaktualizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Standard ten określa zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Zawiera ponadto praktyczne wskazówki i przykłady objaśniające stosowanie tych zasad.

Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców

Dodatek tematyczny nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019

Liczba stron - 76

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, w tym kierowców w praktyce budzą liczne wątpliwości. W niniejszym dodatku omawiamy większość z nich biorąc pod uwagę stanowiska urzędowe, a także orzecznictwo Sądu Najwyższego. Dodatkowym atutem tego opracowania jest wiele praktycznych przykładów.

Bezpieczna transakcja dla celów VAT. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Dodatek tematyczny nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja jest skierowana do przedsiębiorców i dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Przedstawiamy w niej wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące bezpiecznej transakcji, rozstrzygające m.in. czym jest bezpieczna transakcja, jak dochować należytej staranności (tzw. Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych), co to jest mechanizm podzielonej płatności (MPP). Publikacja ma na celu m.in. podniesienie świadomości przedsiębiorców, jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwo podatkowe (np. w tzw. karuzelowy wir), ochronę legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Całość wzbogacona jest o wybrane interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Najnowsze interpretacje w zakresie podatku dochodowego

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora najnowsze interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie podatku dochodowego, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów, rozliczania kosztów uzyskania przychodów i obowiązków płatnika podatku.

Obowiązki rejestracyjne podatników VAT

Dodatek tematyczny nr 6 do Poradnika VAT nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zawarto wszystkie niezbędne informacje, w tym również praktyczne dla podmiotu, który zobowiązany jest zarejestrować się jako czynny podatnik VAT lub też chce dokonać rejestracji dobrowolnie. Omówione zostały również uprawnienia organów podatkowych w zakresie odmowy rejestracji oraz wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Dodatkowo przedstawiono możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją.

Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano ogólne zasady kwalifikowania zdarzeń po dacie bilansu oraz przykłady zdarzeń wymagających korekty, ujawnianych przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Sposób, w jaki zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym wprowadza się do ksiąg rachunkowych zależy nie tylko od ich istotności, ale również od faktu, czy jednostka sporządziła już sprawozdanie finansowe, a jeśli tak, to czy zostało ono zatwierdzone.

Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty

Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przepisy regulują w jaki sposób może dojść do rozwiązania umowy o pracę oraz jakich reguł należy przestrzegać żeby było ono skuteczne i zgodne z prawem. W mniejszym opracowaniu omawiamy zasady rozwiązywania umów o pracę.

Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 1 kwietnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, według stanu prawnego na 1 kwietnia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., zostały zaznaczone w treści ustawy. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 marca 2020 r. oraz 1 grudnia 2020 r.

Pomoc PFRON na zatrudnienie i podjęcie działalności
Stan prawny na 1 kwietnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W celu obniżenia kosztów pracy pracodawcy i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc z PFRON. Wśród tej pomocy można wymienić m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów: przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, szkolenia pracownika niepełnosprawnego. W niniejszym dodatku opublikowaliśmy akty prawne, które regulują zasady udzielania ww. pomocy.

Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie

Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku poruszamy zagadnienia dotyczące wyceny rzeczowych aktywów obrotowych (tj. materiałów, towarów, produktów gotowych) na dzień ich nabycia lub wytworzenia, wyceny ich rozchodu i stanu końcowego oraz wyceny bilansowej. Ewidencję księgową rzeczowych aktywów obrotowych przedstawiono na przykładach liczbowych. Ponadto w rozdziale III omówiono zasady ewidencji i rozliczania zaliczek na dostawy i usługi ujmowanych jako ostatnia pozycja zapasów w aktywach obrotowych bilansu.

Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawione zostały skutki podatkowe używania nieruchomości w działalności gospodarczej. Dowiedzieć się z niego można, jak rozliczyć wydatki na nabycie nieruchomości oraz koszty związane z ich utrzymaniem, zarówno gdy nieruchomość jest środkiem trwałym, jak i gdy nie stanowi składnika firmowego majątku. Omówiono także zagadnienia dotyczące budowy i handlu nieruchomościami w ramach działalności gospodarczej.

Praktyczne problemy ze stosowaniem split payment

Dodatek tematyczny nr 5 do Poradnika VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT oraz opisano przywileje podatników wykorzystujących tę metodę. Wyjaśniono, w jaki sposób wypełnić komunikat przelewu oraz wskazano praktyczne porady, m.in. w zakresie poprawienia błędów przy realizacji płatności. W opracowaniu uwzględniono najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Stan prawny na 10 marca 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wyciąg ujednoliconego przez redakcję na dzień 10 marca 2019 r. tekstu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 303 ze zm.).

Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano wpływ wybranych operacji gospodarczych na poszczególne elementy sprawozdania finansowego, takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Ponadto dodatek zawiera przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej, stanowiącej również jeden z elementów sprawozdania finansowego.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą

Dodatek tematyczny nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej osoby fizycznej, która uzyskała dochody poza granicami Polski. Dochody uzyskane za granicą przez osobę fizyczną, która jest polskim rezydentem podatkowym – co do zasady – podlegają rozliczeniu w naszym kraju, zgodnie z przepisami ustawy o PDOF oraz postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska. Umowy te generalnie są oparte na Modelowej Konwencji OECD, lecz ich regulacje szczegółowe mogą się niekiedy różnić. Polska ratyfikowała Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (tzw. Konwencja MLI). Oznacza to sukcesywną zmianę większości zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kwestię opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą należy zatem każdorazowo rozpatrywać na gruncie aktualnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Ulgi i inne praktyczne wskazówki w rozliczeniu PIT za 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji zawarto praktyczne wskazówki dla podatników składających PIT za 2018 r. dotyczące m.in. sposobów złożenia zeznania, ustalenia właściwego urzędu skarbowego, rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, czy opodatkowania dochodów dzieci. W formie pytań i odpowiedzi przedstawiono zasady składania zeznań i korzystania z poszczególnych ulg.

Koszty i przychody na przełomie roku

Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy w jednostce powinno nastąpić ujęcie w księgach wszystkich dowodów księgowych potwierdzających istnienie zdarzeń, które dotyczą zamykanego roku obrotowego, z uwzględnieniem bilansowej zasady memoriału oraz współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. W dodatku prezentujemy ewidencję księgową kosztów i przychodów na przełomie roku, związanych m.in. z otrzymaniem lub wystawieniem na początku następnego roku obrotowego faktur, dokumentujących dostawy towarów lub wykonanie usług w poprzednim roku obrotowym.

Zwolnienia i stawki VAT w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 4 do Poradnika VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT na sprzedawany towar lub usługę spoczywa zawsze na dostawcy. W dodatku zawarto ogólne zasady ustalania stawek podatku. Przedstawiono w nim również katalog towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT, skutki zastosowania niewłaściwej stawki VAT na fakturze oraz planowane zmiany w zakresie uproszczenia systemu stawek VAT.

Dokumentacja pracownicza po zmianach

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019

Liczba stron - 28

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Proces nawiązania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia generują powstanie wielu dokumentów. Część z nich jest przechowywana w aktach osobowych pracownika, które od 1 stycznia br. mogą być gromadzone i przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej. Od tego dnia pracodawca ma również prawo przejścia z jednej wersji na drugą w dowolnie wybranym przez siebie momencie, zachowując jednak wymogi ustawowe. Nie musi ponadto przechowywać dokumentacji przez 50 lat, lecz jedynie przez 10 lat, chociaż od tej zasady jest sporo wyjątków. To nowości wprowadzone do Kodeksu pracy, które zostały omówione w niniejszym dodatku.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, w tym rozporządzenia dotyczące: instrumentów finansowych, zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
gazeta podatkowa
sklep
forum
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.