Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 20 marca 2018 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Opracowania poradnikowe

 
Prenumeratorze PAMIĘTAJ ! W ramach prenumeraty czasopisma Ubezpieczenia i Prawo Pracy
otrzymasz wszystkie opracowania wchodzące w skład Pakietu wiedzy !

Pakiet zawiera 6 opracowań:

 • Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy Kodeks pracy, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo zamieszczono w niej komentarz, w którym omówiono nowe regulacje, a także podano stawki niezbędne w pracy pracowników kadrowo-płacowych. W ostatnim rozdziale opublikowano wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do naszego Wydawnictwa w 2017 r.

  Liczba stron: około 156
  Format: B5
  Okładka: miękka • Regulacje w zakresie uprawnień rodzicielskich. Stan prawny na 1 listopada 2017 r.

  Pracownikom opiekującym się małymi dziećmi przysługują uprawnienia związane z rodzicielstwem. W dodatku zamieszczono przepisy związane z prawem do urlopów, dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, wypłatą świadczeń za te okresy oraz sposobem ich dokumentowania.

  Liczba stron: 40
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • „Kwoty wolne od potrąceń w 2018 roku” - ściąga

  Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem umowy o pracę i podlega szczególnej ochronie kodeksowej. Przewiduje ona m.in. kwotę wolną od potrąceń obliczaną na podstawie obowiązującego w danym roku kalendarzowym minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ściąga zawiera kwoty wolne od potrąceń w 2018 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz na część etatu (wybrane warianty).

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Wymiar czasu pracy w 2018 roku” - ściąga

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W oparciu o ten wymiar pracodawca sporządza rozkłady czasu pracy dla zatrudnionych pracowników. Ściąga zawiera wymiary czasu pracy w 2018 r. obowiązujące pracowników, w tym objętych odrębnymi normami czasu pracy, np. niepełnosprawnych.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Kadrowy przewodnik po terminach i stawkach w 2018 r.” - ściąga

  Pracownicy na stanowiskach kadrowo-płacowych muszą w bieżącej pracy pamiętać o obowiązujących terminach i stawkach. Ściąga pt. „Kadrowy przewodnik po terminach i stawkach w 2018 r.” z pewnością ułatwi im właściwą organizację pracy.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2018 rok” - ściąga

  Zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy. Aby prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku, muszą znać wysokość kosztów uzyskania przychodów, kwoty zmniejszającej oraz stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, obowiązujących w danym roku podatkowym. Ściąga zawiera wszystkie te informacje.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


Pakiet 9 opracowań:

 • Co nowego w przepisach w 2018 r.?

  Publikacja niezbędna dla każdej firmy i instytucji, zawierająca najważniejsze zmiany w przepisach obowiązujące od 2018 r. Przedstawiamy w niej zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości. Opisujemy, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Omawiamy również nowe/zmienione przepisy m.in. ustawy o KRS i Kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera ponadto ważne limity stawek na 2018 r.

  Liczba stron: około 100
  Format: B5
  Okładka: miękka • Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy Kodeks pracy, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo zamieszczono w niej komentarz, w którym omówiono nowe regulacje, a także podano stawki niezbędne w pracy pracowników kadrowo-płacowych. W ostatnim rozdziale opublikowano wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do naszego Wydawnictwa w 2017 r.

  Liczba stron: 148
  Format: B5
  Okładka: miękka • Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione. Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji. W publikacji zawarto również przepisy przejściowe. Poręczny format publikacji oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i niezbędna na biurku każdego podatnika.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja zawiera też ważne dla podatników CIT tzw. przepisy przejściowe. Jest ona niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

  Liczba stron: 132
  Format: B5
  Okładka: miękka • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Zmiany przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja zawiera również ważne dla podatnika PIT przepisy przejściowe. Jest ona niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka • Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości, uwzględniający zmiany prawa bilansowego wprowadzone w 2017 r., w tym m.in. dotyczące ujawniania informacji niefinansowych i badania sprawozdań finansowych, oraz zmiany, które wchodzą w życie w 2018 r., w tym m.in. dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

  Liczba stron: 100
  Format: B5
  Okładka: miękka • „Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2018 rok” - ściąga

  Zakłady pracy są obowiązane jako płatnicy obliczać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy. Aby prawidłowo wywiązać się z tego obowiązku, muszą znać wysokość kosztów uzyskania przychodów, kwoty zmniejszającej oraz stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, obowiązujących w danym roku podatkowym. Ściąga zawiera wszystkie te informacje.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • Stawki i limity w 2018 r. - ściąga

  W ściądze zaprezentowano skalę podatkową na 2018 r. oraz stawki podatku CIT obowiązujące w 2018 r. Podano w niej również limity na 2018 r. uprawniające do:
  • uznania podatnika za małego podatnika,
  • dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,
  • opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym,
  • kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Wymiar czasu pracy w 2018 roku” - ściąga

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. W oparciu o ten wymiar pracodawca sporządza rozkłady czasu pracy dla zatrudnionych pracowników. Ściąga zawiera wymiary czasu pracy w 2018 r. obowiązujące pracowników, w tym objętych odrębnymi normami czasu pracy, np. niepełnosprawnych.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


Prenumeratorze PAMIĘTAJ ! W ramach prenumeraty czasopisma Poradnik VAT
otrzymasz ustawę o VAT, rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT i pomocnik
wchodzące w skład Pakietu wiedzy !

Pakiet zawiera:

 • VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2018 rok

  Na książkę składa się blisko trzydzieści rozdziałów, w których omówiono m.in.:
  • Zakres opodatkowania
  • Moment powstania obowiązku podatkowego
  • Stawki i zwolnienia z VAT
  • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
  • Import i eksport
  • Dokumentowanie i rozliczanie podatku VAT
  • Zasady ewidencjonowania
  • Odliczanie i zwroty podatku

  Każdy rozdział poprzedzony jest obszernym komentarzem autorskim. Forma prezentacji sprawia, że książka jest przydatna wszystkim podatnikom rozliczającym podatek VAT.
  W końcowej części publikacji zawarte są ujednolicone przez redakcję teksty podstawowych aktów z zakresu podatku VAT.
  W książce uwzględniono wszystkie zmiany przepisów obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

  Liczba stron: około 700
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >


 • Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione. Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji. W publikacji zawarto również przepisy przejściowe. Poręczny format publikacji oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i niezbędna na biurku każdego podatnika.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

  Publikacja zawiera wybrane - najczęściej stosowane przez podatników - krajowe przepisy wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. W publikacji zamieściliśmy również obowiązujące bezpośrednio polskich podatników VAT unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

  Liczba stron: 68
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • Zmiany w VAT w 2018 r. - pomocnik

  W publikacji omawiamy najistotniejsze zmiany do ustawy o VAT, które będą obowiązywały w 2018 r. Wyjaśniamy, w stosunku do jakich towarów podatnicy nie będą mogli stosować obniżonej stawki VAT. Przypominamy o obowiązku prowadzenia ewidencji i składania deklaracji VAT w formie elektronicznej. Szeroko omawiamy nowe zasady rozliczania VAT przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, które podatnicy będą stosować już od lipca 2018 r. Wskazujemy również sytuacje, w których podatnik może zostać wpisany do elektronicznego wykazu podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT lub zostały wykreślone z rejestru.

  Liczba stron: 8
  Format: B5
  Okładka: miękka

Używanie firmowych samochodów w 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja pomocna dla podmiotów wykorzystujących w prowadzonej działalności samochody. Przedstawiamy w niej zasady rozliczania VAT od wydatków na samochody oraz sposób ich rozliczenia w podatku dochodowym. Wskazujemy, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. Opisujemy, w jaki sposób rozliczyć podatkowo używanie prywatnych samochodów do celów firmowych. Opracowanie wzbogacono ponadto ciekawymi wyjaśnieniami organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono obowiązki zakładu pracy w zakresie poboru podatku od świadczeń pieniężnych i rzeczowych przekazywanych pracownikom. Zaprezentowano w nim, kiedy otrzymanie takich świadczeń generuje u pracownika przychód oraz czy przychód ten jest opodatkowany czy zwolniony od podatku. Omówiono także, które świadczenia stanowią koszty uzyskania przychodów u pracodawcy. Dodatek zawiera również aktualne interpretacje organów podatkowych dotyczące wspomnianych świadczeń.

Rachunek przepływów pieniężnych. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1
Stan prawny na 1 marca 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść zaktualizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 12 września 2017 r., opublikowanego w Dz. Urz. MRiF z 2017 r. pod poz. 216. Celem standardu jest określenie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, co ułatwi wykazanie informacji o źródłach wpływów i kierunkach wydatków oraz zmianach stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w okresie objętym tym rachunkiem oraz pozwoli zapewnić porównywalność treści wykazanych w nim pozycji.

Transakcje wielostronne w obrocie z zagranicą

Dodatek tematyczny nr 4 do Poradnika VAT nr 5 (461) z dnia 10.03.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono transakcje wielostronne dokonywane w ramach obrotu z zagranicą. Szczegółowo opisano transakcje łańcuchowe i trójstronne oraz sposób ich opodatkowania. Wskazano również problemy występujące przy rozliczaniu szczególnych form transakcji wielostronnych, czyli pośrednictwa w dostawie towarów i obrocie nieruchomościami oraz w przypadku usług turystycznych.

Czas pracy - wybrane aspekty

Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu czasu pracy, w tym podstawowe pojęcia, dopuszczalne systemy i rozkłady czasu pracy oraz wymogi podczas planowania organizacji czasu pracy. Ponadto wyjaśniono w nim sposób jej rozliczania oraz opłacania ewentualnej pracy pozaplanowej. W jego treści znajdą Państwo wiele praktycznych przykładów oraz stanowiska urzędowe wydane w sprawach wzbudzających najwięcej wątpliwości.

Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 1 marca 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018

Liczba stron - 140

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201; ost. zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 138). Wydanie według stanu prawnego na dzień 1 marca 2018 r. z uwzględnieniem zmian przepisów, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. (zmiany te zostały w publikacji wyróżnione).

Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego

Dodatek tematyczny nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek porusza zagadnienia dotyczące sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Omówiono w nim podstawowe elementy sprawozdania, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzane według załącznika nr 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości. Ponadto w dodatku zawarto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Czytelników, dotyczące uproszczeń w sprawozdawczości dla jednostek mikro, małych oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 20 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera zbiór najczęściej stosowanych przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, w stanie prawnym na 20 lutego 2018 r. W publikacji zamieszczono m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

PIT za 2017 r. - Ulgi i inne praktyczne wskazówki

Dodatek tematyczny nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji zawarto praktyczne wskazówki dla podatników składających PIT za 2017 r. dotyczące m.in. sposobów złożenia zeznania, ustalenia właściwego urzędu skarbowego, rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, czy opodatkowania dochodów dzieci. W formie pytań i odpowiedzi przedstawiono zasady korzystania z poszczególnych ulg. Dodatek zawiera również najnowsze interpretacje organów podatkowych dotyczące stosowania ulg.

Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze
Stan prawny na 10 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Poradnika VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera zbiór przepisów wykonawczych do ustawy o VAT według stanu prawnego na 10 lutego 2018 r. regulujących:

 • sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, warunki ich używania przez podatników, prowadzenie serwisu oraz termin zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego,
 • zakres zwolnień niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas,
 • warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
 • zasady odliczania i zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Zatrudnianie cudzoziemców

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Nowe zezwolenia na pracę, uszczelnienie procedury oświadczeniowej, opłaty za wydanie dokumentów legalizujących zatrudnienie w Polsce, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zezwoleń – to główne zmiany w regułach powierzania pracy cudzoziemcom przez polskie podmioty, omówione w niniejszym. Są one efektem kilku aktów prawnych. Przede wszystkim ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543), oraz sześciu rozporządzeń wykonawczych, w tym czterech zupełnie nowych i dwóch modyfikujących dotychczasowe regulacje. Ich przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Co nowego w przepisach w 2018 r.?

Dodatek tematyczny nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej firmy i instytucji, zawierająca najważniejsze zmiany w przepisach obowiązujące od 2018 r. Przedstawiamy w niej zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości. Opisujemy, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Omawiamy również nowe/zmienione przepisy m.in. ustawy o KRS i Kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera ponadto ważne limity stawek na 2018 r.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, w tym rozporządzenia dotyczące: instrumentów finansowych, zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera:

 • ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • teksty rozporządzeń w sprawie:
  - prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzenia ewidencji zatrudnienia,
  - prowadzenia kart przychodów,
 • tekst rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
według stanu prawnego na 1 lutego 2018 r.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Liczba stron - 64

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wyciąg ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.), według stanu prawnego na 1 lutego 2018 r.

Ustawa o rachunkowości
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Liczba stron - 104

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości, uwzględniający zmiany prawa bilansowego wprowadzone w 2017 r., w tym m.in. dotyczące ujawniania informacji niefinansowych i badania sprawozdań finansowych, oraz zmiany, które wchodzą w życie w 2018 r., w tym m.in. dotyczące dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Zmiany przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja zawiera również ważne dla podatnika PIT przepisy przejściowe. Jest ona niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Poradnika VAT nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane - najczęściej stosowane przez podatników - krajowe przepisy wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. W publikacji zamieściliśmy również obowiązujące bezpośrednio polskich podatników VAT unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione. Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji. W dodatku zawarto również przepisy przejściowe. Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Zmiany przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja zawiera również ważne dla podatnika PIT przepisy przejściowe. Jest ona niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Poradnika VAT nr 1 (457) z dnia 10.01.2018

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione. Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji. W dodatku zawarto również przepisy przejściowe. Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

Kodeks pracy
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018

Liczba stron - 148

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy Kodeks pracy, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo zamieszczono w niej komentarz, w którym omówiono nowe regulacje, a także podano stawki niezbędne w pracy pracowników kadrowo-płacowych. W ostatnim rozdziale opublikowano wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2017 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (973) z dnia 10.01.2018

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja zawiera też ważne dla podatników CIT tzw. przepisy przejściowe. Jest ona przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednolity Plik Kontrolny w 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to – wskazany w Ordynacji podatkowej – tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Podatnicy ci muszą udostępniać dane w postaci JPK:

 • na żądanie organu podatkowego - w zakresie wszystkich struktur JPK (obowiązek ten został nałożony na duże przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 r., natomiast mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą musieli na żądanie przekazywać dane w formie JPK od 1 lipca 2018 r.) oraz
 • bez żądania organu podatkowego - JPK_VAT, tj. informację o prowadzonej ewidencji VAT (duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., małe i średnie od 1 stycznia 2017 r., a od 1 stycznia 2018 r. do ich grona dołączyła ostatnia grupa, tj. mikroprzedsiębiorcy).
W niniejszej publikacji zamieściliśmy najistotniejsze informacje i wyjaśnienia w zakresie obowiązku przekazywania JPK. Przedstawiamy w niej zagadnienia ogólne dotyczące JPK, prezentujemy wyjaśnienia i odpowiedzi Ministerstwa Finansów na temat JPK oraz przedstawiamy najbardziej problemowe kwestie w formie odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące JPK, tj. m.in. w zakresie ujmowania dokumentów sprzedaży i zakupów w strukturach JPK.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja zawiera też ważne dla podatników CIT tzw. przepisy przejściowe. Jest ona przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60