Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 grudnia 2018 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Opracowania poradnikowe

 

Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (974) z dnia 20.01.2018

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione. Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji. W dodatku zawarto również przepisy przejściowe. Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

Co nowego w przepisach w 2018 r.?

Dodatek tematyczny nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (975) z dnia 1.02.2018

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej firmy i instytucji, zawierająca najważniejsze zmiany w przepisach obowiązujące od 2018 r. Na 100 stronach przedstawiamy w niej zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości. Opisujemy, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Omawiamy również nowe/zmienione przepisy m.in. ustawy o KRS i Kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera ponadto ważne limity stawek na 2018 r.

Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 1 marca 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (978) z dnia 1.03.2018

Liczba stron - 140

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201; ost. zm. w Dz. U. z 2018 r. poz. 138). Wydanie według stanu prawnego na dzień 1 marca 2018 r. z uwzględnieniem zmian przepisów, które wchodzą w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. (zmiany te zostały w publikacji wyróżnione).

Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Poradnika VAT nr 1 (457) z dnia 10.01.2018

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione. Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji. W dodatku zawarto również przepisy przejściowe. Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

Kodeks pracy
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (452) z dnia 10.01.2018

Liczba stron - 148

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy Kodeks pracy, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. Dodatkowo zamieszczono w niej komentarz, w którym omówiono nowe regulacje, a także podano stawki niezbędne w pracy pracowników kadrowo-płacowych. W ostatnim rozdziale opublikowano wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2017 r.

Miejsce świadczenia w interpretacjach organów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 16 do Poradnika VAT nr 23 (479) z dnia 10.12.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek stanowi zbiór interpretacji indywidualnych w zakresie miejsca świadczenia transakcji zagranicznych. Zawarto w nim wyjaśnienia istotnych problemów dotyczących ustalenia miejsca opodatkowania różnego rodzaju usług i sposobu ich rozliczenia.

Urlopy związane z rodzicielstwem

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (474) z dnia 10.12.2018

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W tytułu urodzenia dziecka pracownikowi przysługuje urlop macierzyński, a następnie może korzystać z urlopu rodzicielskiego. Pracownik-ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego. Ponadto rodzice mogą korzystać z urlopu wychowawczego. Prawo do tych urlopów przysługuje również rodzicom adopcyjnym. W niniejszym dodatku omówiono zagadnienia związane z udzielaniem ww. urlopów, zamieszczono przykładowe wzory wniosków oraz przedstawiono zasady wypłaty zasiłku macierzyńskiego i świadczeń z tytułu wychowywania dziecka. Jeden z rozdziałów zawiera zagadnienia związane ochroną zatrudnienia rodziców małych dzieci.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1005) z dnia 1.12.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Roczne sprawozdanie finansowe zawiera informacje finansowe o jednostce, które dla odbiorców (czytelników) takiego sprawozdania mogą stanowić podstawę oceny możliwości kontynuacji jej działalności.
Prace bilansowe powinny być tak zorganizowane, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania w wymaganym w ustawie o rachunkowości terminie. Ich celem jest weryfikacja i przygotowanie danych zawartych w księgach rachunkowych, tak aby stanowiły źródło dla ustalenia rzeczywistej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Przyjmuje się, że prace bilansowe rozpoczyna ustalenie i sprawdzenie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji. Następnie dokonuje się jej rozliczenia oraz wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w celu zaprezentowania ich w sprawozdaniu finansowym. W jednostkach, w których sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta można przyjąć, że prace bilansowe kończy audyt takiego sprawozdania. Kwestie te poruszamy w niniejszej publikacji. Ponadto opisujemy w niej nowe wymogi sporządzania i składania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.

PIT i CIT w orzecznictwie

Dodatek tematyczny nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (478) z dnia 20.11.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zawarta w nim tematyka obejmuje m.in. zasady ustalania przychodów i rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Usługi najmu - podatki i ujęcie rachunkowe

Dodatek tematyczny nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1004) z dnia 20.11.2018

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Częstą praktyką jest, że podmioty gospodarcze na potrzeby prowadzonej działalności użytkują cudze składniki majątku (np. nieruchomości), albo też udostępniają innym podmiotom własne składniki majątku. Również wiele podmiotów świadczy tzw. usługi najmu prywatnego. Niniejsza publikacja jest poświęcona tym zagadnieniom. Przedstawiamy w niej tematy związane z rozliczaniem usług najmu na gruncie VAT oraz podatku dochodowego, zarówno od strony wynajmującego, jak i najemcy. Przedstawiamy także ujęcie takich usług w ewidencji księgowej.

Ustalanie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Dodatek tematyczny nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (478) z dnia 20.11.2018

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek omawia szczegółowo zasady rozliczania w księgach rachunkowych wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury, jak również w drodze porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Publikacja zawiera ponadto informacje o terminach i metodach inwentaryzacji oraz przykładowe druki związane z rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych.

Jak zoptymalizować rozliczenia w podatku VAT?

Dodatek tematyczny nr 15 do Poradnika VAT nr 21 (477) z dnia 10.11.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Czynni podatnicy VAT, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności, mają obowiązek rozliczania podatku w miesięcznych bądź kwartalnych deklaracjach. Konstrukcja podatku VAT pozwala na pewnego rodzaju optymalizację rozliczeń, m.in. poprzez odpowiednie rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, czy przesunięcie obowiązku podatkowego w związku z dokonaną dostawą czy wykonaną usługą. W dodatku omawiamy zgodne z ustawą rozwiązania ułatwiające podatnikom VAT rozliczanie podatku VAT.

Zatrudnianie emerytów i rencistów

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Wielu emerytów i rencistów pozostaje aktywna zawodowo. Podejmując działalność zarobkową podlegają ubezpieczeniom w ZUS, a ponadto uzyskiwane z tego tytułu przychody mogą mieć wpływ na zawieszalność świadczeń emerytalno-rentowych.
W niniejszym dodatku omówione zostały zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu emerytów oraz rencistów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub podejmujących działalność gospodarczą, a także zbiegi tych ubezpieczeń. Ponadto przedstawiono w nim regulacje dotyczące wpływu uzyskiwanych przychodów z działalności zarobkowej na zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)

Dodatek tematyczny nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1002) z dnia 1.11.2018

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podróże służbowe pracowników, podróże zleceniobiorców związane z wykonaniem zlecenia, czy też podróże i wyjazdy służbowe przedsiębiorców i innych osób reprezentujących firmę są bardzo częstym elementem towarzyszącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Niniejszy dodatek zawiera kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z takimi podróżami. W publikacji przedstawiamy m.in. podstawy prawne i ogólne zasady odbywania podróży służbowych, rodzaje i wysokość świadczeń z tytułu krajowych i zagranicznych podróży służbowych, zagadnienia dotyczące rozliczania świadczeń i wydatków związanych z ww. podróżami na gruncie podatku dochodowego oraz ewidencję księgową kosztów podróży służbowej.

Wybrane przepisy z zakresu czasu pracy
Stan prawny na 1 listopada 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 (471) z dnia 1.11.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W niniejszym dodatku zostały opublikowane wybrane przepisy z zakresu czasu pracy. Znajdą w nim Państwo regulacje dotyczące czasu pracy pracowników, w tym szczególnych grup zatrudnionych, tj. kierowców, pracowników niepełnosprawnych oraz tzw. białego personelu.

Działalność rolnicza. Krajowy Standard Rachunkowości nr 12
Stan prawny na 1 października 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (476) z dnia 20.10.2018

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 12 „Działalność rolnicza”. Celem standardu jest wyjaśnienie głównych zasad (polityki) rachunkowości stosowanych do działalności rolniczej, a w szczególności określenie zasad wyceny i ujmowania aktywów biologicznych oraz niebiologicznych produktów rolniczych, ustalania przychodów i kosztów działalności rolniczej oraz określenie zakresu informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.

Aport - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1001) z dnia 20.10.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Aport to wkład niepieniężny wnoszony przez wspólników (akcjonariuszy) do spółki handlowej na pokrycie wydawanych im udziałów/akcji w spółce kapitałowej lub udziału w spółce osobowej, oznaczający wartość majątkową wnoszoną do spółki, w postaci wartości niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jego wniesienie oznacza przeniesienie na spółkę wszelkich praw do przedmiotu wkładu. Przedmiotem aportu mogą być np. składniki majątku trwałego, całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, udziały, akcje czy majątkowe prawa autorskie.
W niniejszym dodatku opisujemy skutki podatkowo-bilansowe związane z wnoszeniem aportów, w tym m.in. rozliczenie VAT, podatku dochodowego u wnoszącego aport do spółki kapitałowej, podajemy ewidencje księgową wniesienia aportu/objęcia udziałów w tej spółce, omawiamy skutki w PIT przy wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, wskazujemy na kontrowersje wokół konieczności płacenia PCC od aportów. W opracowaniu omawiamy również skutki zwrotu części wkładu wniesionego do spółki osobowej.

Samochód w firmie - rozliczanie wydatków na nabycie i używanie

Dodatek tematyczny nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 (476) z dnia 20.10.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówione zostały skutki podatkowe używania samochodów w działalności gospodarczej. Dowiedzieć się z niego można, jak rozliczyć wydatki na nabycie auta oraz koszty związane z jego używaniem, zarówno gdy pojazd jest środkiem trwałym, jak i gdy nie stanowi składnika firmowego majątku. Publikacja zawiera także najnowsze interpretacje organów podatkowych dotyczące tej tematyki.

Samochody w działalności gospodarczej a VAT

Dodatek tematyczny nr 14 do Poradnika VAT nr 19 (475) z dnia 10.10.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Wskazano, jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego oraz wyjaśniono na czym polega system korekt VAT związany ze zmianą przeznaczenia pojazdu. Przedstawiono również odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące zasad rozliczania VAT od samochodów.

BHP w firmie

Dodatek tematyczny nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (470) z dnia 10.10.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. W niniejszym dodatku przedstawiono najistotniejsze obowiązki z zakresu bhp, które każdy pracodawca powinien realizować. Co ważne, naruszenie przepisów w zakresie bhp może rodzić po stronie pracodawcy odpowiedzialność wykroczeniową, a nawet karną.

Nieruchomości w firmie - zakup, wycofanie, sprzedaż

Dodatek tematyczny nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (999) z dnia 1.10.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Rozliczenie - zarówno podatkowe, jak i bilansowe - kupna, wycofania czy sprzedaży nieruchomości użytkowanych w firmie w praktyce często sprawia podatnikom wiele trudności. Przy zakupie nieruchomości na potrzeby firmy, spełniającej definicję środka trwałego, należy ustalić jej wartość początkową, metodę i stawkę amortyzacji. Niekiedy taka nieruchomość bywa remontowana bądź ulepszana. Bywa też często, że firmowe nieruchomości są wycofywane z działalności i przekazywane na prywatne cele przedsiębiorców/wspólników spółki. Ostatecznie nieruchomości użytkowane w działalności mogą zostać sprzedane. W niniejszej publikacji przedstawiamy kwestie związane z rozliczeniem ww. czynności - na gruncie podatku dochodowego oraz VAT, jak również prezentujemy wybrane zdarzenia w ujęciu bilansowym.

Uprawnienia pracownika zwalnianego z przyczyn pracodawcy
Stan prawny na 1 października 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 19 (469) z dnia 1.10.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W razie rozwiązania stosunku pracy pracownik pozostający bez pracy może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, ewentualnie po jego zakończeniu, jeśli spełnia określone warunki, o świadczenie przedemerytalne. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia przewidują też dla osób bezrobotnych pożyczki na podjęcie działalności, dofinansowanie studiów podyplomowych oraz inne formy pomocy. Regulacje w tym zakresie znajdą Państwo w niniejszym dodatku.

Dokumentacja podatkowa cen transakcyjnych

Dodatek tematyczny nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje wybrane zagadnienia związane ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej z tytułu zawieranych transakcji oraz ujmowania w księgach rachunkowych innych zdarzeń. Przedstawiono w nim podmioty, które są obowiązane do sporządzania takiej dokumentacji. Omówiono rodzaje powiązań występujących pomiędzy podmiotami. Wskazano rodzaje sporządzanej dokumentacji. Z dodatku dowiemy się także o nowych terminach wykonania przez podatników niektórych obowiązków dokumentacyjnych.

Procedury szczególne w podatku VAT

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku opisano szczególne procedury rozliczania podatku VAT przewidziane dla drobnych przedsiębiorców, rolników ryczałtowych, usług turystycznych, towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, a także usług elektronicznych. Wskazano również zasady dokonywania zwrotu VAT podróżnym. Znajdziemy w nim obszerne opracowanie tych zagadnień wraz z licznymi przykładami.

Przychody ze sprzedaży według ustawy o rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (474) z dnia 20.09.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono m.in. zagadnienia dotyczące momentu powstania oraz ujęcia przychodów ze sprzedaży dóbr i usług w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Publikacja zawiera liczne przykłady liczbowe oraz porównanie rozwiązań krajowych i międzynarodowych w zakresie ujmowania przychodów.

Zasady korygowania dokumentów wystawianych przez podatników VAT

Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 17 (473) z dnia 10.09.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku szczegółowo przedstawiono zasady rozliczania faktur korygujących przez dostawcę i nabywcę, not korygujących, anulowanie faktur, korygowanie eksportu powodujące obniżenie podstawy opodatkowania czy też korektę sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej. Omówiono zasady korygowania deklaracji VAT, z uwzględnieniem korekty VAT w ramach ulgi na złe długi. W opracowaniu wyjaśniono wątpliwości Czytelników odnośnie rozliczania dokumentów korygujących.

Umowy cywilnoprawne w aspekcie składkowo-podatkowym

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (468) z dnia 10.09.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Jedną z form wykonywania pracy są umowy cywilnoprawne uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego. W dodatku przedstawiono charakterystykę tych umów oraz omówiono obowiązującą od ubiegłego roku minimalną stawkę godzinową stosowaną do niektórych z nich. Ponadto szczegółowo opisano zasady podlegania ubezpieczeniom w ZUS, rozliczania składek, a także dokonywania poboru zaliczki/podatku. Ostatni rozdział poświęcony został świadczeniom przysługującym zleceniobiorcom z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Odwrotne obciążenie w VAT - zasady rozliczania

Dodatek tematyczny nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 25 (996) z dnia 1.09.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym (PIT i CIT), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000 zł, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Niniejsza publikacja stanowi rozwinięcie powyższej regulacji. Przedstawiono w niej m.in. jak należy definiować pojęcia „transakcja” i „jednorazowa wartość transakcji”, czy wyłączenie z kosztów podatkowych dotyczy całej transakcji, czy tylko nadwyżki ponad limit, jak rozliczyć wydatek pierwotnie rozliczony gotówką, jak ujmować w kosztach wydatki ze zbiorczych faktur, których łączna wartość przekracza 15.000 zł, jak traktować transakcje zawarte z podmiotem zagranicznym. Całość opracowania wzbogadzono o liczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz ciekawe interpretacje organów podatkowych.

Uproszczenia w rozliczeniach podatkowych i bilansowych

Dodatek tematyczny nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (995) z dnia 20.08.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W obecnym stanie prawnym wiele podmiotów, w tym głównie indywidualni przedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy, mogą korzystać z wielu uproszczeń w rozliczeniach podatkowych i bilansowych. Przykładowo, status małego podatnika uprawnia go – dla celów PIT i CIT - do kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy i dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, a – dla celów VAT - rozliczania podatku według tzw. metody kasowej czy kwartalnego rozliczania VAT. Drobni przedsiębiorcy, ze względu na niskie obroty, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Niektórzy podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z ulgi we wpłacie zaliczki na podatek albo wpłacać zaliczki uproszczone. Część podatników PIT może stosować uproszczone formy opodatkowania dochodów (przychodów), takich jak ryczałt ewidencjonowany czy karta podatkowa. Również niektóre jednostki, osiągające określone ustawowo parametry, mają prawo do stosowania uproszczeń w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Kwestie te opisujemy w niniejszym dodatku wraz z zamieszczeniem informacji na temat planowanych zmian w podatkach i prawie bilansowym.

Opodatkowanie przychodów z zysków kapitałowych i kapitałów pieniężnych

Dodatek tematyczny nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 (472) z dnia 20.08.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady opodatkowania przychodów z zysków kapitałowych osiąganych przez podatników CIT oraz przychodów z kapitałów pieniężnych osiąganych przez podatników PIT. Przedstawiono w nim podział przychodów na źródła przychodów funkcjonujący w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaprezentowano zasady poboru podatku od dywidendy. Dodatek zawiera również aktualne interpretacje organów podatkowych dotyczące wspomnianych przychodów.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w pytaniach Czytelników

Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (472) z dnia 20.08.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, najczęściej zadawane przez Czytelników. Opisano w nim m.in. zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zaprezentowano również ewidencję księgową nakładów ponoszonych w trakcie eksploatacji tych składników aktywów.

Rozliczanie VAT w orzecznictwie i wyjaśnieniach organów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 11 do Poradnika VAT nr 15 (471) z dnia 10.08.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek stanowi zbiór interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie podatku VAT. Zawarto w nim najnowsze wyjaśnienia istotnych problemów dotyczących: podstawy opodatkowania, stawek VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego. W niniejszym opracowaniu zamieszczono również krótkie komentarze do poszczególnych grup zagadnień, które mają na celu zapoznać Czytelników z obowiązującymi uregulowaniami w zakresie podatku VAT.

Wybrane przepisy z zakresu świadczeń chorobowych
Stan prawny na 1 sierpnia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 16 (466) z dnia 10.08.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zostały opublikowane wybrane akty prawne z zakresu świadczeń chorobowych według stanu prawnego na 1 sierpnia 2018 r. Znajdą w nim Państwo przepisy ustawy zasiłkowej oraz rozporządzeń w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a także dotyczące dokumentów niezbędnych do przyznawania świadczeń chorobowych.

Podatek od spadków i darowizn - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo

Dodatek (przepisy prawne) nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (992) z dnia 20.07.2018

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644). W opracowaniu zamieszczono ponadto orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące m.in. przedmiotu opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, w tym dotyczące opodatkowania darowizn pieniężnych i niepieniężnych, spadków, terminów zgłoszeń ich nabycia oraz ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn.

Leasing w podatku dochodowym

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (470) z dnia 20.07.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje wybrane zagadnienia związane z podatkowym rozliczeniem leasingu. Omówiono w nim zasady kwalifikowania umów do leasingu operacyjnego i leasingu finansowego. Znajdziemy w nim także wyjaśnienia dotyczące rozliczania opłat leasingowych, nakładów na przedmiot leasingu, czy wydatków związanych z zakończeniem umowy leasingu. W dodatku zaprezentowano także najnowsze interpretacje organów podatkowych.

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - rozliczanie i ewidencja księgowa

Dodatek tematyczny nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (470) z dnia 20.07.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek omawia zasady rozliczania i ujmowania w księgach rachunkowych kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Przedstawia m.in. ewidencję księgową wydatków poniesionych w ramach podróży służbowej pracownika, zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu będącego własnością pracownika oraz zaliczki wypłaconej w złotówkach na poczet zagranicznej podróży służbowej.

Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy

Dodatek tematyczny nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (464) z dnia 10.07.2018

Liczba stron - 64

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zostały omówione zasady oraz tryb tworzenia, wydawania i wprowadzania w życie normatywnych aktów wewnątrzzakładowych (układu zbiorowego pracy oraz regulaminów: pracy, wynagradzania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), ze szczególnym uwzględnieniem ich zakresu podmiotowo-przedmiotowego i ostatnich zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wskazano w nim również możliwości oraz tryb ich zawieszania oraz uchylania. Opracowanie zawiera wzory ww. aktów.

Podzielona płatność i inne ważne zmiany w podatku VAT

Dodatek tematyczny nr 10 do Poradnika VAT nr 13 (469) z dnia 10.07.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od 1 lipca 2018 r. podatnicy mogą dokonać płatności należności wynikającej z faktury przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Całość lub część podatku VAT wynikającego z faktury mogą zapłacić na specjalny rachunek VAT kontrahenta. W dodatku omawiamy szczegółowo zasady stosowania mechanizmu split payment. Zwracamy uwagę na inne istotne zmiany w podatku VAT, wynikające m.in. z ustawy o STIR. Dużo miejsca poświęcamy omówieniu zasad należytej staranności w kontaktach z kontrahentami.

Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy

Dodatek tematyczny nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (990) z dnia 1.07.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji przedstawiamy najciekawsze wyjaśnienia i rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów, ZUS i resortu pracy w kwestiach wątpliwych i spornych na gruncie podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), przepisów dotyczących składek ZUS i prawa pracy. Większość stanowisk zaprezentowanych w tej publikacji stanowią odpowiedzi ww. organów na pytania naszego Wydawnictwa. Niniejsza publikacja została opracowana z uwzględnieniem często pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa, jak również sytuacji wątpliwych występujących w praktyce życia gospodarczego.

Ustawa o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Stan prawny na 1 lipca 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 (463) z dnia 1.07.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera ujednolicony przez redakcję na dzień 1 lipca br. tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

Zwolnienia i ulgi w PIT, CIT I ZUS

Dodatek tematyczny nr 20 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (989) z dnia 20.06.2018

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Powstanie przychodu/dochodu nie zawsze musi wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Niekiedy przychody podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego, zaś do dochodów stosuje się liczne ulgi podatkowe. Podobnie jest w przypadku zobowiązań składkowych. Przepisy w tym zakresie zawierają liczne ulgi i zwolnienia w płatnościach składek ZUS. Niniejsza publikacja przypomina o ulgach i zwolnieniach w PIT, CIT i ZUS, kierując tematykę na często występujące w praktyce sytuacje.

Zakładowy plan kont 2018 r. część II

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (468) z dnia 20.06.2018

Liczba stron - 124

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Druga część opracowania pomocnego przy tworzeniu zakładowego planu kont przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Dodatek obejmuje szczegółowe wyjaśnienia do kont pozabilansowych w zespole 2 oraz kont zespołu 3 „Materiały i towary”, 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”, 6 „Produkty i rozliczenia międzyokresowe”, 7 „Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem”, 8 „Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finansowy”.

Firmowe koszty podatkowe - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (468) z dnia 20.06.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje wybrane zagadnienia związane z kosztami ponoszonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Omówiono w nim wydatki dotyczące przedsiębiorcy, samochodów, pracowników oraz promocji firmy. Znajdziemy w nim także wyjaśnienia dotyczące momentu potrącalności kosztów oraz ich dokumentowania.

Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorców

Dodatek tematyczny nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (462) z dnia 10.06.2018

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prowadzenie pozarolniczej działalności stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W dodatku omówiono zasady podlegania przedmiotowym ubezpieczeniom, opłacania składek oraz stosowania ulg. Ponadto zamieszczono podstawowe regulacje w zakresie ustalania prawa i obliczania wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

Podatek VAT w eksporcie i imporcie

Dodatek tematyczny nr 9 do Poradnika VAT nr 11 (467) z dnia 10.06.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek opisuje zasady rozliczania podatku VAT w obrocie towarowym z państwami trzecimi. Szczegółowo wyjaśnia sposób opodatkowania dostawy towarów wysyłanych poza granice UE, jak i obowiązki towarzyszące sprowadzaniu towarów na terytorium Unii. W opracowaniu uwzględniono również najnowsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych.

Zatrudnianie cudzoziemców w polskich firmach w praktyce
- zezwolenia, oświadczenia, zawieranie umów, opodatkowanie dochodów, rozliczenia z ZUS, wzory druków

Dodatek tematyczny nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (987) z dnia 1.06.2018

Liczba stron - 84

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Rok 2018 przyniósł istotne zmiany w zakresie zatrudniania pracowników z zagranicy wprowadzając m.in. nowy rodzaj zezwolenia tzw. zezwolenie na pracę sezonową.
W niniejszym opracowaniu omówione zostały zasady ubiegania się przez pracodawców o uzyskanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania im pracy wraz z przykładami dokumentów. Ujęto w nim również praktyczne informacje w zakresie zawierania umów z pracownikami, opodatkowania ich dochodów i sposobu rozliczenia z ZUS.
Publikacja omawia także zasady prowadzenia przez obcokrajowców działalności gospodarczej na terytorium RP oraz otwierania oddziałów i przedstawicielstw.
Opracowanie zawiera najnowsze zmiany, które weszły w życie w 2018 r.
Na koniec 2017 r. pracodawcom zostało wydanych 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców ze wszystkich państw trzecich (spoza UE). W 2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały około 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom, co dało im możliwość świadczenia pracy przez 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
Ostatnie miesiące przyniosły wielki boom w zakresie zatrudniania osób z zagranicy. Ten Poradnik ma na celu w sposób praktyczny pomóc firmom i osobom z zagranicy odnaleźć się w zawiłych procedurach zatrudnienia na polskim rynku pracy.

Zakładowy plan kont 2018 r. część I

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018

Liczba stron - 104

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zakładowy plan kont zaproponowany w dodatku może być pomocny przy opracowywaniu ZPK przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe według zasad określonych ustawą o rachunkowości. Dodatek obejmuje tabelaryczne zestawienie wszystkich kont syntetycznych z oznaczeniem nazwy i numeru poszczególnych kont oraz wyjaśnienia szczegółowe do każdego konta zespołu: 0 „Aktywa trwałe”, 1 „Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe”, 2 „Rozrachunki i roszczenia”.

Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 20 maja 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (986) z dnia 20.05.2018

Liczba stron - 120

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2018 r. poz. 650). Wydanie według stanu prawnego na dzień 20 maja 2018 r. z uwzględnieniem zmian przepisów (zmiany te zostały w publikacji wyróżnione), które weszły w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r. i które wejdą w życie z dniem 1 października 2018 r. oraz z dniem 1 marca 2020 r.

Najnowsze interpretacje w zakresie PIT i CIT

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (466) z dnia 20.05.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora najnowsze interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie przepisów o PIT i CIT, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów, rozliczania kosztów uzyskania przychodów i obowiązków płatnika podatku.

Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT

Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 10 (466) z dnia 20.05.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omawiamy zarówno ogólne zasady wystawiania faktur określone w ustawie o VAT, jak i regulacje dotyczące dokumentowania sprzedaży zwolnionej z VAT. Prezentujemy również wzory niektórych faktur, m.in. zawierających szczególne oznaczenia, czy faktur uproszczonych. Wyjaśniamy, kiedy i w jaki sposób należy wystawić fakturę zaliczkową oraz w jakich przypadkach wystawia się faktury korygujące.

Rachunkowość budżetowa w pytaniach Czytelników

Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek zawierający odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące zasad rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. W publikacji omówiono również wybrane zagadnienia dotyczące klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków oraz zaprezentowano odpowiedzi na pytania związane ze sprawozdawczością finansową i budżetową.

Urlopy wypoczynkowe w 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (460) z dnia 10.05.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W większości firm w sezonie letnim następuje wzmożenie wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dodatek, w którym poruszona została tematyka dotycząca m.in. nabywania prawa do urlopu, wymiaru urlopu, jego udzielania i obliczania wynagrodzenia urlopowego. Każde zagadnienie zostało wzbogacone praktycznymi przykładami. W ostatnim rozdziale omówiono również zasady wypłaty ekwiwalentu.

Transakcje rozliczane w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

Dodatek tematyczny nr 7 do Poradnika VAT nr 9 (465) z dnia 10.05.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Odwrotne obciążenie - przy spełnieniu ustawowych warunków - stosuje się do sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, a także usług budowlanych wymienionych w załączniku nr 14, świadczonych przez podwykonawców. W dodatku omawiamy zasady stosowania tego mechanizmu, wskazujemy sposoby weryfikacji statusu kontrahenta oraz objaśniamy jak wypełnić informację podsumowującą.

Rozliczenia między spółką a wspólnikiem - podatki i ewidencja księgowa

Dodatek tematyczny nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przy prowadzeniu spółek, zarówno osobowych, jak i kapitałowych, nieodłączną czynnością jest prowadzenie rozliczeń między spółką a wspólnikami. Wspólnicy wnoszą bowiem do spółek aporty, wkłady pieniężne, dokonują przesunięć majątkowych, w tym m.in. przekazują środki trwałe do ich prywatnych majątków, wykonują często na rzecz spółki różnego rodzaju usługi/świadczenia, w tym m.in. nieodpłatnie pełnią w nich funkcję w zarządzie, zasilają ją finansowo poprzez udzielenie pożyczki lub jej poręczenie. Z kolei spółki za dany rok obrotowy/podatkowy wypłacają wspólnikom dywidendy/zyski. W publikacji tej odnosimy się do przedstawionych zagadnień w ujęciu rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT) i rachunkowych.

Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych - przepisy prawne

Dodatek tematyczny nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (459) z dnia 1.05.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W niniejszym dodatku zamieściliśmy przepisy rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz decyzję A2 w sprawie delegowania pracowników.

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi. Krajowy Standard Rachunkowości NR 10.
Stan prawny na 1 maja 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść zaktualizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi”. Celem standardu jest określenie zasad wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umów koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Transakcje gotówkowe - ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (983) z dnia 20.03.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym (PIT i CIT), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej transakcji przekraczającej 15.000 zł, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Niniejsza publikacja stanowi rozwinięcie powyższej regulacji. Przedstawiono w niej m.in. jak należy definiować pojęcia „transakcja” i „jednorazowa wartość transakcji”, czy wyłączenie z kosztów podatkowych dotyczy całej transakcji, czy tylko nadwyżki ponad limit, jak rozliczyć wydatek pierwotnie rozliczony gotówką, jak ujmować w kosztach wydatki ze zbiorczych faktur, których łączna wartość przekracza 15.000 zł, jak traktować transakcje zawarte z podmiotem zagranicznym. Całość opracowania wzbogacono o liczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz ciekawe interpretacje organów podatkowych.

Podatek u źródła - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano obowiązki płatnika pobierającego podatek u źródła. Omówiono, jakie przychody podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Wskazano wpływ zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz uzyskanego certyfikatu rezydencji na obowiązek poboru podatku u źródła.

Stosowanie kas rejestrujących w 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 6 do Poradnika VAT nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454 ze zm.). Kluczową zmianą, jaką wprowadziło ww. rozporządzenie jest rozszerzenie katalogu czynności, które bezwzględnie muszą być ewidencjonowane w kasie fiskalnej. Wśród tych czynności wymienione są m.in. usługi związane z rozrywką i rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu). Prezentowany dodatek ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z obowiązkami ciążącymi na podatnikach, którzy dotychczas nie mieli obowiązku stosowania kas, a obecnie tracą prawo do zwolnienia. Odnaleźć w nim można wskazówki, w jakich przypadkach zwolnienie może być nadal stosowane.

Koszty bilansowe rozliczane w czasie

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (464) z dnia 20.04.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek, w którym omówiono zagadnienia dotyczące czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W publikacji zaprezentowano zasady rozliczania kosztów dotyczących przyszłych okresów stosownie do upływu czasu oraz wielkości świadczeń. Wyjaśniono również zasady tworzenia, ewidencji i wyceny biernych rozliczeń międzyokresowych. Zagadnienia opisane w dodatku poparte zostały praktycznymi przykładami liczbowymi.

Podróże służbowe, w tym kierowców

Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono najważniejsze aspekty związane z planowaniem i rozliczaniem podróży służbowych. Jeden z rozdziałów poświęcono tematyce dotyczącej ustalenia prawa do świadczeń z tytułu takiej podróży. Poruszono w nim także zagadnienia dotyczące przejazdów pracowników mobilnych.
W dodatku zamieszczono również rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Amortyzacja środków trwałych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (981) z dnia 1.04.2018

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja pomocna wszystkim podatnikom wykorzystującym w działalności gospodarczej środki trwałe. Przedstawiamy w niej szczegółowo zasady ustalania wartości początkowej i metody amortyzacji środków trwałych. Omawiamy także zmiany w przepisach, jakie obowiązują w zakresie amortyzacji od 1 stycznia 2018 r. Odpowiadamy również na najczęściej zadawane pytania dotyczące środków trwałych i rozliczania odpisów amortyzacyjnych.

Przepisy z zakresu wynagradzania pracowników
Stan prawny na 1 kwietnia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera przepisy dotyczące wynagradzania pracowników, według stanu prawnego na 1 kwietnia 2018 r., wybrane wyjaśnienia resortowe oraz aktualne wskaźniki z tego zakresu.

Używanie firmowych samochodów w 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja pomocna dla podmiotów wykorzystujących w prowadzonej działalności samochody. Przedstawiamy w niej zasady rozliczania VAT od wydatków na samochody oraz sposób ich rozliczenia w podatku dochodowym. Wskazujemy, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. Opisujemy, w jaki sposób rozliczyć podatkowo używanie prywatnych samochodów do celów firmowych. Opracowanie wzbogacono ponadto ciekawymi wyjaśnieniami organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Podatkowe rozliczenie świadczeń na rzecz pracowników

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono obowiązki zakładu pracy w zakresie poboru podatku od świadczeń pieniężnych i rzeczowych przekazywanych pracownikom. Zaprezentowano w nim, kiedy otrzymanie takich świadczeń generuje u pracownika przychód oraz czy przychód ten jest opodatkowany czy zwolniony od podatku. Omówiono także, które świadczenia stanowią koszty uzyskania przychodów u pracodawcy. Dodatek zawiera również aktualne interpretacje organów podatkowych dotyczące wspomnianych świadczeń.

Rachunek przepływów pieniężnych. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1
Stan prawny na 1 marca 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (462) z dnia 20.03.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść zaktualizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych", stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z 12 września 2017 r., opublikowanego w Dz. Urz. MRiF z 2017 r. pod poz. 216. Celem standardu jest określenie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, co ułatwi wykazanie informacji o źródłach wpływów i kierunkach wydatków oraz zmianach stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jakie nastąpiły w okresie objętym tym rachunkiem oraz pozwoli zapewnić porównywalność treści wykazanych w nim pozycji.

Transakcje wielostronne w obrocie z zagranicą

Dodatek tematyczny nr 4 do Poradnika VAT nr 5 (461) z dnia 10.03.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono transakcje wielostronne dokonywane w ramach obrotu z zagranicą. Szczegółowo opisano transakcje łańcuchowe i trójstronne oraz sposób ich opodatkowania. Wskazano również problemy występujące przy rozliczaniu szczególnych form transakcji wielostronnych, czyli pośrednictwa w dostawie towarów i obrocie nieruchomościami oraz w przypadku usług turystycznych.

Czas pracy - wybrane aspekty

Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu czasu pracy, w tym podstawowe pojęcia, dopuszczalne systemy i rozkłady czasu pracy oraz wymogi podczas planowania organizacji czasu pracy. Ponadto wyjaśniono w nim sposób jej rozliczania oraz opłacania ewentualnej pracy pozaplanowej. W jego treści znajdą Państwo wiele praktycznych przykładów oraz stanowiska urzędowe wydane w sprawach wzbudzających najwięcej wątpliwości.

Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego

Dodatek tematyczny nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek porusza zagadnienia dotyczące sporządzania rocznego sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. Omówiono w nim podstawowe elementy sprawozdania, takie jak bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzane według załącznika nr 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości. Ponadto w dodatku zawarto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Czytelników, dotyczące uproszczeń w sprawozdawczości dla jednostek mikro, małych oraz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 20 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (977) z dnia 20.02.2018

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera zbiór najczęściej stosowanych przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, w stanie prawnym na 20 lutego 2018 r. W publikacji zamieszczono m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera tekst rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze
Stan prawny na 10 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Poradnika VAT nr 3 (459) z dnia 10.02.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera zbiór przepisów wykonawczych do ustawy o VAT według stanu prawnego na 10 lutego 2018 r. regulujących:

 • sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, warunki ich używania przez podatników, prowadzenie serwisu oraz termin zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego,
 • zakres zwolnień niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas,
 • warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
 • zasady odliczania i zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Zatrudnianie cudzoziemców

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Nowe zezwolenia na pracę, uszczelnienie procedury oświadczeniowej, opłaty za wydanie dokumentów legalizujących zatrudnienie w Polsce, nowe wzory wniosków, oświadczeń i zezwoleń – to główne zmiany w regułach powierzania pracy cudzoziemcom przez polskie podmioty, omówione w niniejszym. Są one efektem kilku aktów prawnych. Przede wszystkim ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543), oraz sześciu rozporządzeń wykonawczych, w tym czterech zupełnie nowych i dwóch modyfikujących dotychczasowe regulacje. Ich przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (459) z dnia 1.02.2018

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, w tym rozporządzenia dotyczące: instrumentów finansowych, zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Poradnika VAT nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane - najczęściej stosowane przez podatników - krajowe przepisy wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług, według stanu prawnego na 1 stycznia 2018 r. W publikacji zamieściliśmy również obowiązujące bezpośrednio polskich podatników VAT unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Jednolity Plik Kontrolny w 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to – wskazany w Ordynacji podatkowej – tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Podatnicy ci muszą udostępniać dane w postaci JPK:

 • na żądanie organu podatkowego - w zakresie wszystkich struktur JPK (obowiązek ten został nałożony na duże przedsiębiorstwa od 1 lipca 2016 r., natomiast mikro-, mali i średni przedsiębiorcy będą musieli na żądanie przekazywać dane w formie JPK od 1 lipca 2018 r.) oraz
 • bez żądania organu podatkowego - JPK_VAT, tj. informację o prowadzonej ewidencji VAT (duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., małe i średnie od 1 stycznia 2017 r., a od 1 stycznia 2018 r. do ich grona dołączyła ostatnia grupa, tj. mikroprzedsiębiorcy).
W niniejszej publikacji zamieściliśmy najistotniejsze informacje i wyjaśnienia w zakresie obowiązku przekazywania JPK. Przedstawiamy w niej zagadnienia ogólne dotyczące JPK, prezentujemy wyjaśnienia i odpowiedzi Ministerstwa Finansów na temat JPK oraz przedstawiamy najbardziej problemowe kwestie w formie odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące JPK, tj. m.in. w zakresie ujmowania dokumentów sprzedaży i zakupów w strukturach JPK.

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
gazeta podatkowa
sklep
forum
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.