Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 22 kwietnia 2019 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Opracowania poradnikowe

 

Pakiet 13 opracowań:

  Co nowego w przepisach w 2019 r.?

  Co nowego w przepisach w 2019 r.?

  Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji i przedsiębiorcy. Stanowi zbiór najważniejszych i rewolucyjnych zmian przepisów w 2019 r., które zostały przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej. Opisano również, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

  Liczba stron: 132
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  W dodatku opublikowano tekst ustawy - Kodeks pracy ujednolicony przez redakcję na dzień 1 stycznia 2019 r. Ponadto zamieszczono w nim wyciąg ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych..., z przepisami dotyczącymi stosowania nowych regulacji wobec zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. Znajdą w nim Państwo również komentarz redakcji, w którym omówiono nowe zagadnienia oraz podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych.
  Ostatni rozdział zawiera wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2018 r.

  Liczba stron: 152
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
  Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji.
  Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

  Liczba stron: 156
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 stycznia 2020 r. Publikacja ta jest niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Liczba stron: 164
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Zobacz więcej >

  Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Ustawa o rachunkowości. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości uwzględniający najnowsze zmiany prawa bilansowego, w tym:

  • wprowadzone w 2018 r. – dotyczące m.in. sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej do KRS i organów skarbowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
  • obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. – dotyczące m.in. podwyższenia progów wartościowych dla jednostek mikro i małych, wprowadzenia nowych uproszczeń dla niektórych jednostek mikro, małych oraz organizacji pozarządowych, skrócenia obowiązku przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

   Liczba stron: 104
   Format: B5
   Okładka: miękka

   Zobacz więcej >

  Komentarz do najnowszych zmian w prawie bilansowym

  Komentarz do najnowszych zmian w prawie bilansowym - Pomocnik Rachunkowości

  W publikacji przedstawiono szczegółowy komentarz do zmian wprowadzonych w ostatnim czasie do ustawy o rachunkowości. Omówiono zmiany dotyczące e-sprawozdań finansowych, obowiązujące od 1 października 2018 r. wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 ze zm.), w tym zasady sporządzania i podpisywania e-sprawozdań finansowych oraz składania e-sprawozdań finansowych do KRS oraz organów skarbowych. Znajduje się w niej również komentarz do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019 r., wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), w tym dotyczących:

  • rozszerzenia katalogu jednostek mikro oraz zwiększenia zakresu jednostek mogących korzystać z uproszczeń dla jednostek małych,
  • zwiększenia progów wartościowych uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej,
  • wprowadzenia nowych uproszczeń dla określonych jednostek mikro, małych oraz organizacji pozarządowych,
  • skrócenia obowiązku przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych,
  • dostosowania przepisów bilansowych do przepisów podatkowych w zakresie obowiązku informowania jednostki o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

   Liczba stron: 20
   Format: B5
   Okładka: miękka

  Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2019 rok

  Rozliczenie wynagrodzenia pracownika - wskaźniki na 2019 rok - ściąga

  Publikacja zawiera wskaźniki niezbędne do obliczenia w 2019 r. zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika. Są to:

  • zryczałtowane koszty uzyskania przychodów,
  • stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • wysokość stawki podatku stosowanej przy obliczaniu zaliczki oraz kwoty zmniejszającej tę zaliczkę.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki i limity w 2019 r.

  Stawki i limity w 2019 r. - ściąga

  W publikacji zaprezentowane zostały najważniejsze, z punktu widzenia przedsiębiorców, limity na 2019 r., tj.:

  • jednorazowej amortyzacji i małego podatnika dla celów podatku dochodowego,
  • przychodów obligujących do prowadzenia w 2019 r. ksiąg rachunkowych,
  • przychodów decydujących o prawie opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w tym kwartalnego.
  Ponadto podano w niej obowiązującą w 2019 r.:
  • skalę podatkową,
  • wysokość podatku CIT dla przychodów z działalności gospodarczej,
  • kwotę zmniejszającą podatek stosowaną przez podatników na etapie obliczenia zaliczek na podatek oraz w zeznaniu.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

  Limity podatkowe i bilansowe na 2019 r. - ściąga

  W ustawach podatkowych (tj. PIT, CIT oraz VAT), a także w ustawie o rachunkowości zostały określone limity, warunkujące możliwość skorzystania z różnego rodzaju uproszczeń lub rozwiązań (tj. m.in. posiadania statusu małego podatnika, możliwości dokonywania jednorazowej amortyzacji, czy posiadania prawa do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także opłacania zaliczek kwartalnych przez ryczałtowców). Ściąga ta zawiera ww. limity na 2019 r.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki CIT w 2019 r.

  Stawki CIT w 2019 r. - ściąga

  Publikacja w sposób usystematyzowany prezentuje stawki podatku obowiązujące w odniesieniu do przychodów osiąganych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Znaleźć w niej można m.in. stawki podatku obowiązujące w zakresie przychodów:

  • z działalności gospodarczej,
  • z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Stawki PIT w 2019 r.

  Stawki PIT w 2019 r. - ściąga

  W ściądze zawarto stawki podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązujące w zakresie przychodów (dochodów) uzyskanych w 2019 r., w tym m.in.:

  • skalę podatkową,
  • stawkę podatku liniowego,
  • stawki zryczałtowanego podatku od przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez osoby niemające w Polsce miejsca zamieszkania,
  • wysokość podatku płaconego od dochodu z odpłatnego zbycia tzw. prywatnych nieruchomości.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

  Limity określone w ustawie o rachunkowości

  Limity określone w ustawie o rachunkowości - ściąga

  Publikacja zawiera limity określone w ustawie o rachunkowości, dotyczące m.in. obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, możliwości sporządzania uproszczonych sprawozdań finansowych przez jednostki mikro i małe, progów wartościowych uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej czy spełniania warunków do badania sprawozdań finansowych.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka

Prenumeratorze PAMIĘTAJ ! W ramach prenumeraty czasopisma Poradnik VAT otrzymasz
ustawę o VAT, rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT, kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze i pomocnik wchodzące w skład Pakietu wiedzy !

Pakiet zawiera:

VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2018 rok

VAT w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik na 2019 rok

Na książkę składa się blisko trzydzieści rozdziałów, w których omówiono m.in.:

 • Zakres opodatkowania
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Stawki i zwolnienia z VAT
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Import i eksport
 • Dokumentowanie i rozliczanie podatku VAT
 • Procedury szczególne stosowane przy rozliczaniu VAT
 • Zasady ewidencjonowania
 • Odliczanie i zwroty podatku VAT
 • Kasy rejestrujące

W książce uwzględniono wszystkie zmiany, jakie weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Każdy rozdział poprzedzony jest obszernym komentarzem autorskim. Forma prezentacji sprawia, że książka jest przydatna zarówno podatnikom rozpoczynającym działalność, jak i tym, którzy mają już w tym zakresie doświadczenie.

W końcowej części publikacji zawarte są ujednolicone przez redakcję teksty podstawowych aktów prawnych z zakresu podatku VAT.

Format: B5
Liczba stron: 700
Okładka: miękka

Zobacz więcej >

Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Ustawa o VAT. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji.
Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

Liczba stron: 164
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz więcej >

Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT. Stan prawny na 20 stycznia 2019 r.

Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT. Stan prawny na 20 stycznia 2019 r.

Publikacja zawiera wybrane - najczęściej stosowane przez podatników - krajowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stanu prawnego na 20 stycznia 2019 r. W dodatku zamieściliśmy również obowiązujące bezpośrednio polskich podatników VAT unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Liczba stron: 68
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz więcej >

Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze
	Stan prawny na 10 lutego 2019 r.

Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze Stan prawny na 10 lutego 2019 r.

Dodatek zawiera zbiór przepisów wykonawczych do ustawy o VAT według stanu prawnego na 10 lutego 2019 r. regulujących:

 • sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, warunki ich używania przez podatników, prowadzenie serwisu oraz termin zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego,
 • zakres zwolnień niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas,
 • warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
 • zasady odliczania i zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Liczba stron: 76
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz więcej >

Zmiany w VAT w 2019 r. - pomocnik

Zmiany w VAT w 2019 r. - pomocnik

Pomocnik „Zmiany w VAT w 2019 r.” to szerokie omówienie najistotniejszych dla podatników VAT zmian w rozliczaniu podatku VAT, jakie weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., dotyczących m.in. korzystniejszych zasad stosowania ulgi na złe długi, zmian w zakresie opodatkowania bonów na towary lub usługi, a także przepisów dotyczących rejestracji podatników na potrzeby VAT.
W Pomocniku wyjaśnimy, dlaczego stawki VAT w 2019 r. nie uległy obniżeniu, oraz zaprezentujemy plany ustawodawcy dotyczące wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT a także kas rejestrujących on-line. Wyjaśnimy, w jakich branżach zaplanowano wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu split payment, oraz kiedy podatnicy mogą spodziewać się zwolnienia z obowiązku składania deklaracji VAT.

Liczba stron: 8
Format: B5
Okładka: miękka

Pakiet zawiera:

 • Publikacja + eBook „Kodeks pracy”. Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

  W dodatku opublikowano tekst ustawy - Kodeks pracy ujednolicony przez redakcję na dzień 1 stycznia 2019 r. Ponadto zamieszczono w nim wyciąg ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych..., z przepisami dotyczącymi stosowania nowych regulacji wobec zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. Znajdą w nim Państwo również komentarz redakcji, w którym omówiono nowe zagadnienia oraz podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych.
  Ostatni rozdział zawiera wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2018 r.


  Liczba stron: 152
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Kwoty wolne od potrąceń w 2019 r.” - ściąga

  Wynagrodzenie za pracę podlega szczególnej ochronie. W razie potrąceń m.in. sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń niealimentacyjnych, zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi oraz potrąceń dobrowolnych, pobieraną z wynagrodzenia pracownika kwotę ogranicza kwota wolna.
  Ściąga zawiera kwoty wolne od potrąceń obowiązujące w 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i w niektórych wariantach w wymiarze niższym. Uwzględniono w niej wszystkie kategorie potrąceń.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Wymiar czasu pracy w 2019 r.” - ściąga

  Wymiar czasu pracy to liczba godzin przypadających do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca w oparciu o ten wymiar sporządza rozkłady czasu pracy dla zatrudnionych pracowników.
  Ściąga zawiera wymiary czasu pracy w 2019 r. obowiązujące pracowników, w tym objętych odrębnymi normami czasu pracy, np. niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Kadrowy przewodnik po terminach i stawkach w 2019 r.” - ściąga

  Pracownicy na stanowiskach kadrowo-płacowych muszą w bieżącej pracy pamiętać o obowiązujących terminach i stawkach. Ściąga zawiera wykaz najważniejszych terminów oraz najczęściej stosowanych stawek.

  Liczba stron: 4
  Format: B5
  Okładka: miękka


 • „Rozliczenie wynagrodzenia pracownika – wskaźniki na 2019 r.” - ściąga

  Publikacja zawiera wskaźniki niezbędne do obliczenia w 2019 r. zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika. Są to:
  - zryczałtowane koszty uzyskania przychodów,
  - stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  - wysokość stawki podatku stosowanej przy obliczaniu zaliczki oraz kwoty zmniejszającej tę zaliczkę.

  Liczba stron: 2
  Format: B5
  Okładka: miękka

Prenumeratorze PAMIĘTAJ ! W ramach prenumeraty czasopisma Biuletyn Informacyjny
dla Służb Ekonomiczno-Finansowych otrzymasz dodatek (opracowanie) „Co nowego
w przepisach w 2019 r. ?” w wersji drukowanej !

PORADNIK + eBook:

Co nowego w przepisach w 2019 roku?

Co nowego w przepisach w 2019 r. ?

Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji i przedsiębiorcy. Stanowi zbiór najważniejszych i rewolucyjnych zmian przepisów w 2019 r., które zostały przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej. Opisano również, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

Liczba stron: 132
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz dodatek w formie papierowej w sklepie »


Pakiet zawiera:

Używanie firmowych samochodów w 2019 r.

Używanie firmowych samochodów
w 2019 r.
- publikacja + eBook

Publikacja niezbędna dla podmiotów wykorzystujących w prowadzonej działalności samochody. Przedstawiamy w niej sposób rozliczania VAT od wydatków na samochody, a także opisujemy „nowe" zasady rozliczania takich wydatków w podatku dochodowym, obowiązujące od początku 2019 r. W dodatku odnosimy się zarówno do samochodów stanowiących środki trwałe podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itd., jak również stanowiących jego własność. Opisujemy, w jaki sposób rozliczyć podatkowo używanie prywatnych samochodów do celów firmowych. Wskazujemy ponadto, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. Opracowanie wzbogacono wybranymi wyjaśnieniami organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Liczba stron: 100
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz publikację w formie papierowej w sklepie »
Zobacz publikację w formie eBook w sklepie »

Samochody w działalności gospodarczej a VAT

Samochody w działalności gospodarczej
a VAT
- publikacja + eBook

W dodatku omówiono zasady odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Wskazano, jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego oraz wyjaśniono na czym polega system korekt VAT związany ze zmianą przeznaczenia pojazdu. Przedstawiono również odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące zasad rozliczania VAT od samochodów.

Liczba stron: 36
Format: B5
Okładka: miękka

Zobacz publikację w formie papierowej w sklepie »
Zobacz publikację w formie eBook w sklepie »

Firmowy samochód w 2019 r.

Firmowy samochód w 2019 r. - pomocnik

Samochód jest jednym z podstawowych składników majątku wykorzystywanych przez przedsiębiorców na potrzeby prowadzonej działalności. Od 1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadzono nowe zasady opodatkowania aut osobowych, które omawiamy w Pomocniku. Dotyczą one rozliczania w kosztach podatkowych:
- odpisów amortyzacyjnych,
- składek na ubezpieczenie,
- wydatków z tytułu używania,
- opłat wynikających z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.
W Pomocniku uwzględniamy również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, udzielone na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie stosowania nowych uregulowań.

Liczba stron: 12
Format: B5
Okładka: miękka

Kodeks pracy
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2 (476) z dnia 10.01.2019

Liczba stron - 152

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku opublikowano tekst ustawy - Kodeks pracy ujednolicony przez redakcję na dzień 1 stycznia 2019 r. Ponadto zamieszczono w nim wyciąg ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych..., z przepisami dotyczącymi stosowania nowych regulacji wobec zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. Znajdą w nim Państwo również komentarz redakcji, w którym omówiono nowe zagadnienia oraz podano stawki niezbędne w bieżącej pracy pracowników kadrowo-płacowych.
Ostatni rozdział zawiera wybrane wyjaśnienia resortowe, które wpłynęły do redakcji w 2018 r.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019

Liczba stron - 156

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 stycznia 2020 r. Publikacja ta jest niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Poradnika VAT nr 1 (481) z dnia 10.01.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji.
Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

Ustawa o rachunkowości
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 104

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o rachunkowości uwzględniający najnowsze zmiany prawa bilansowego, w tym:

 • wprowadzone w 2018 r. – dotyczące m.in. sporządzania, podpisywania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej do KRS i organów skarbowych oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku oraz przedsiębiorstwa w spadku działające zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. – dotyczące m.in. podwyższenia progów wartościowych dla jednostek mikro i małych, wprowadzenia nowych uproszczeń dla niektórych jednostek mikro, małych oraz organizacji pozarządowych, skrócenia obowiązku przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych.

Co nowego w przepisach w 2019 r.?

Dodatek tematyczny nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji i przedsiębiorcy. Stanowi zbiór najważniejszych i rewolucyjnych zmian przepisów w 2019 r., które zostały przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej. Opisano również, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Poradnika VAT nr 2 (481) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane - najczęściej stosowane przez podatników - krajowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stanu prawnego na 20 stycznia 2019 r. W dodatku zamieściliśmy również obowiązujące bezpośrednio polskich podatników VAT unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze
Stan prawny na 10 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Poradnika VAT nr 3 (482) z dnia 10.02.2019

Liczba stron - 76

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera zbiór przepisów wykonawczych do ustawy o VAT według stanu prawnego na 10 lutego 2019 r. regulujących:

 • sposób prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, warunki ich używania przez podatników, prowadzenie serwisu oraz termin zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego,
 • zakres zwolnień niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas,
 • warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
 • zasady odliczania i zwrotu części kwot wydatkowanych na zakup kas.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 stycznia 2020 r. Publikacja ta jest niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019

Liczba stron - 156

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 3 (1010) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Wprowadzone do ustawy zmiany zostały odpowiednio wyróżnione.
Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji.
Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera zbiór najczęściej stosowanych przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, w stanie prawnym na 1 lutego 2019 r. W publikacji zamieszczono m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 96

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera:

 • ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • teksty rozporządzeń w sprawie:
  - prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzenia kart przychodów,
  - prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
według stanu prawnego na 1 lutego 2019 r.

Przepisy wykonawcze do Kodeksu pracy
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 3 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera zbiór wybranych przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy, w tym rozporządzenia: w sprawie dokumentacji pracowniczej, o wynagrodzeniu, urlopowe, w sprawie świadectwa pracy oraz rozporządzenie o podróżach służbowych.

Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 120

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod poz. 1864, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Dla celów podatkowych oraz bilansowych KŚT 2016 obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. W ostatniej kolumnie schematu KŚT i objaśnień szczegółowych redakcja przypisała określonym środkom trwałym stawki amortyzacyjne zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatek zawiera także przykładowe opinie interpretacyjne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące KŚT - ułatwiające samodzielne zaklasyfikowanie danego środka trwałego do odpowiedniego rodzaju KŚT - zamieszczone na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl w zakładce Metainformacje/Interpretacje klasyfikacji.

Bezpieczna transakcja dla celów VAT. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Dodatek tematyczny nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja jest skierowana do przedsiębiorców i dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Przedstawiamy w niej wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące bezpiecznej transakcji, rozstrzygające m.in. czym jest bezpieczna transakcja, jak dochować należytej staranności (tzw. Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych), co to jest mechanizm podzielonej płatności (MPP). Publikacja ma na celu m.in. podniesienie świadomości przedsiębiorców, jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwo podatkowe (np. w tzw. karuzelowy wir), ochronę legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Całość wzbogacona jest o wybrane interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Najnowsze interpretacje w zakresie podatku dochodowego

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora najnowsze interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie podatku dochodowego, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów, rozliczania kosztów uzyskania przychodów i obowiązków płatnika podatku.

Obowiązki rejestracyjne podatników VAT

Dodatek tematyczny nr 6 do Poradnika VAT nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zawarto wszystkie niezbędne informacje, w tym również praktyczne dla podmiotu, który zobowiązany jest zarejestrować się jako czynny podatnik VAT lub też chce dokonać rejestracji dobrowolnie. Omówione zostały również uprawnienia organów podatkowych w zakresie odmowy rejestracji oraz wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Dodatkowo przedstawiono możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją.

Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano ogólne zasady kwalifikowania zdarzeń po dacie bilansu oraz przykłady zdarzeń wymagających korekty, ujawnianych przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Sposób, w jaki zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym wprowadza się do ksiąg rachunkowych zależy nie tylko od ich istotności, ale również od faktu, czy jednostka sporządziła już sprawozdanie finansowe, a jeśli tak, to czy zostało ono zatwierdzone.

Zakończenie stosunku pracy - wybrane aspekty

Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (482) z dnia 10.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przepisy regulują w jaki sposób może dojść do rozwiązania umowy o pracę oraz jakich reguł należy przestrzegać żeby było ono skuteczne i zgodne z prawem. W mniejszym opracowaniu omawiamy zasady rozwiązywania umów o pracę.

Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 1 kwietnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, według stanu prawnego na 1 kwietnia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., zostały zaznaczone w treści ustawy. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 marca 2020 r. oraz 1 grudnia 2020 r.

Pomoc PFRON na zatrudnienie i podjęcie działalności
Stan prawny na 1 kwietnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W celu obniżenia kosztów pracy pracodawcy i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc z PFRON. Wśród tej pomocy można wymienić m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów: przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, szkolenia pracownika niepełnosprawnego. W niniejszym dodatku opublikowaliśmy akty prawne, które regulują zasady udzielania ww. pomocy.

Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie

Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku poruszamy zagadnienia dotyczące wyceny rzeczowych aktywów obrotowych (tj. materiałów, towarów, produktów gotowych) na dzień ich nabycia lub wytworzenia, wyceny ich rozchodu i stanu końcowego oraz wyceny bilansowej. Ewidencję księgową rzeczowych aktywów obrotowych przedstawiono na przykładach liczbowych. Ponadto w rozdziale III omówiono zasady ewidencji i rozliczania zaliczek na dostawy i usługi ujmowanych jako ostatnia pozycja zapasów w aktywach obrotowych bilansu.

Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawione zostały skutki podatkowe używania nieruchomości w działalności gospodarczej. Dowiedzieć się z niego można, jak rozliczyć wydatki na nabycie nieruchomości oraz koszty związane z ich utrzymaniem, zarówno gdy nieruchomość jest środkiem trwałym, jak i gdy nie stanowi składnika firmowego majątku. Omówiono także zagadnienia dotyczące budowy i handlu nieruchomościami w ramach działalności gospodarczej.

Praktyczne problemy ze stosowaniem split payment

Dodatek tematyczny nr 5 do Poradnika VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT oraz opisano przywileje podatników wykorzystujących tę metodę. Wyjaśniono, w jaki sposób wypełnić komunikat przelewu oraz wskazano praktyczne porady, m.in. w zakresie poprawienia błędów przy realizacji płatności. W opracowaniu uwzględniono najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Stan prawny na 10 marca 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wyciąg ujednoliconego przez redakcję na dzień 10 marca 2019 r. tekstu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 303 ze zm.).

Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano wpływ wybranych operacji gospodarczych na poszczególne elementy sprawozdania finansowego, takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Ponadto dodatek zawiera przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej, stanowiącej również jeden z elementów sprawozdania finansowego.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą

Dodatek tematyczny nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej osoby fizycznej, która uzyskała dochody poza granicami Polski. Dochody uzyskane za granicą przez osobę fizyczną, która jest polskim rezydentem podatkowym – co do zasady – podlegają rozliczeniu w naszym kraju, zgodnie z przepisami ustawy o PDOF oraz postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska. Umowy te generalnie są oparte na Modelowej Konwencji OECD, lecz ich regulacje szczegółowe mogą się niekiedy różnić. Polska ratyfikowała Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (tzw. Konwencja MLI). Oznacza to sukcesywną zmianę większości zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kwestię opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą należy zatem każdorazowo rozpatrywać na gruncie aktualnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Używanie firmowych samochodów w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla podmiotów wykorzystujących w prowadzonej działalności samochody. Przedstawiamy w niej sposób rozliczania VAT od wydatków na samochody, a także opisujemy „nowe" zasady rozliczania takich wydatków w podatku dochodowym, obowiązujące od początku 2019 r. W dodatku odnosimy się zarówno do samochodów stanowiących środki trwałe podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itd., jak również stanowiących jego własność. Opisujemy, w jaki sposób rozliczyć podatkowo używanie prywatnych samochodów do celów firmowych. Wskazujemy ponadto, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. Opracowanie wzbogacono wybranymi wyjaśnieniami organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Ulgi i inne praktyczne wskazówki w rozliczeniu PIT za 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji zawarto praktyczne wskazówki dla podatników składających PIT za 2018 r. dotyczące m.in. sposobów złożenia zeznania, ustalenia właściwego urzędu skarbowego, rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, czy opodatkowania dochodów dzieci. W formie pytań i odpowiedzi przedstawiono zasady składania zeznań i korzystania z poszczególnych ulg.

Koszty i przychody na przełomie roku

Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy w jednostce powinno nastąpić ujęcie w księgach wszystkich dowodów księgowych potwierdzających istnienie zdarzeń, które dotyczą zamykanego roku obrotowego, z uwzględnieniem bilansowej zasady memoriału oraz współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. W dodatku prezentujemy ewidencję księgową kosztów i przychodów na przełomie roku, związanych m.in. z otrzymaniem lub wystawieniem na początku następnego roku obrotowego faktur, dokumentujących dostawy towarów lub wykonanie usług w poprzednim roku obrotowym.

Zwolnienia i stawki VAT w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 4 do Poradnika VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT na sprzedawany towar lub usługę spoczywa zawsze na dostawcy. W dodatku zawarto ogólne zasady ustalania stawek podatku. Przedstawiono w nim również katalog towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT, skutki zastosowania niewłaściwej stawki VAT na fakturze oraz planowane zmiany w zakresie uproszczenia systemu stawek VAT.

Dokumentacja pracownicza po zmianach

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (478) z dnia 10.02.2019

Liczba stron - 28

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Proces nawiązania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia generują powstanie wielu dokumentów. Część z nich jest przechowywana w aktach osobowych pracownika, które od 1 stycznia br. mogą być gromadzone i przechowywane w formie papierowej lub elektronicznej. Od tego dnia pracodawca ma również prawo przejścia z jednej wersji na drugą w dowolnie wybranym przez siebie momencie, zachowując jednak wymogi ustawowe. Nie musi ponadto przechowywać dokumentacji przez 50 lat, lecz jedynie przez 10 lat, chociaż od tej zasady jest sporo wyjątków. To nowości wprowadzone do Kodeksu pracy, które zostały omówione w niniejszym dodatku.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, w tym rozporządzenia dotyczące: instrumentów finansowych, zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
gazeta podatkowa
sklep
forum
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.