Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 18 stycznia 2018 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Opracowania poradnikowe

 

Dochody uzyskane za granicą w rozliczeniu PIT

Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono, jak rozliczyć dochody uzyskane za granicą przez podatnika PIT. Wskazano, jak ustalić rezydencję podatkową oraz jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania zastosować do rozliczenia zagranicznych dochodów. Wyjaśniono zasady przeliczania na złote przychodów, kosztów i podatku wyrażonych w walucie obcej. Omówiono w nim opodatkowanie: wynagrodzeń pracowników wysłanych do pracy za granicą, dochodów z pracy u zagranicznego pracodawcy, dochodów (przychodów) osiąganych z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, emerytur i rent zagranicznych oraz dochodów kapitałowych uzyskanych za granicą.

Klasyfikacja Środków Trwałych na 2018 r. ze stawkami amortyzacyjnymi

Dodatek tematyczny nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Liczba stron - 120

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Opracowanie zawiera klucz powiązań KŚT 2010-KŚT 2016 oraz KŚT 2016-KŚT 2010. Ponadto do schematu KŚT 2016 przypisano obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. stawki amortyzacyjne zgodne ze znowelizowanym „Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych”, stanowiącym załącznik do ustaw o podatku dochodowym (PDOF oraz PDOP). Dodatek zawiera także przykładowe opinie interpretacyjne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące KŚT – ułatwiające samodzielne zaklasyfikowanie danego środka trwałego do odpowiedniego rodzaju KŚT.

Ustalanie dochodu za 2017 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 35 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (971) z dnia 20.12.2017

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera zagadnienia związane z ustalaniem dochodu z działalności gospodarczej, stanowiącym podstawę obliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy. W opracowaniu przedstawiono m.in. sposób ustalenia podstawy opodatkowania przez podatników prowadzących księgi rachunkowe oraz podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zagadnienia związane z bilansowo-podatkowym rozliczaniem różnic inwentaryzacyjnych, rozliczaniem strat podatkowych z lat ubiegłych, odliczaniem darowizn czy stosowaniem ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Publikacja zawiera ponadto praktyczne odpowiedzi na pytania Czytelników oraz wybrane orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych związane z przedstawioną tematyką.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (456) z dnia 20.12.2017

Liczba stron - 92

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera szereg informacji pomocnych podczas sporządzania sprawozdań finansowych za 2017 r. Omówiono w nim zasady sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.

Transakcje zagraniczne w interpretacjach indywidualnych

Dodatek tematyczny nr 16 do Poradnika VAT nr 23 (455) z dnia 10.12.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek stanowi zbiór interpretacji indywidualnych w zakresie podatku VAT występującego w transakcjach zagranicznych. Zawarto w nim wyjaśnienia istotnych problemów dotyczących: WDT, WNT, importu i eksportu towarów oraz miejsca świadczenia.

Składki na FP i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (450) z dnia 10.12.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Pracodawcy, co do zasady, opłacają składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników oraz zleceniobiorców. Nie za wszystkie osoby jest jednak obowiązek ich regulowania. W niniejszym dodatku omówione zostały zasady opłacania składek na FP i FGŚP z uwzględnieniem obowiązujących zwolnień w tym zakresie.

Rozliczanie VAT przez podatnika wykonującego czynności opodatkowane i nieopodatkowane

Dodatek tematyczny nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (969) z dnia 1.12.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podatnicy mają generalnie prawo do odliczania VAT tylko od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi. Natomiast VAT od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z VAT oraz z czynnościami pozostającymi poza zakresem działalności gospodarczej, nie podlega odliczeniu. Ci, którzy wykonują zarówno czynności opodatkowane, pozostające poza działalnością gospodarczą, jak i zwolnione z VAT, zasadniczo ponoszone wydatki muszą przypisywać do poszczególnych czynności i tylko od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi mogą odliczać VAT. Kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT i w jaki sposób jego dokonać w sytuacji wykonywania ww. czynności, poruszamy w niniejszej publikacji. Podajemy w niej również praktyczne wskazówki i rozwiązania zawarte w odpowiedziach na wybrane pytania Czytelników.

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Dodatek tematyczny nr 32 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (968) z dnia 20.11.2017

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zgodnie z prawem bilansowym, roczne sprawozdanie finansowe sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z tym prace bilansowe powinny być tak zorganizowane, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania w wymaganym w ustawie o rachunkowości terminie. Ich celem jest weryfikacja i przygotowanie danych zawartych w księgach rachunkowych, tak aby mogły stanowić źródło dla ustalenia rzeczywistej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Do ważniejszych prac bilansowych należy ustalenie i sprawdzenie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji i jej rozliczenie, wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym, poddanie badaniu sprawozdania finansowego, zatwierdzenie, złożenie oraz ogłoszenie sprawozdania finansowego.
Kwestie te poruszamy w niniejszej publikacji. Zostały one wzbogacone praktycznymi wskazówkami zawartymi w odpowiedziach na wybrane pytania Czytelników.

Wydatki na promocję firmy

Dodatek tematyczny nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem wydatków na jej promocję. W dodatku przedstawiono skutki podatkowe wybranych działań marketingowych. Wskazano, które wydatki dotyczące spotkań z kontrahentami, reklamy i promocji, sprzedaży premiowej, udziału w targach, wydawania próbek czy sponsoringu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wyjaśniono również, jakie konsekwencje podatkowe wywołują działania marketingowe u osób, do których są kierowane. Dodatek zawiera także najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie promocji firmy.

Odpisy aktualizujące wartość składników majątku trwałego i obrotowego

Dodatek tematyczny nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono podstawowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących i ujęcia tych odpisów w księgach rachunkowych. Opisano m.in. jakie są procedury ustalania utraty wartości aktywów w świetle KSR nr 4 oraz jaki jest cel dokonywania odpisów aktualizujących wartość zapasów. Poruszono również kwestie dotyczące utraty wartości należności, w tym aktualizacji należności dochodzonych na drodze sądowej oraz odpisywania należności nieściągalnych wyrażonych w walutach obcych.

Wszystko o zwrotach w podatku VAT

Dodatek tematyczny nr 15 do Poradnika VAT nr 21 (453) z dnia 10.11.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka VAT naliczonego nad należnym wykazuje tę kwotę do rozliczenia w następnym okresie, bądź deklaruje ją jako kwotę do zwrotu. Ustawa o VAT reguluje tryb i terminy dokonywania zwrotu bezpośredniego przez organ podatkowy. W dodatku przedstawiono zagadnienia związane z zasadami dokonywania bezpośredniego zwrotu VAT oraz przypadki, w których zwrot jest dokonywany na rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT w Polsce.

Dokumentacja kadrowa w firmie

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (448) z dnia 10.11.2017

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Proces nawiązania stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia generują powstanie wielu dokumentów „kadrowych”. Część z nich jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. W niniejszym dodatku zostały one szczegółowo omówione wraz z przykładowym wypełnieniem większości z tych dokumentów.

Regulacje w zakresie uprawnień rodzicielskich
Stan prawny na 1 listopada 2017 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 (447) z dnia 1.11.2017

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Pracownikom opiekującym się małymi dziećmi przysługują uprawnienia związane z rodzicielstwem. W niniejszym dodatku zebraliśmy przepisy związane z prawem do urlopów, dni wolnych na opiekę nad dzieckiem, wypłatą świadczeń za te okresy oraz sposobem ich dokumentowania.

Należności nieściągalne - ujęcie podatkowe, dokumentowanie i ewidencja księgowa bilansowa

Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (966) z dnia 1.11.2017

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W praktyce zdarza się, że podatnik nie otrzymuje od kontrahenta zapłaty za sprzedany towar/wykonaną usługę. W przychodach ujmuje jednak takie należności i wykazuje od nich VAT należny. Istnieją jednak rozwiązania łagodzące u wierzycieli skutki podatkowe braku płatności przez dłużników, tj. możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej czy skorzystanie z prawa do skorygowania podstawy opodatkowania VAT i podatku należnego (tzw. ulga na złe długi). W niniejszej publikacji opisujemy poruszone kwestie. Temat wierzytelności nieściągalnych przedstawiamy tu w ujęciu ogólnym, problemowym oraz w świetle wyjaśnień organów podatkowych.

Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 21 (453) z dnia 1.11.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady ewidencji księgowej i wyceny bilansowej rezerw klasycznych oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”.

Transakcje z podmiotami powiązanymi - VAT, podatek dochodowy i ewidencja bilansowa

Dodatek tematyczny nr 29 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zawieranie transakcji przez podmioty powiązane wymaga od nich wypełnienia szeregu ustawowych obowiązków. W publikacji „Transakcje z podmiotami powiązanymi…” - w zakresie obowiązków wynikających z CIT i PIT - wskazujemy m.in., które podmioty kwalifikują się do uznania za powiązane w myśl ww. przepisów, które z nich są zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej, jakie transakcje lub inne zdarzenia są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym, co obejmuje dokumentacja podatkowa. W publikacji ponadto definiujemy jednostki powiązane w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz wskazujemy na ich obowiązki sprawozdawcze, jak również przedstawiamy sposób rozliczenia VAT od czynności zawieranych między podmiotami powiązanymi w świetle przepisów ustawy o VAT.

Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 20 października 2017 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (965) z dnia 20.10.2017

Liczba stron - 116

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).

Przegląd najnowszego orzecznictwa w zakresie PIT i CIT

Dodatek tematyczny nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zawarta w nim tematyka obejmuje m.in. zasady ustalania przychodów i rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.

Dodatek tematyczny nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady okresowego ustalania rzeczywistego stanu aktywów i pasywów drogą inwentaryzacji. Wskazano w nim m.in. cel, terminy oraz metody przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów, jak również zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych. Opisane w publikacji zagadnienia poparte zostały praktycznymi przykładami liczbowymi.

Jak prawidłowo wypowiadać umowy o pracę?

Dodatek tematyczny nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017

Liczba stron - 32

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Wypowiedzenie jest podstawowym sposobem rozwiązania stosunku pracy. Oświadczenie o zastosowaniu tego trybu może złożyć zarówno pracodawca, jak i pracownik. Jednak to od pracodawcy przepisy wymagają zachowania warunków w nich przewidzianych, sankcjonując ich nieprzestrzeganie. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa dodatek dotyczący prawidłowego wypowiadania umowy o pracę, z uwzględnieniem bogatego orzecznictwa. Omawiamy w nim m.in. prawa i obowiązki pracownika w okresie wypowiedzenia, procedury obowiązujący przy zwolnieniach grupowych, zakaz wypowiadania umowy ze względu na przepisy ochronne oraz skutki naruszenia przepisów o wypowiadaniu.

Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych

Dodatek tematyczny nr 14 do Poradnika VAT nr 19 (451) z dnia 10.10.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek stanowi zbiór interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie podatku VAT. Zawarto w nim najnowsze wyjaśnienia istotnych problemów dotyczących: podstawy opodatkowania, momentu powstania obowiązku podatkowego, odliczania VAT. W niniejszym opracowaniu zamieszczono również krótkie komentarze do poszczególnych grup zagadnień, które mają na celu zapoznać Czytelników z obowiązującymi uregulowaniami w zakresie podatku VAT.

Sprzedaż nieruchomości - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

Dodatek tematyczny nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (963) z dnia 1.10.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Rozliczenie sprzedaży nieruchomości w praktyce często sprawia podatnikom wiele trudności. Dotyczy to zarówno sprzedaży nieruchomości wykorzystywanych w działalności gospodarczej - będących bądź nie – środkami trwałymi, jak również sprzedaży tzw. prywatnych nieruchomości. W niniejszej publikacji przedstawiamy skutki sprzedaży firmowych nieruchomości na gruncie VAT, podatku dochodowego, prawa bilansowego, oraz kwestie związane z rozliczeniem podatku dochodowego przy sprzedaży prywatnych nieruchomości. W publikacji przedstawiamy również - w formie odpowiedzi na pytania Czytelników - praktyczne problemy związane z rozliczaniem sprzedaży nieruchomości.

Ustawa o promocji zatrudnienia
Stan prawny na 1 października 2017 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 19 (445) z dnia 1.10.2017

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od 1 stycznia 2018 r. zmodyfikowane zostaną przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców. Zmiany w tym zakresie do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia… (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) wprowadza ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia… (Dz. U. poz. 1543). Dodatek zawiera ujednolicone przez redakcję wyciągi obydwu ustaw.

Rozliczanie świadczeń pracowniczych - Prawo pracy, podatki i ewidencja księgowa

Dodatek tematyczny nr 25 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (962) z dnia 20.09.2017

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przychodami ze stosunku pracy uzyskiwanymi przez pracowników są nie tylko wynagrodzenia zasadnicze, ale także m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W niniejszej publikacji przedstawiamy zagadnienia związane z uzyskiwaniem przez pracowników takich świadczeń m.in. z tytułu:

 • bezpłatnych dowozów do pracy,
 • zapewnienia pakietów medycznych,
 • noclegów sfinansowanych przez pracodawcę,
 • dopłat do wypoczynku,
 • udziału w spotkaniach/imprezach firmowych.
W opracowaniu tym wyjaśniamy, czy otrzymanie/postawienie do dyspozycji ww. świadczeń powoduje u pracownika powstanie przychodu ze stosunku pracy, a jeśli tak, to czy ich wartość podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu. Poruszamy też kwestie związane z ustaleniem, czy ww. świadczenia stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów (na gruncie PIT i CIT), czy należy rozliczyć VAT od tych czynności oraz jak operacje z tym związane ująć w ewidencji księgowej.

Podatkowe rozliczenie transakcji prowadzonych w walucie obcej

Dodatek tematyczny nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady podatkowego rozliczania transakcji prowadzonych w walucie obcej. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z przeliczaniem na złote przychodów osiąganych w walucie obcej oraz kosztów ponoszonych w walucie obcej. Wyjaśniono, jak ustalać różnice kursowe na transakcjach oraz od własnych środków pieniężnych. Publikacja zawiera wiele praktycznych porad ujętych w formie pytań i odpowiedzi. Całość uzupełnia duża ilość przykładów. Dodatek zawiera również aktualne interpretacje organów podatkowych.

Sposób opodatkowania usług świadczonych w obrocie z zagranicą

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W świetle ustawy o VAT, faktyczne miejsce wykonania danej czynności nie w każdym przypadku jest miejscem jej opodatkowania. Prezentowany dodatek omawia problemy związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług w obrocie z zagranicą. Zawarto w nim szczegółowe wyjaśnienia ustawowych zasad oraz najczęściej występujących problemów dotyczących miejsca opodatkowania usług.

Aport w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek, w którym omówiono zagadnienia dotyczące aportu w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego aport. Przedstawione w nim tematy odnoszą się zarówno do spółek kapitałowych, jak i spółek osobowych. Ponadto w publikacji zaprezentowano wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące kwestii otrzymania przedsiębiorstwa aportem.

Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców - wybrane aspekty

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zagadnienia związane z wynagradzaniem pracowników oraz wprowadzoną od 1 stycznia bieżącego roku minimalną stawką godzinową dla zleceniobiorców wciąż budzą wiele wątpliwości. W dodatku omówiono niektóre aspekty dotyczące tej tematyki z uwzględnieniem orzecznictwa oraz stanowisk Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Głównego Inspektora Pracy.

Problemy ze stosowaniem odwrotnego obciążenia przy usługach budowlanych

Dodatek tematyczny nr 12 do Poradnika VAT nr 17 (449) z dnia 10.09.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omawiamy wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. zasady rozliczania VAT przy usługach budowlanych świadczonych przez podwykonawców, uwzględniając najistotniejsze problemy w tym zakresie. Wskazujemy na prawa i obowiązki dostawcy i nabywcy rozliczającego VAT przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. Wyjaśniamy kiedy należy złożyć informację podsumowującą VAT-27 oraz prezentujemy najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące rozliczania VAT przez firmy budowlane.

Podatek od czynności cywilnoprawnych w 2017 r. Przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo

Dodatek tematyczny nr 23 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W opracowaniu zamieszczono ponadto wyjaśnienia organów podatkowych w zakresie PCC, dotyczące m.in. przedmiotu i zakresu opodatkowania PCC, opodatkowania tym podatkiem umów pożyczek, umów darowizny, ustalenia podstawy opodatkowania PCC. W publikacji zaprezentowano również uchwałę NSA rozstrzygającą kwestię, czy spółka jawna na potrzeby PCC jest spółką osobową czy kapitałową.

Podatkowa księga w praktyce

Dodatek tematyczny nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono praktyczne problemy, jakie napotykają podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów. Poruszono w nim takie kwestie jak: dopuszczalność prowadzenia księgi, ewidencjonowanie w niej przychodów i kosztów podatkowych oraz dokumentowanie zdarzeń gospodarczych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Prezentuje on także zasady sporządzania spisu z natury i rocznego zamknięcia księgi.

Środki trwałe. Krajowy Standard Rachunkowości nr 11
Stan prawny na 1 sierpnia 2017 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (448) z dnia 20.08.2017

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe". Celem tego standardu jest pomoc w stosowaniu przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczących środków trwałych, a zwłaszcza zapewnienie jednolitości rozwiązań stosowanych przez jednostki w zakresie uznawania, wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym tego składnika aktywów.

Deklaracje i zapłata podatku VAT

Dodatek tematyczny nr 11 do Poradnika VAT nr 15 (447) z dnia 10.08.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono ogólne zasady, jakich przestrzegać powinien podatnik przy sporządzaniu deklaracji podatkowej, stanowiącej podstawową informację dla organów podatkowych o prowadzonej przez niego działalności. Omówiono w nim rodzaje składanych przez podatników deklaracji VAT, wskazano terminy ich składania i zapłaty podatku oraz skutki niezachowania tych terminów. Odrębny rozdział poświęcono tematyce korygowania deklaracji oraz sankcji z tytułu nierzetelnego rozliczenia VAT.

Wybrane przepisy z zakresu BHP
Stan prawny na 10 sierpnia 2017 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 16 (442) z dnia 10.08.2017

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera ujednolicone przez redakcję na dzień 10 sierpnia br. wybrane teksty rozporządzeń z zakresu bhp. Znajdą w nim Państwo regulacje dotyczące ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, a także w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym.

Rozliczanie umów leasingu - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

Dodatek tematyczny nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (956) z dnia 20.07.2017

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla podmiotów użytkujących składniki majątku na podstawie umowy leasingu. W niniejszym opracowaniu opisujemy, w jaki sposób dokonać prawidłowej kwalifikacji umów leasingu dla celów podatku dochodowego oraz prawa bilansowego, pomagamy ustalić wartość początkową przedmiotu umowy leasingu, kompleksowo opisujemy zagadnienia związane z rozliczaniem rat leasingowych (od strony VAT, podatku dochodowego oraz prawa bilansowego), a także odnosimy się do kwestii związanych z rozliczeniem sprzedaży przedmiotu leasingu po jego wykupie.
W publikacji omawiamy ponadto - w formie odpowiedzi na pytania Czytelników - praktyczne problemy związane z rozliczaniem umów leasingu. Publikacja przedstawia również podatkowe rozliczanie umów leasingu w świetle wyjaśnień organów podatkowych.

Środki trwałe w podatku dochodowym - praktyczne problemy

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono praktyczne problemy podatników PIT i CIT związane ze środkami trwałymi użytkowanymi na potrzeby działalności gospodarczej. Przedstawiono, jak na potrzeby dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalić wartość początkową środków trwałych oraz wysokość stawki amortyzacyjnej. Zaprezentowano w nim także zasady naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz reguły ujmowania ich w kosztach uzyskania przychodów. Wskazano również podatkowe konsekwencje sprzedaży środków trwałych.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi koszty - zasady ewidencji

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek, w którym omówiono zasady ewidencji przychodów ze sprzedaży składników majątku obrotowego – takich jak towary, produkty czy materiały – i majątku trwałego oraz związanych z nimi kosztów. Zaprezentowane w nim zagadnienia zostały poparte wieloma przykładami liczbowymi.

Wpływ przepisów wewnątrzzakładowych na wysokość zasiłków

Dodatek tematyczny nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przy obliczaniu świadczeń chorobowych stosuje się, obok przepisów ustawy zasiłkowej, regulacje wynikające z postanowień wewnątrzzakładowych. Ich właściwa interpretacja wpływa na obliczanie prawidłowej wysokości świadczenia, do czego zobowiązany jest pracodawca. W dodatku omówiono szczegółowe zasady wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych składników wynagrodzenia, uwzględniając częstotliwość ich wypłaty oraz postanowienia przykładowych regulaminów wynagradzania.

Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych

Dodatek tematyczny nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Ustalanie i rozliczanie różnic kursowych w praktyce nie należy do czynności prostych, pozbawionych wątpliwości. Często wątpliwości te wynikają z problemów z ustaleniem kursu waluty obcej, jaki powinien zostać zastosowany do wyceny operacji gospodarczych wyrażonych w walucie obcej. Kwestie te prezentujemy w tym dodatku na gruncie podatku dochodowego i VAT. Odnosimy się tu również do sposobu ujęcia ww. operacji w księgach rachunkowych jednostki.

Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników

Dodatek tematyczny nr 18 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja przeznaczona dla podmiotów będących pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy. Opisano w niej zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy, a co się z tym wiąże - wynikające z przepisów prawa pracy obowiązki pracodawcy, tj. m.in. zawarcie umowy o pracę, sporządzenie informacji o warunkach zatrudnienia, skierowanie na wstępne badania profilaktyczne, szkolenie z zakresu bhp czy zapoznanie z aktami prawa zakładowego. W publikacji opisano także zagadnienia z zakresu obowiązków pracodawcy jako płatnika składek ZUS, w tym m.in.: zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, rozliczanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS. W opracowaniu zamieszczono ponadto zagadnienia dotyczące pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym m.in. obliczenie, pobór i przekazanie zaliczek na podatek dochodowy pracownika, sporządzenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach (PIT-4R), sporządzenie informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11).

PIT i CIT w najnowszych interpretacjach organów podatkowych

Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie przepisów o PIT i CIT, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów i rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Klasyfikacja budżetowa - odpowiedzi na pytania Czytelników

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek zawierający odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez Czytelników, dotyczące klasyfikacji paragrafowej. Wyjaśniono w nim m.in. kwestie ujęcia do odpowiedniego paragrafu dochodów, przychodów oraz wydatków i środków otrzymanej dotacji celowej, wynagrodzenia należnego płatnikowi, otrzymanego odszkodowania czy opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego. W publikacji zaprezentowano również zagadnienia związane ze szczegółową klasyfikacją wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego.

Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w 2017 r.

Dodatek tematyczny nr 9 do Poradnika VAT nr 11 (443) z dnia 10.06.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W art. 19a ust. 1 ustawy o VAT określono, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi. Ustawodawca przewidział szereg wyjątków od tej zasady, z reguły związanych ze specyfiką pewnego rodzaju czynności wykonywanych przez podatnika. W dodatku wyjaśniamy, w jakim terminie należy wykazać obowiązek podatkowy w VAT od poszczególnych czynności, kiedy uregulować VAT od otrzymanej zaliczki oraz jakie są skutki błędnego rozliczenia podatku należnego. Omawiamy również zasady ustalania podstawy opodatkowania VAT, również w odniesieniu do czynności nieodpłatnych.

Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych

Dodatek tematyczny nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W celu obniżenia kosztów pracy pracodawcy coraz częściej decydują się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Pomoc, z której mogą wówczas skorzystać to między innymi możliwość ubiegania się w PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń tych osób, zwrot kosztów: przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, szkolenia pracownika niepełnosprawnego, a także zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu w pracy. Ponadto w razie osiągnięcia odpowiedniego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawcy przysługuje zwolnienie z wpłat na PFRON.

Rozliczanie podróży służbowych (prawo pracy, VAT, PIT, CIT, ZUS, ewidencja księgowa)

Dodatek tematyczny nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (951) z dnia 1.06.2017

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podróże służbowe pracowników, podróże zleceniobiorców w celu realizacji umów, jak również wyjazdy służbowe samych przedsiębiorców są bardzo częstym elementem towarzyszącym w prowadzeniu działalności gospodarczej. Niniejszy dodatek zawiera kompleksowe opracowanie zagadnień związanych z takimi podróżami. W publikacji przedstawiamy kwestie związane z podróżami służbowymi z punktu widzenia prawa pracy, przepisów związanych z naliczaniem składek ZUS, opisujemy jak rozliczyć VAT od wydatków ponoszonych podczas takich podróży, jak rozliczyć świadczenia z nimi związane na gruncie podatku dochodowego oraz jak je ujmować w księgach rachunkowych. W publikacji zamieszczono ponadto orzecznictwo oraz wyjaśnienia organów podatkowych związane z podatkowym rozliczaniem podróży służbowych.

Rozliczanie transakcji zagranicznych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

Dodatek tematyczny nr 15 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (950) z dnia 20.05.2017

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dobie dzisiejszej praktyki gospodarczej podatnicy często zawierają transakcje z kontrahentami zagranicznymi. Niniejsza publikacja ma na celu ułatwienie dokonywania rozliczeń takich transakcji, zarówno dla celów VAT, jak i podatku dochodowego czy ujęcia bilansowego. Opisujemy w niej zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia/dostawy towarów (WNT/WDT), importu usług, eksportu towarów oraz transakcji łańcuchowych. Wskazujemy również na obowiązek rejestracyjny oraz dokumentacyjny w przypadku wystąpienia ww. transakcji. Ponadto przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania transakcji zagranicznych w odpowiedziach na pytania Czytelników.

Rozliczenia podatkowe w spółkach

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono rozliczenia podatkowe w spółkach niebędących osobami prawnymi. Przedstawiono, jakie skutki w zakresie podatku dochodowego wywołuje wniesienie aportów i wkładów, zmiana proporcji udziałów i ich zbycie, wypłata zysku, wystąpienie wspólnika ze spółki, czy jej likwidacja. Zaprezentowano w nim także podatkowe konsekwencje świadczeń dokonywanych przez wspólników na rzecz spółki i przez spółkę dla wspólników.

Koszty rodzajowe oraz ich rozliczenie

Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek, w którym omówiono szczegółowo rodzaje kosztów podstawowej działalności operacyjnej oraz zasady ich ewidencji i rozliczania. Zaprezentowano w nim m.in. zagadnienia dotyczące kosztów amortyzacji, zużycia materiałów i energii, usług obcych, wynagrodzeń czy pozostałych kosztów rodzajowych.

Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.

Dodatek tematyczny nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym polecamy Państwu dodatek pt. „Urlopy wypoczynkowe w 2017 r.”. Poruszono w nim tematykę dotyczącą nabywania prawa do urlopu, jego udzielania i obliczania wynagrodzenia urlopowego. Każde zagadnienie zostało wzbogacone praktycznymi przykładami. W ostatnim rozdziale omówiono też zasady wypłaty ekwiwalentu.

Zwolnienia i stawki VAT w 2017 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 9 (441) z dnia 10.05.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT na sprzedawany towar lub usługę spoczywa zawsze na jego dostawcy. Prezentowany dodatek zawiera ogólne zasady ustalania stawek podatku. Przedstawiono w nim również katalog towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT, obowiązki podatnika w zakresie ustalenia właściwej stawki oraz problemy z zastosowaniem niewłaściwej stawki VAT na fakturze.

Świadczenia wypadkowe - przepisy prawne
Stan prawny na 1 maja 2017 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane przepisy z zakresu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, według stanu prawnego na 1 maja br.

Koszty używania samochodów osobowych - ujęcie w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek omawia zagadnienia dotyczące ujęcia w księgach rachunkowych kosztów użytkowania samochodów osobowych będących zarówno własnością jednostki, jak i obcych, tj. używanych na podstawie umowy leasingu czy prywatnych samochodów pracowników używanych w celach służbowych. Przedstawiono w nim m.in. ewidencję wydatków związanych z zakupem paliwa, części zamiennych, zawarciem umowy ubezpieczenia oraz kwestie udostępniania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Obowiązki płatnika związane z poborem podatku

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku szczegółowo omówiono obowiązki płatnika w zakresie ustalania podatku od przychodów (dochodów) pracowników, zleceniobiorców i wykonawców dzieła, osób pełniących funkcję w organach stanowiących osób prawnych oraz osób osiągających przychody z kapitałów pieniężnych. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono, co jest przychodem u każdego z tych podatników, czy i jakie koszty uzyskania przychodów im przysługują oraz zasady poboru podatku dochodowego. Zamieszczono także odpowiedzi na pytania Czytelników. Dodatek zawiera również aktualne interpretacje organów podatkowych.

Dokumentowanie transakcji dla celów VAT

Dodatek tematyczny nr 13 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (947) z dnia 20.04.2017

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Faktura to jeden z podstawowych dokumentów potwierdzających dokonanie sprzedaży towaru lub świadczenie usługi (obok paragonu fiskalnego). Generalnie faktury wystawia się dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególnych przypadkach także na żądanie nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. W niniejszej publikacji poruszamy kwestie związane z dokumentowaniem transakcji dla celów VAT, opisując w niej:

 • ogólne zasady wystawiania faktur (m.in. elementy, jakie powinna zawierać faktura czy terminy wystawiania faktur),
 • mechanizm stosowania dodatkowych oznaczeń faktury,
 • zasady wystawiania faktur przez nabywcę (tzw. samofakturowanie),
 • reguły dotyczące wystawiania dokumentów korygujących (w tym również korygowanie sprzedaży paragonowej),
 • jakie skutki pociąga za sobą przedwczesne wystawienie faktury oraz jaką rolę odgrywa faktura w obrocie gospodarczym.

 • W publikacji przedstawiono ponadto wybrane problemy dotyczące dokumentowania obrotu gospodarczego w formie odpowiedzi na pytania Czytelników.

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2017 r.

Dodatek tematyczny nr 7 do Poradnika VAT nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady rozliczania najczęstszych form transakcji wewnątrzwspólnotowych, czyli: WDT, WNT, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju. Przedstawiony został sposób dokonania rejestracji VAT UE, obowiązki sprawozdawcze spoczywające na podatnikach oraz zasady opodatkowania poszczególnych transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Rachunkowość w spółce z o.o. od założenia do likwidacji

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek omawiający zagadnienia dotyczące rachunkowości w spółce z o.o. - w tym m.in. ewidencję zdarzeń związanych z wniesieniem do niej wkładów czy podziałem wyniku finansowego, z założeniem i likwidacją spółki. Kwestie poruszone w publikacji poparte zostały wieloma praktycznymi przykładami liczbowymi.

Składniki wynagrodzenia zwolnione ze składek ZUS i podatku dochodowego

Dodatek tematyczny nr 8 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Pracownicy obok wynagrodzenia zasadniczego i innych składników np. premii, nagród, otrzymują od pracodawców dodatkowe świadczenia. Nie wszystkie z nich podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu. W niniejszym opracowaniu omawiamy niektóre rodzaje przychodów wyłączone ze składek ZUS i podatku dochodowego, z uwzględnieniem interpretacji ZUS i organów podatkowych.

Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 1 kwietnia 2017 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 11 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (945) z dnia 1.04.2017

Liczba stron - 140

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa według stanu prawnego na 1 kwietnia 2017 r. W publikacji uwzględniono zmiany przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2017 r. (zmiany te zostały w publikacji wyróżnione).

Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśnienie najbardziej problemowych kwestii

Dodatek tematyczny nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 9 (944) z dnia 20.03.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to – wskazany w Ordynacji podatkowej – tryb przekazywania danych księgowych przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Tacy podatnicy muszą udostępniać dane w postaci JPK w zakresie wszystkich struktur JPK (na żądanie organu podatkowego) oraz informację o prowadzonej ewidencji VAT, tj. JPK_VAT (bez żądania organu podatkowego). Powyższe wynika odpowiednio z art. 193a oraz art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.
W niniejszej publikacji zamieściliśmy najistotniejsze informacje i wyjaśnienia w zakresie JPK. Przedstawiamy w niej mnóstwo zagadnień dotyczących JPK, prezentujemy wybrane komunikaty i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów oraz wyjaśniamy najbardziej problemowe kwestie dotyczące JPK, tj. m.in. w zakresie ustalenia statusu przedsiębiorcy, obowiązku stosowania JPK w zależności od formy prowadzenia ksiąg podatkowych, czy ujmowania dokumentów sprzedaży i zakupów w strukturach JPK.

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem kosztów. Jednak nie wszystkie z nich mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
W dodatku wskazano wybrane wydatki i koszty, których podatnik PIT i CIT nie może uwzględnić w kosztach podatkowych. Dla przejrzystości dokonano ich pogrupowania w zależności od tego, czy dotyczą one: pracowników, reprezentacji, amortyzacji, używania samochodów, zapłaty należności i zobowiązań między kontrahentami, kar i odszkodowań, przedsiębiorcy, a także innych wydatków i kosztów.

Korekty błędów popełnionych w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek, który szczegółowo omawia zasady korygowania błędów popełnionych w księgach rachunkowych w bieżącym roku obrotowym, jak i w latach ubiegłych.
Zaprezentowano w nim na przykładach liczbowych m.in. jak w ewidencji księgowej dokonać korekty błędnego ujęcia faktury, jak poprawić błędne zapisy na kontach kosztów oraz jak rozliczyć skutki błędów popełnionych w latach ubiegłych.

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy

Dodatek tematyczny nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Pojawienie się inspektora pracy w zakładzie pracy stawia służby kadrowo-księgowe oraz bhp pracodawcy w stanie najwyższej gotowości. Do takiej wizyty można się jednak przygotować. Na łamach dodatku poruszamy tematy, którymi najczęściej interesują się inspektorzy pracy. Dysponując taką wiedzą pracodawca może, jeszcze przed pojawieniem się kontrolującego w siedzibie firmy, przeprowadzić wewnętrzny audyt w przedmiocie najczęściej kontrolowanych przez inspektorów zagadnień.

Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 1 marca 2017 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera zbiór najczęściej stosowanych przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, w stanie prawnym na 1 marca 2017 r. W publikacji zamieszczono m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Używanie firmowych samochodów w 2017 r.

Dodatek tematyczny nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (941) z dnia 20.02.2017

Liczba stron - 124

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla podatników wykorzystujących w działalności gospodarczej różnego rodzaju samochody (osobowe, ciężarowe, itd.). W niniejszym opracowaniu kompleksowo opisujemy, jak rozliczać VAT od wydatków na poszczególne pojazdy, jak wydatki te rozliczyć na gruncie podatku dochodowego oraz jak je ujmować w księgach rachunkowych. Wskazujemy również, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. W opracowaniu uwzględniono ponadto aktualne wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych.

Ochrona pracowników ze względu na warunki pracy

Dodatek tematyczny nr 4 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono ochronę podmiotową związaną ze statusem zatrudnionego, np. pracownic w okresie ciąży oraz sprawowania funkcji rodzicielskich, młodocianych, a także osób niepełnosprawnych. Ponadto wskazano w nim obowiązki spoczywające na pracodawcy w zakresie zapewnienia pracownikom warunków bezpiecznej i higienicznej pracy.
Ostatni rozdział poświęcono tematyce związanej z nadzorem nad warunkami pracy sprawowanej przez społecznego inspektora pracy oraz inspekcję pracy.

Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym - odpowiedzi na pytania Czytelników

Dodatek tematyczny nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (435) z dnia 1.02.2017

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek zwierający odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez Czytelników, dotyczące sporządzania dodatkowych elementów sprawozdania finansowego, takich jak rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Opisane zagadnienia poparte zostały przykładami liczbowymi zawierającymi wskazówki jak zaprezentować wybrane zdarzenia gospodarcze w ww. sprawozdaniach.

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60