Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 17 lutego 2020 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Czasopisma i publikacje

» Opracowania poradnikowe

 

Ustalenie dochodu za 2019 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 36 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 36 (1043) z dnia 20.12.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera zagadnienia związane z ustalaniem dochodu za 2019 r., stanowiącym generalnie podstawę obliczenia podatku dochodowego. W opracowaniu przedstawiono m.in. zasady ustalania dochodu rocznego uzyskanego z różnych źródeł przychodów u podatników CIT, sposób ustalania dochodu rocznego u podatników PIT prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, zagadnienia związane z rozliczaniem strat podatkowych z lat ubiegłych, odliczaniem darowizn czy stosowaniem niektórych ulg podatkowych. Publikacja zawiera ponadto wybrane odpowiedzi na pytania Czytelników związane z przedstawioną tematyką.

Forma opodatkowania i sposób opłacania zaliczek na podatek - wybór na 2020 r.

Dodatek tematyczny nr 18 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówione zostały formy opodatkowania mające zastosowanie do dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej osiąganych przez podatników PIT. Dowiemy się z niego kto może w 2020 r. opłacać podatek według skali podatkowej, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy kartę podatkową oraz jak ustalić kwoty tych podatków podlegających wpłacie do urzędu skarbowego. Dodatek ten przedstawia także sposoby opłacania zaliczek: miesięcznych, kwartalnych i uproszczonych. Publikacja zawiera również praktyczne porady zaprezentowane w formie pytań i odpowiedzi.

Jak sporządzić informację dodatkową do sprawozdania finansowego?

Dodatek tematyczny nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 24 (504) z dnia 20.12.2019

Liczba stron - 76

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono zasady sporządzania informacji dodatkowej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości oraz zasady sporządzania informacji uzupełniających do bilansu według załącznika nr 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego omówiono na przykładzie druku dostępnego w Programie DRUKI Gofin. Z kolei dodatkowe informacje i objaśnienia zaprezentowano w formie uniwersalnych not z licznymi przykładami liczbowymi.

Rozliczanie VAT w 2020 r. - istotne zmiany w ustawie o VAT

Dodatek tematyczny nr 16 do Poradnika VAT nr 23 (503) z dnia 10.12.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zmiany zasad rozliczania VAT, jakie czekają podatników w 2020 r., w tym nowe zasady identyfikowania towarów i usług i matrycę stawek VAT. Wyjaśniono od kiedy podatnicy będą składać nowy plik JPK_VAT i przypomniano o obowiązku podawania NIP przedsiębiorcy na paragonie. Przedstawiono także uchwalone i planowane zmiany w rozliczaniu transakcji zagranicznych.

Działalność socjalna w firmie

Dodatek tematyczny nr 23 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W celu zaspokajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników pracodawcy obligatoryjnie, a niekiedy fakultatywnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych bądź wypłacają świadczenie urlopowe. Wiąże się to z pewnymi obowiązkami, które omówiliśmy w niniejszym dodatku. Poruszyliśmy w nim również zagadnienia dotyczące rodzajów pomocy socjalnej, osób uprawnionych do korzystania ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, kryterium przyznawania ulg i świadczeń oraz zasad przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 34 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 34 (1041) z dnia 1.12.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Roczne sprawozdanie finansowe zawiera informacje finansowe o jednostce, które dla odbiorców takiego sprawozdania mogą stanowić podstawę oceny możliwości kontynuacji jej działalności.
Prace bilansowe powinny być tak zorganizowane, aby umożliwiły sporządzenie sprawozdania w wymaganym w ustawie o rachunkowości terminie. Ich celem jest weryfikacja i przygotowanie danych zawartych w księgach rachunkowych, tak aby stanowiły źródło dla ustalenia rzeczywistej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.
W dodatku tym przedstawiamy harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2019 r. Poruszamy w nim również zagadnienia dotyczące wyboru firmy audytorskiej, zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego, a także przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji. W publikacji tej prezentujemy ponadto wybrane zagadnienia dotyczące wyceny bilansowej i opisujemy ogólne zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych. Publikacja wzbogacona jest o odpowiedzi na pytania Czytelników oraz odpowiedzi i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące sprawozdań finansowych.

Przychody i koszty przedsiębiorcy - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 17 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek prezentuje w formie pytań i odpowiedzi wybrane zagadnienia związane z przychodami osiąganymi i kosztami ponoszonymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dowiemy się z niego, co jest firmowym przychodem i kiedy on powstaje. W publikacji wskazane zostały również przykładowe:

 • wydatki, które przedsiębiorca może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów oraz moment ich rozliczenia w tych kosztach,
 • wydatki nieuznawane za koszty podatkowe.

Najciekawsze rozstrzygnięcia MF, ZUS i resortu pracy w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 33 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 33 (1040) z dnia 20.11.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji przedstawiamy najciekawsze komunikaty, wyjaśnienia i rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów, ZUS i resortu pracy w kwestiach wątpliwych i spornych na gruncie podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT) oraz przepisów dotyczących składek ZUS i prawa pracy. Większość stanowisk zaprezentowanych w tej publikacji stanowią odpowiedzi ww. organów na pytania naszego Wydawnictwa, a także odpowiedzi, które zostały udostępnione naszemu Wydawnictwu. Niniejsza publikacja została opracowana z uwzględnieniem często pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych przepisów prawa, jak również sytuacji wątpliwych występujących w praktyce życia gospodarczego.

Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 22 (502) z dnia 20.11.2019

Liczba stron - 108

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera niezbędne informacje pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Opisano w nim m.in. wymogi formalne w zakresie sporządzania sprawozdania, uproszczenia w rachunkowości i sprawozdawczości oraz warunki uznania jednostki za mikro i małą. Ponadto omówiono zasady sporządzania i charakterystykę poszczególnych pozycji bilansu oraz segmentów rachunku zysków i strat sporządzanych według załącznika nr 1, 4, 5 i 6 do ustawy o rachunkowości.

Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 15 do Poradnika VAT nr 21 (501) z dnia 10.11.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Już od 1 listopada 2019 r. niektórzy podatnicy zobowiązani będą stosować mechanizm podzielonej płatności. Systemem tym zostaną objęte faktury o wartości brutto przekraczającej 15.000 zł (lub jej równowartość), dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Załącznik ten zawiera 150 pozycji (wymienione są w nim przede wszystkim tzw. towary wrażliwe i usługi budowlane, które dotąd objęte były mechanizmem odwrotnego obciążenia, ale także inne towary, m.in. węgiel i produkty węglowe czy części i akcesoria do pojazdów samochodowych. Chcemy zachęcić Państwa do lektury dodatku nr 15 do Poradnika VAT nr 21 z 2019 r. pt. "Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.", w którym przedstawimy zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Wyjaśnimy również jakie konsekwencje finansowe grożą dostawcom i nabywcom, którzy mimo obowiązku nie zastosują mechanizmu split payment. W dodatku znajdą Państwo w układzie tabelarycznym porównanie obowiązujących obecnie (do końca października 2019 r.) załączników nr 11,13 i 14 do ustawy o VAT z nowym załącznikiem nr 15 do ustawy. Dzięki temu w łatwy sposób będą mogli Państwo sprawdzić, czy sprzedawane bądź nabywane towary lub usługi podlegają od 1 listopada obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności. Dodatkowo w formie tzw. check-listy wskażemy jak krok po kroku dokonać płatności przy zastosowaniu mechanizmu split payment.

Komentarz do ustawy zasiłkowej - część II

Dodatek tematyczny nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (496) z dnia 10.11.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Polecamy Państwu drugą część komentarza do ustawy zasiłkowej, w której omówiono zasady stosowania przepisów od art. 42 do art. 70. Dotyczą one zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom i ubezpieczonym niebędącym pracownikami, dokumentowania prawa do zasiłków i kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a także postępowania w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty.

Środki trwałe - zakup, amortyzacja i sprzedaż

Dodatek tematyczny nr 31 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 31 (1038) z dnia 1.11.2019

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja skierowana jest do wszystkich podatników wykorzystujących w działalności gospodarczej środki trwałe. W dodatku tym przedstawiamy wybrane zagadnienia dotyczące zakupu środków trwałych oraz ich późniejszej sprzedaży. W publikacji omawiamy także możliwe zmiany dokonywane w amortyzacji wraz z początkiem roku i metody amortyzacji. Odpowiadamy również na najczęściej zadawane pytania Czytelników dotyczące nabycia i sprzedaży środków trwałych, a także ich amortyzacji.

Świadczenia wypadkowe - przepisy prawne
Stan prawny na 1 listopada 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 21 (495) z dnia 1.11.2019

Liczba stron - 56

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane przepisy z zakresu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym m.in. przepisy ustawy wypadkowej, rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Wydatki firmowe jako koszty podatkowe i bilansowe - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 30 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 30 (1037) z dnia 20.10.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja ta skierowana jest do każdej firmy i przedsiębiorcy mających wątpliwości, które wydatki mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Odniesiono się w niej do rozliczenia podatkowego wydatków dotyczących przedsiębiorcy, na rzecz pracowników, kosztów związanych z użytkowaniem samochodu oraz pozostałych wydatków w tym m.in. na zakup usług gastronomicznych. W dodatku tym przedstawiamy także ujęcie takich wydatków w księgach rachunkowych.

Przegląd najnowszego orzecznictwa z PIT i CIT

Dodatek tematyczny nr 16 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano najnowsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące zagadnień z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zawarta w nim tematyka obejmuje m.in. zasady ustalania przychodów i rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz pobór podatku przez płatników.

Przygotowanie do inwentaryzacji rocznej i rozliczenie jej wyników

Dodatek tematyczny nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 20 (500) z dnia 20.10.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek opisuje podstawowe terminy i metody inwentaryzacji uregulowane ustawą o rachunkowości. Omawia czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji w jednostce. Ponadto porusza problemy pojawiające się podczas spisu z natury, jak i zasady rozliczania wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych.

Wydatki na samochody osobowe w wyjaśnieniach organów podatkowych według stanu na dzień 1 października 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 28 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 29 (1036) z dnia 10.10.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi wykorzystywanymi przez podatników na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Ich stosowanie w praktyce wzbudza wiele wątpliwości. Niektóre kwestie Ministerstwo Finansów wyjaśniło w pismach przesłanych do naszego Wydawnictwa, a niektóre były przedmiotem interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Kwestie te przedstawiamy w niniejszym dodatku.

Transgraniczne świadczenie usług - rozliczanie VAT

Dodatek tematyczny nr 14 do Poradnika VAT nr 19 (499) z dnia 10.10.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W świetle ustawy o VAT, faktyczne miejsce wykonania danej czynności nie w każdym przypadku jest miejscem jej opodatkowania. Prezentowany dodatek omawia problemy związane z ustaleniem miejsca świadczenia usług w obrocie z zagranicą. Zawarto w nim szczegółowe wyjaśnienia ustawowych zasad oraz najczęściej występujących problemów dotyczących miejsca opodatkowania usług.

Zatrudnianie pracowników krok po kroku

Dodatek tematyczny nr 19 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 20 (494) z dnia 10.10.2019

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami. W niniejszym dodatku omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in. rekrutacji, zawarcia umowy o pracę, prowadzenia akt osobowych.

Zmiany w przepisach wprowadzone w trakcie 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 27 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 28 (1035) z dnia 1.10.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna jest dla każdej firmy, instytucji, przedsiębiorcy. Opisano w niej zmiany w przepisach, które zostały opublikowane w trakcie trwania 2019 r. i w tym samym roku weszły/wchodzą w życie. Stanowi ona zbiór wybranych najważniejszych zmian przepisów, które zostały opisane w sposób usystematyzowany. W publikacji przedstawiono m.in. zmiany w podatkach dochodowych (PIT, CIT), zmiany w VAT, w prawie pracy oraz pozostałe ważne zmiany w przepisach.

Ustawa o PPK
- stan prawny na 1 października 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 18 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 19 (493) z dnia 1.10.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa o PPK, przy czym stosowanie przepisów tego aktu prawnego zostało rozłożone w czasie. Największe podmioty zostały nią objęte od 1 lipca 2019 r., a kolejne od 1 stycznia 2020 r., 1 lipca 2020 r., 1 stycznia 2021 r. Ustawa o PPK nakłada na podmioty zatrudniające nowe obowiązki m.in. dotyczące obliczania i pobierania wpłat do PPK za osoby zatrudnione-uczestników PPK. Przygotowaliśmy więc dla Państwa dodatek zawierający ujednolicony przez redakcję – na dzień 1 października br. - tekst ustawy o PPK.

Rozliczanie VAT w obrocie krajowym w orzecznictwie i interpretacjach indywidualnych

Dodatek tematyczny nr 13 do Poradnika VAT nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek stanowi zbiór interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie VAT. Zawarto w nim wyjaśnienia istotnych problemów dotyczących m.in.: podstawy opodatkowania, obowiązku podatkowego, terminu dokonania odliczenia VAT czy mechanizmu podzielonej płatności. W dodatku zamieszczono również krótkie komentarze do poszczególnych grup zagadnień.

Przychody wolne od podatku - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 14 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono wybrane przychody osiągane przez podatników PIT i podatników CIT, które mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, w tym dotyczące: świadczeń na rzecz pracowników, nieruchomości, odszkodowań i wsparcia finansowego.

Transakcje zagraniczne ujęcie podatkowe i bilansowe

Dodatek tematyczny nr 26 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 27 (1034) z dnia 20.09.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja dotyczy rozliczania transakcji z podmiotami zagranicznymi. Przedstawione zagadnienia w zakresie WDT, WNT, importu towarów, importu usług oraz eksportu towarów zostały opracowane kompleksowo (w ujęciu podatkowym tj. VAT, PIT/CIT oraz bilansowym). W publikacji omawiamy ponadto - w formie odpowiedzi na pytania Czytelników - praktyczne problemy dotyczące transakcji zagranicznych.

Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 13.

Stan prawny na 20 września 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 18 (498) z dnia 20.09.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść Krajowego Standardu Rachunkowości nr 13 „Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów”. Celem tego standardu jest określenie zasad (polityki) rachunkowości stosowanych do ustalania kosztu wytworzenia jako podstawy wyceny produktów, stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości.

Ustawa o VAT
Stan prawny na 1 września 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Poradnika VAT nr 17 (497) z dnia 10.09.2019

Liczba stron - 180

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.), według stanu prawnego na 1 września 2019 r. W ustawie uwzględniono również zmiany, które wejdą w życie w terminach późniejszych. Tekst ustawy został uzupełniony o uwagi od redakcji. W dodatku zawarto również przepisy przejściowe. Poręczny format niniejszego dodatku oraz zmiany zaznaczone odpowiednio wyróżnioną czcionką sprawiają, że ustawa jest bardzo czytelna i przydatna na biurku każdego podatnika.

Wynagradzanie pracowników

Dodatek tematyczny nr 17 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 18 (492) z dnia 10.09.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku poruszono problematykę związaną z wynagradzaniem pracowników z uwzględnieniem sposobu obliczania poszczególnych jego składników. Wiele przykładów oraz stanowisk urzędowych zawartych w niniejszym dodatku czyni z niego pomocny poradnik dla służb kadrowo-płacowych.

Podatkowe rozliczenie firmowych transakcji w walucie obcej

Dodatek tematyczny nr 13 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady podatkowego rozliczania transakcji w walucie obcej. Przedstawiono w nim zagadnienia związane z przeliczaniem na złote przychodów osiąganych w walucie obcej oraz kosztów ponoszonych w walucie obcej. Wyjaśniono, jak ustalać różnice kursowe na transakcjach, od własnych środków pieniężnych oraz spłacanych pożyczek. Publikacja zawiera wiele praktycznych porad ujętych w formie pytań i odpowiedzi. Dodatek zawiera również aktualne interpretacje organów podatkowych.

Leasing, najem i dzierżawa. Krajowy Standard Rachunkowości nr 5
Stan prawny na 20 sierpnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 16 (496) z dnia 20.08.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść zaktualizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”. Celem tego standardu jest uszczegółowienie zasad wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów wynikających z umów leasingu, najmu i dzierżawy, o których mowa w art. 3 ust. 4, 5 i 6 ustawy o rachunkowości.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - przepisy, wyjaśnienia, orzecznictwo

Dodatek tematyczny nr 24 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 24 (1031) z dnia 20.08.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. W opracowaniu tym zamieszczono ponadto wyjaśnienia organów podatkowych i NSA dotyczące m.in. przedmiotu i zakresu opodatkowania PCC.

Kodeks pracy
Stan prawny na 1 sierpnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 15 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 16 (490) z dnia 10.08.2019

Liczba stron - 108

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja uwzględnia zmiany, które weszły w życie 7 września 2019 r. Dotyczą one równego traktowania w zatrudnieniu w kontekście zakazu dyskryminacji, odszkodowania z tytułu mobbingu, przywilejów dla pracowników-członków najbliższej rodziny korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, wydawania i prostowania świadectwa pracy oraz uzyskiwania świadectwa „zastępczego”.

Skutki błędnego dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT

Dodatek tematyczny nr 11 do Poradnika VAT nr 15 (495) z dnia 10.08.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Faktura jest dokumentem potwierdzającym zdarzenie gospodarcze, jakie zaistniało pomiędzy sprzedawcą i nabywcą. W dodatku omówiono sytuacje, w których podatnicy przy rozliczaniu transakcji popełnili błędy i w związku z tym zobowiązani są do skorygowania dokumentów sprzedaży oraz deklaracji VAT. Wyjaśniono jakie sankcje mogą zostać nałożone na podatników przy nieprawidłowym dokumentowaniu transakcji, w tym przy wystawianiu pustych faktur.

Środki trwałe w budowie - ustalenie kosztu wytworzenia i rozliczenie kosztów budowy

Dodatek tematyczny nr 11 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Praktyczny dodatek opisujący zagadnienia dotyczące środków trwałych w budowie. Omówiono w nim m.in. zasady ewidencji księgowej środków trwałych w budowie, kwestie związane z kwalifikowaniem wydatków do kosztu wytworzenia środka trwałego oraz problemy dotyczące wstrzymania budowy środka trwałego, likwidacji czy sprzedaży środków trwałych w budowie.

Rozliczenie podatkowe wydatków na działania promocyjne w firmie

Dodatek tematyczny nr 12 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 14 (494) z dnia 20.07.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem wydatków na jej promocję. W dodatku przedstawiono skutki podatkowe wybranych działań marketingowych. Wskazano, które wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wyjaśniono również, jakie konsekwencje podatkowe wywołują działania promocyjne u osób, do których są kierowane. Dodatek zawiera także najnowsze interpretacje organów podatkowych.

Ordynacja podatkowa
Stan prawny na 1 lipca 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 21 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 21 (1028) z dnia 20.07.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Wydanie według stanu prawnego na dzień 1 lipca 2019 r. z uwzględnieniem zmian przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. (zmiany te zostały w publikacji wyróżnione).

Komentarz do ustawy zasiłkowej - część I

Dodatek tematyczny nr 14 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 14 (488) z dnia 10.07.2019

Liczba stron - 88

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku w praktyczny sposób omówiono stosowanie przepisów od art. 1 do art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645). Regulacje zawarte w ww. artykułach obejmują w szczególności zasady ustalania prawa do zasiłków oraz podstawowe zagadnienia w zakresie ustalania podstawy ich wymiaru.

Ewidencje niezbędne do rozliczania podatku VAT

Dodatek tematyczny nr 10 do Poradnika VAT nr 13 (493) z dnia 10.07.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Prowadzenie ewidencji podatkowej to jeden z podstawowych obowiązków wszystkich podatników podatku VAT. Dodatek przedstawia rodzaje i sposoby prowadzenia ewidencji oraz zasady przekazywania ewidencji VAT w formie JPK. Wyjaśnia, jakie wymogi formalne muszą one spełniać. Ponadto, szczegółowo omawia zagadnienie ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących oraz prowadzenie ewidencji pojazdu dla celów VAT.

Ustawa zdrowotna
Stan prawny na 1 lipca 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 13 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera ujednolicony przez redakcję wyciąg ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, według stanu prawnego na 1 lipca 2019 r.

Świadczenia na rzecz pracowników - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 19 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 18 (1025) z dnia 20.06.2019

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Powszechną praktyką pracodawców jest przekazywanie swoim pracownikom różnego rodzaju świadczeń. Mogą to być świadczenia odpłatne, częściowo odpłatne bądź nieodpłatne, takie jak np. dofinansowanie do wypoczynku, karnety sportowe, prezenty okolicznościowe. W publikacji tej przedstawiamy zagadnienia dotyczące przekazywania pracownikom takich świadczeń, zarówno ze środków ZFŚS jak i ze środków obrotowych pracodawcy. W dodatku prezentujemy jak przekazanie tych świadczeń rozliczyć na gruncie VAT, PIT/CIT i składek ZUS, a także jak te zdarzenia ująć w księgach rachunkowych pracodawcy. Całość wzbogacona jest o wybrane wyjaśnienia organów podatkowych oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Koszty objęte limitowaniem - rozliczenie podatkowe

Dodatek tematyczny nr 10 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12 (492) z dnia 20.06.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek poświęcony jest zagadnieniom limitowania kosztów uzyskania przychodów. W dużej mierze odnosi się do nowych przepisów w zakresie kosztów związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych w firmie, w tym dotyczących rozliczania wydatków związanych z ich eksploatacją. Omawia ograniczenia w kwalifikowaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Porusza problematykę podatkowego rozliczania transakcji gotówkowych, kosztów usług niematerialnych i kosztów finansowania dłużnego.

Tworzymy politykę rachunkowości

Dodatek tematyczny nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 12 (492) z dnia 20.06.2019

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera praktyczne wskazówki pomocne przy tworzeniu własnej polityki rachunkowości. W dodatku szczegółowo opisano metody wyceny aktywów i pasywów, jakie ustawodawca pozostawił do wyboru jednostki, a także wskazano alternatywne rozwiązania ewidencyjne. Zaprezentowano również przykładowy wzór uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz opis wybranych przez jednostkę do stosowania metod wyceny oraz ustalania wyniku finansowego.

Obrót nieruchomościami w świetle ustawy o VAT

Dodatek tematyczny nr 9 do Poradnika VAT nr 11 (491) z dnia 10.06.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady opodatkowania VAT czynności związanych z obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz usług budowlanych. Przedstawiono możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości oraz praktyczne porady dla spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. Omówiono problemy związane z wywłaszczaniem gruntów oraz zmianą przeznaczenia nieruchomości.

Korzyści związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych

Dodatek tematyczny nr 12 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 12 (486) z dnia 10.06.2019

Liczba stron - 64

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zatrudniając osoby niepełnosprawne pracodawcy mogą obniżyć koszty pracy. Ustawa o rehabilitacji przewiduje różne formy pomocy, w tym dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, zwrot kosztów przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy, szkolenia pracownika niepełnosprawnego, a także zatrudnienia osoby pomagającej niepełnosprawnemu w pracy. W razie osiągnięcia odpowiedniego stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracodawca jest zwolniony z wpłat na PFRON.
Zagadnienia te omawiamy w niniejszym dodatku. Znajdą w nim Państwo również wiele praktycznych przykładów oraz wyjaśnienia resortowe.

Należności z tytułu dostaw i usług według ustawy o rachunkowości i MSR

Dodatek tematyczny nr 9 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 11 (491) z dnia 1.06.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano zagadnienia dotyczące należności z tytułu dostaw i usług w świetle ustawy o rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W publikacji omówiono m.in. zasady wyceny należności wyrażonych w walucie polskiej, jak i obcej, ich ewidencję księgową, tworzenie odpisów aktualizujących i prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Sprzedaż promocyjna - rozliczenia podatkowe i ujęcie bilansowe

Dodatek tematyczny nr 17 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 16 (1023) z dnia 1.06.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podmioty gospodarcze podejmują różnego rodzaju działania w celu promocji/reklamy własnej firmy. Takimi działaniami mogą być np.:

 • sprzedaż towaru po promocyjnej cenie, często niższej niż cena rynkowa czy koszt zakupu towaru, niekiedy nawet za symboliczną złotówkę,
 • przekazywanie nieodpłatnie klientom lub potencjalnym klientom próbek własnych wyrobów/towarów,
 • przekazywanie nagród w ramach sprzedaży premiowej.
W publikacji tej opisujemy, jak czynności takie rozliczyć na gruncie VAT, podatku dochodowego oraz jak ująć je w księgach rachunkowych. Kwestie te poruszamy zarówno od strony podmiotu przeprowadzającego akcję promocyjną, jak i uczestnika takiej akcji. Całość wzbogacona jest o wybrane wyjaśnienia organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych.

Ulgi i zwolnienia w PIT, ZUS i VAT - wybrane zagadnienia

Dodatek tematyczny nr 16 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 15 (1022) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 40

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Podmioty gospodarcze mogą korzystać z różnych ulg i zwolnień (np. w VAT, ZUS, PIT). Także w przypadku świadczeń pracowniczych ustawodawca przewidział szereg zwolnień na gruncie PIT/ZUS (np. w odniesieniu do świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, dofinansowania do wypoczynku pracowników i ich rodzin, czy przekazywania pracownikom biletów/karnetów na zajęcia rekreacyjne). Te zagadnienia omawiamy w tym dodatku. Odnosimy się tu również do innych ulg w PIT przysługujących osobom fizycznym, np. ulgi mieszkaniowej, termomodernizacyjnej, rehabilitacyjnej, czy z tytułu wychowywania dzieci.

Stosowanie kas rejestrujących w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 8 do Poradnika VAT nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Z początkiem 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto od 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu online. Prezentowany dodatek omawia m.in. zmiany w zakresie ewidencjonowania obrotu na kasach fiskalnych, przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas, harmonogramu wymiany kas oraz odliczania ulgi z tytułu zakupu kas online.

Rozliczanie dotacji w księgach rachunkowych

Dodatek tematyczny nr 8 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawiono zasady ujmowania w księgach rachunkowych oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym różnego rodzaju dotacji i dopłat, w tym do cen sprzedaży, dopłat bezpośrednich, na sfinansowanie zakupu lub budowy środków trwałych, na pokrycie kosztów bieżącej działalności. W dodatku omówiono na wielu przykładach liczbowych ewidencję księgową rozliczania dotacji w zależności od rodzaju dofinansowania i momentu jego otrzymania.

Zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Dodatek tematyczny nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (490) z dnia 20.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono praktyczne problemy, jakie napotykają podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów w zakresie ewidencjonowania przychodów i kosztów podatkowych. Poruszono w nim także kwestię ustalania momentu dokonania zapisu w księdze oraz dokumentowania zdarzeń gospodarczych.

Zasady rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 7 do Poradnika VAT nr 9 (489) z dnia 10.05.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady rozliczania najczęstszych form transakcji wewnątrzwspólnotowych, czyli: WDT, WNT, sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju. Przedstawiony został sposób dokonania rejestracji VAT UE, obowiązki sprawozdawcze spoczywające na podatnikach oraz zasady opodatkowania poszczególnych transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Urlopy wypoczynkowe w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 10 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym polecamy Państwu dodatek dotyczący urlopów wypoczynkowych. Zostały w nim omówione zagadnienia związane z nabywaniem prawa do urlopu, korzystania z tego uprawnienia oraz obliczaniem wynagrodzenia. Wiele przykładów, przystępny język, wzory druków czynią z tej publikacji przydatny poradnik dla służb kadrowo-płacowych.

Niezakończone usługi budowlane. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3
Stan prawny na 1 maja 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 7 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 9 (489) z dnia 1.05.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera treść zaktualizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”. Standard ten określa zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych. Zawiera ponadto praktyczne wskazówki i przykłady objaśniające stosowanie tych zasad.

Rozstrzyganie wątpliwości związanych z czasem pracy, w tym kierowców

Dodatek tematyczny nr 9 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 9 (483) z dnia 1.05.2019

Liczba stron - 76

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Zagadnienia związane z rozliczaniem czasu pracy, w tym kierowców w praktyce budzą liczne wątpliwości. W niniejszym dodatku omawiamy większość z nich biorąc pod uwagę stanowiska urzędowe, a także orzecznictwo Sądu Najwyższego. Dodatkowym atutem tego opracowania jest wiele praktycznych przykładów.

Bezpieczna transakcja dla celów VAT. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Dodatek tematyczny nr 14 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 12 (1019) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja jest skierowana do przedsiębiorców i dotyczy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Przedstawiamy w niej wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące bezpiecznej transakcji, rozstrzygające m.in. czym jest bezpieczna transakcja, jak dochować należytej staranności (tzw. Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych), co to jest mechanizm podzielonej płatności (MPP). Publikacja ma na celu m.in. podniesienie świadomości przedsiębiorców, jak chronić się przed nieświadomym wciągnięciem w oszustwo podatkowe (np. w tzw. karuzelowy wir), ochronę legalnego biznesu i wsparcie uczciwych podatników. Całość wzbogacona jest o wybrane interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

Najnowsze interpretacje w zakresie podatku dochodowego

Dodatek tematyczny nr 8 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 52

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane przez autora najnowsze interpretacje organów podatkowych wydane na gruncie podatku dochodowego, poruszające m.in. kwestie powstawania przychodów, rozliczania kosztów uzyskania przychodów i obowiązków płatnika podatku.

Obowiązki rejestracyjne podatników VAT

Dodatek tematyczny nr 6 do Poradnika VAT nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zawarto wszystkie niezbędne informacje, w tym również praktyczne dla podmiotu, który zobowiązany jest zarejestrować się jako czynny podatnik VAT lub też chce dokonać rejestracji dobrowolnie. Omówione zostały również uprawnienia organów podatkowych w zakresie odmowy rejestracji oraz wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Dodatkowo przedstawiono możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją.

Zdarzenia po dacie bilansu - skutki w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej

Dodatek tematyczny nr 6 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 8 (488) z dnia 20.04.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano ogólne zasady kwalifikowania zdarzeń po dacie bilansu oraz przykłady zdarzeń wymagających korekty, ujawnianych przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Sposób, w jaki zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym wprowadza się do ksiąg rachunkowych zależy nie tylko od ich istotności, ale również od faktu, czy jednostka sporządziła już sprawozdanie finansowe, a jeśli tak, to czy zostało ono zatwierdzone.

Pomoc PFRON na zatrudnienie i podjęcie działalności
Stan prawny na 1 kwietnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 7 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 7 (481) z dnia 1.04.2019

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W celu obniżenia kosztów pracy pracodawcy i przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc z PFRON. Wśród tej pomocy można wymienić m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów: przystosowania i wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, szkolenia pracownika niepełnosprawnego. W niniejszym dodatku opublikowaliśmy akty prawne, które regulują zasady udzielania ww. pomocy.

Kodeks spółek handlowych
Stan prawny na 1 kwietnia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 12 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, według stanu prawnego na 1 kwietnia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r., zostały zaznaczone w treści ustawy. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 marca 2020 r. oraz 1 grudnia 2020 r.

Zapasy w księgach rachunkowych i bilansie

Dodatek tematyczny nr 5 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku poruszamy zagadnienia dotyczące wyceny rzeczowych aktywów obrotowych (tj. materiałów, towarów, produktów gotowych) na dzień ich nabycia lub wytworzenia, wyceny ich rozchodu i stanu końcowego oraz wyceny bilansowej. Ewidencję księgową rzeczowych aktywów obrotowych przedstawiono na przykładach liczbowych. Ponadto w rozdziale III omówiono zasady ewidencji i rozliczania zaliczek na dostawy i usługi ujmowanych jako ostatnia pozycja zapasów w aktywach obrotowych bilansu.

Nieruchomości w działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków na nabycie i używanie

Dodatek tematyczny nr 6 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6 (486) z dnia 20.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku przedstawione zostały skutki podatkowe używania nieruchomości w działalności gospodarczej. Dowiedzieć się z niego można, jak rozliczyć wydatki na nabycie nieruchomości oraz koszty związane z ich utrzymaniem, zarówno gdy nieruchomość jest środkiem trwałym, jak i gdy nie stanowi składnika firmowego majątku. Omówiono także zagadnienia dotyczące budowy i handlu nieruchomościami w ramach działalności gospodarczej.

Praktyczne problemy ze stosowaniem split payment

Dodatek tematyczny nr 5 do Poradnika VAT nr 5 (485) z dnia 10.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku omówiono zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT oraz opisano przywileje podatników wykorzystujących tę metodę. Wyjaśniono, w jaki sposób wypełnić komunikat przelewu oraz wskazano praktyczne porady, m.in. w zakresie poprawienia błędów przy realizacji płatności. W opracowaniu uwzględniono najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Stan prawny na 10 marca 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 6 (480) z dnia 10.03.2019

Liczba stron - 72

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wyciąg ujednoliconego przez redakcję na dzień 10 marca 2019 r. tekstu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 303 ze zm.).

Prezentacja wybranych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym

Dodatek tematyczny nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 5 (485) z dnia 1.03.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W dodatku zaprezentowano wpływ wybranych operacji gospodarczych na poszczególne elementy sprawozdania finansowego, takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Ponadto dodatek zawiera przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej, stanowiącej również jeden z elementów sprawozdania finansowego.

Opodatkowanie dochodów osób fizycznych uzyskanych za granicą

Dodatek tematyczny nr 10 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 7 (1014) z dnia 1.03.2019

Liczba stron - 60

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej osoby fizycznej, która uzyskała dochody poza granicami Polski. Dochody uzyskane za granicą przez osobę fizyczną, która jest polskim rezydentem podatkowym – co do zasady – podlegają rozliczeniu w naszym kraju, zgodnie z przepisami ustawy o PDOF oraz postanowieniami właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Polska. Umowy te generalnie są oparte na Modelowej Konwencji OECD, lecz ich regulacje szczegółowe mogą się niekiedy różnić. Polska ratyfikowała Konwencję wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (tzw. Konwencja MLI). Oznacza to sukcesywną zmianę większości zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kwestię opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą należy zatem każdorazowo rozpatrywać na gruncie aktualnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Używanie firmowych samochodów w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 9 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 100

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla podmiotów wykorzystujących w prowadzonej działalności samochody. Przedstawiamy w niej sposób rozliczania VAT od wydatków na samochody, a także opisujemy „nowe" zasady rozliczania takich wydatków w podatku dochodowym, obowiązujące od początku 2019 r. W dodatku odnosimy się zarówno do samochodów stanowiących środki trwałe podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy itd., jak również stanowiących jego własność. Opisujemy, w jaki sposób rozliczyć podatkowo używanie prywatnych samochodów do celów firmowych. Wskazujemy ponadto, jakie konsekwencje podatkowe występują w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych podatnika (przedsiębiorcy), jego pracowników lub innych osób. Opracowanie wzbogacono wybranymi wyjaśnieniami organów podatkowych i orzecznictwem sądów administracyjnych.

Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacyjnymi
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 8 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 6 (1013) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 120

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Niniejsza publikacja została opracowana na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) opublikowanego w Dzienniku Ustaw pod poz. 1864, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Dla celów podatkowych oraz bilansowych KŚT 2016 obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. W ostatniej kolumnie schematu KŚT i objaśnień szczegółowych redakcja przypisała określonym środkom trwałym stawki amortyzacyjne zgodne z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatek zawiera także przykładowe opinie interpretacyjne Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące KŚT - ułatwiające samodzielne zaklasyfikowanie danego środka trwałego do odpowiedniego rodzaju KŚT - zamieszczone na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl w zakładce Metainformacje/Interpretacje klasyfikacji.

Ulgi i inne praktyczne wskazówki w rozliczeniu PIT za 2018 r.

Dodatek tematyczny nr 5 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

W publikacji zawarto praktyczne wskazówki dla podatników składających PIT za 2018 r. dotyczące m.in. sposobów złożenia zeznania, ustalenia właściwego urzędu skarbowego, rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci, czy opodatkowania dochodów dzieci. W formie pytań i odpowiedzi przedstawiono zasady składania zeznań i korzystania z poszczególnych ulg.

Koszty i przychody na przełomie roku

Dodatek tematyczny nr 3 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za dany rok obrotowy w jednostce powinno nastąpić ujęcie w księgach wszystkich dowodów księgowych potwierdzających istnienie zdarzeń, które dotyczą zamykanego roku obrotowego, z uwzględnieniem bilansowej zasady memoriału oraz współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów. W dodatku prezentujemy ewidencję księgową kosztów i przychodów na przełomie roku, związanych m.in. z otrzymaniem lub wystawieniem na początku następnego roku obrotowego faktur, dokumentujących dostawy towarów lub wykonanie usług w poprzednim roku obrotowym.

Zwolnienia i stawki VAT w 2019 r.

Dodatek tematyczny nr 4 do Poradnika VAT nr 4 (484) z dnia 20.02.2019

Liczba stron - 36

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT na sprzedawany towar lub usługę spoczywa zawsze na dostawcy. W dodatku zawarto ogólne zasady ustalania stawek podatku. Przedstawiono w nim również katalog towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT, skutki zastosowania niewłaściwej stawki VAT na fakturze oraz planowane zmiany w zakresie uproszczenia systemu stawek VAT.

Co nowego w przepisach w 2019 r.?

Dodatek tematyczny nr 5 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 132

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja niezbędna dla każdej firmy, instytucji i przedsiębiorcy. Stanowi zbiór najważniejszych i rewolucyjnych zmian przepisów w 2019 r., które zostały przedstawione w sposób usystematyzowany. W publikacji omówiono m.in. zmiany w VAT, podatkach dochodowych (PIT i CIT), ustawie o rachunkowości, Ordynacji podatkowej. Opisano również, co się zmieniło w prawie pracy i w przepisach dotyczących składek ZUS. Publikacja zawiera ponadto niezbędne limity podatkowe i bilansowe na 2019 r.

Rozporządzenia w sprawie VAT
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 6 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 4 (1011) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 44

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera zbiór najczęściej stosowanych przepisów wykonawczych do ustawy o VAT, w stanie prawnym na 1 lutego 2019 r. W publikacji zamieszczono m.in.:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Ryczałt, karta podatkowa i podatkowa księga
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 4 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 3 (483) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 96

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera:

 • ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • teksty rozporządzeń w sprawie:
  - prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzenia kart przychodów,
  - prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
według stanu prawnego na 1 lutego 2019 r.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości
Stan prawny na 1 lutego 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019

Liczba stron - 48

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Dodatek zawiera wybrane rozporządzenia wykonawcze wydane na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości, w tym rozporządzenia dotyczące: instrumentów finansowych, zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 2 (482) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 stycznia 2020 r. Publikacja ta jest niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenia wykonawcze w sprawie VAT
Stan prawny na 20 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Poradnika VAT nr 2 (481) z dnia 20.01.2019

Liczba stron - 68

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera wybrane - najczęściej stosowane przez podatników - krajowe przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług według stanu prawnego na 20 stycznia 2019 r. W dodatku zamieściliśmy również obowiązujące bezpośrednio polskich podatników VAT unijne rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 2 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 2 (1009) z dnia 10.01.2019

Liczba stron - 156

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 1 (481) z dnia 1.01.2019

Liczba stron - 156

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Publikacja przydatna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Stan prawny na 1 stycznia 2019 r.

Dodatek (przepisy prawne) nr 1 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr 1 (1008) z dnia 1.01.2019

Liczba stron - 164

Format - B5

Rodzaj okładki - miękka

Publikacja zawiera ujednolicony przez redakcję tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według stanu prawnego na 1 stycznia 2019 r. Zmiany przepisów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zostały w treści ustawy w sposób czytelny zaznaczone. Ustawa uwzględnia również zmiany przepisów na dzień 1 stycznia 2020 r. Publikacja ta jest niezbędna każdemu podatnikowi i płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
gazeta podatkowa
sklep
forum
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.