Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 14 grudnia 2018 r.

www.wszystkodlaksiegowych.pl » Pomocniki księgowego

» Kalkulatory

 

  1. Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Kalkulator liczy odsetki od zaległości podatkowych na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

  2. Kalkulator odsetek ustawowych

Kalkulator odsetek ustawowych wylicza kwotę odsetek na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty.

  3. Kalkulator VAT (brutto-netto)

Kalkulator VAT (brutto-netto) przelicza kwotę netto na brutto oraz brutto na netto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT.

  4. Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

  5. Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane nabyte do 31 grudnia 2013 r.

Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane oblicza kwotę podatku VAT od wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która może zostać zwrócona po złożeniu wniosku VZM-1.

  6. Kalkulator walutowy (przelicznik walut)

Kalkulator walutowy przelicza waluty według kursów średnich publikowanych przez Narodowy Bank Polski.

  7. Kalkulator kredytowy

Kalkulator kredytowy oblicza wysokość poszczególnych rat kredytu przy założonym oprocentowaniu nominalnym, okresie kredytowania oraz rodzaju rat.

  8. Kalkulator lokatowy

Kalkulator lokatowy oblicza odsetki od lokaty oraz oprocentowanie efektywne przy założonym oprocentowaniu, okresie lokaty oraz rodzaju kapitalizacji odsetek.

  9. Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania

Kalkulator rzeczywistej stopy oprocentowania oblicza rzeczywistą stopę oprocentowania przy założonej wysokości kredytu, oprocentowaniu, pobieranej prowizji, okresie lokaty oraz rodzaju rat.

10. Kalkulator formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne)

Kalkulator wyboru zasad opodatkowania pomaga podjąć decyzję dotyczącą korzystniejszego sposobu opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) na podstawie zakładanych przychodów i kosztów.

11. Kalkulator wspólne rozliczenie za 2017 r.

Kalkulator razem czy osobno pozwala na ocenę, która z form rozliczania się z podatku dochodowego jest dla małżonków korzystniejsza.

12. Kalkulator płac (umowa zlecenia i dzieło - pobór zaliczki)

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

13. Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem)

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło opodatkowana ryczałtem) oblicza wynagrodzenie netto z tytułu umowy zlecenia i o dzieło z osobą niebędącą pracownikiem płatnika - jeżeli należność określona w umowie nie przekracza 200 zł.

14. Ryczałt samochodowy - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Kalkulator ryczałt samochodowy (koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie przyznanego ryczałtu), wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie ustalonego wcześniej przez pracodawcę limitu kilometrów. Kalkulator ryczałtu samochodowego wykonuje obliczenia na podstawie przyznanego ryczałtu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr, dni roboczych oraz dni nieobecności w pracy.

15. Kilometrówka - kalkulator kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych

Kalkulator kilometrówka (koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów), wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie liczby przejechanych kilometrów. Kalkulator kilometrówki wykonuje obliczenia na podstawie kilometrów przejechanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr.

16. Sprawdzanie PESEL, weryfikacja PESEL

Sprawdzanie PESEL (weryfikacja PESEL) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru PESEL.

17. Sprawdzanie NIP, weryfikacja NIP

Sprawdzanie NIP (weryfikacja NIP) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru NIP.

18. Sprawdzanie REGON, weryfikacja REGON

Sprawdzanie REGON (weryfikacja REGON) pozwala na sprawdzanie poprawności numeru REGON.

19. Kalkulator wieku emerytalnego

Kalkulator wieku emerytalnego oblicza wymagany dla danego ubezpieczonego powszechny wiek emerytalny.

20. Kalkulator odsetek umownych/własnych

Kalkulator odsetek umownych/własnych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty, podanej rocznej, miesięcznej lub dziennej stawki procentowej. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.

21. Kalkulator odsetek maksymalnych

Kalkulator odsetek maksymalnych liczy odsetki maksymalne, o których mowa w art. 359 paragraf 2 K.c. na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.

22. Kalkulator amortyzacji metodą liniową

Kalkulator amortyzacji metodą liniową oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Kalkulator uwzględnia zwiększenia wartości początkowej środka trwałego.

23. Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT

Kalkulator limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w trakcie roku.

24. Kalkulator stażu urlopowego

Kalkulator stażu urlopowego oblicza okres zatrudnienia dla celów wymiaru urlopu wypoczynkowego. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika, w tym ukończonej nauki.

25. Kalkulator wynagrodzenia chorobowego

Kalkulator wynagrodzenia chorobowego

26. Kalkulator amortyzacji metodą degresywną

Kalkulator amortyzacji metodą degresywną oblicza odpisy amortyzacyjne od środka trwałego na zasadach określonych w art. 22k ust. 1 ustawy o pdof oraz art. 16k ust. 1 ustawy o pdop. Trzeba pamiętać, że ta metoda amortyzacji jest przewidziana dla maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych.

27. Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej

Kalkulator limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej wylicza graniczną kwotę obrotu, której przekroczenie powoduje utratę prawa do zwolnienia podmiotowego z ewidencjonowania. Dotyczy to podatników, którzy w danym roku podatkowym rozpoczynają dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych.

28. Kalkulator kosztów używania samochodu do celów służbowych do wysokości kilometrówki

Kalkulator kosztów używania samochodu do celów służbowych do wysokości kilometrówki, wylicza wysokość wydatków z tytułu używania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, jakie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wersja rozszerzona tego kalkulatora pozwala na sporządzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz miesięcznego zestawienia wydatków z tytułu używania samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

29. Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Kalkulator umożliwia obliczenie pełnego okresu należnych urlopów z tytułu macierzyństwa, tj. 'podstawowego' urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego / na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego.

30. Kalkulator walutowy różnic kursowych - przychody w walucie obcej

Kalkulator oblicza różnice kursowe wynikające z przychodów osiąganych w walucie obcej.

31. Kalkulator walutowy różnic kursowych - koszty podatkowe w walucie obcej

Kalkulator walutowy różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające z kosztów podatkowych ponoszonych w walucie obcej.

32. Kalkulator walutowy różnic kursowych - spłata otrzymanego kredytu (pożyczki)

Kalkulator walutowy różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające ze spłaty kredytu otrzymanego w walucie obcej.

33. Kalkulator walutowy różnic kursowych - zwrot udzielonego kredytu (pożyczki)

Kalkulator walutowy różnic kursowych oblicza różnice kursowe wynikające z otrzymanego zwrotu kredytu udzielonego w walucie obcej.

34. Kalkulator krajowej podróży służbowej

Kalkulator krajowej podróży służbowej oblicza wartość kosztów delegacji pracownika w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz informacje o poniesionych wydatkach.

35. Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r.

Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.

36. Kalkulator korekty kosztów

Kalkulator korekty kosztów oblicza terminy określone w art. 24d ust. 1 i 2 updof oraz art. 15b ust. 1 i 2 updop, których upływ wyznacza obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowane kwoty.

37. Kalkulator ulgi na złe długi

Kalkulator ulgi na złe długi oblicza upływ 150-dniowego terminu uprawniającego wierzyciela do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.

38. Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r.

Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2015 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.

39. Kalkulator wejścia w życie aktu prawnego

Kalkulator pozwala na obliczanie daty wejścia w życie aktu prawnego, opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.).

40. Kalkulator stawek notarialnych

Kalkulator stawek notarialnych oblicza maksymalną stawkę taksy notarialnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz. 237).

41. Kalkulator stażu pracy

Kalkulator stażu pracy oblicza ogólny okres zatrudnienia dla różnych celów. Pozwala on uwzględnić wszystkie okresy aktywności pracownika zaliczane do danego rodzaju uprawnień.

42. Kalkulator zagranicznej podróży służbowej

Kalkulator zagranicznej podróży służbowej oblicza wartość kosztów delegacji pracownika w oparciu o czas trwania wyjazdu oraz informacje o poniesionych wydatkach, związanych z podróżą za granice kraju.

43. Kalkulator nieruchomości

Kalkulator nieruchomości oblicza łączne koszty nabycia nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, uwzględniając także maksymalną stawkę taksy notarialnej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej Dz.U. z 2013 r. poz. 237).

44. Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane nabyte po 1 stycznia 2014 r.

Kalkulator zwrotu VAT za materiały budowlane oblicza kwotę podatku VAT od wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

45. Kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

Kalkulator odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy. Kalkulator oblicza odsetki należne od 1 stycznia 2016 r.

46. Kalkulator minimalnego wynagrodzenia za pracę

Kalkulator oblicza kwotę minimalnego wynagrodzenia dla pracownika, odpowiednią do obowiązującego go wymiaru czasu pracy.

47. Kalkulator najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

Kalkulator oblicza kwotę najniższej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (odpowiednio: wynagrodzenia chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego) w zależności od obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy.

48. Kalkulator opłat środowiskowych z tytułu eksploatacji samochodów

Kalkulator opłat środowiskowych z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu.

49. Kalkulator korekty VAT - sprzedaż i inna zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego (art. 90b ustawy o VAT)

Kalkulator wylicza kwotę korekty VAT naliczonego w przypadku sprzedaży lub innej zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego.

50. Kalkulator stopy amortyzacji liniowej dla celów bilansowych

Kalkulator stopy amortyzacji liniowej dla celów bilansowych oblicza procentową wartość rocznej stopy amortyzacyjnej przy założeniu przewidywanego okresu używania składnika aktywów trwałych.

51. Kalkulator rozliczania kosztów wspólnych przy budowie kilku środków trwałych

Kalkulator pozwala obliczyć koszt wytworzenia danego środka trwałego przy konieczności rozliczenia kosztów wspólnych przypadających na poszczególne środki trwałe, w sytuacji gdy w ramach jednego przedsięwzięcia jednostka realizuje budowę kilku środków trwałych.

52. Kalkulator rozliczania kosztów wspólnych przy prowadzeniu różnych odmian działalności

Kalkulator pozwala ustalić jaka część kosztów wspólnych przypada na poszczególne odmiany działalności.

53. Kalkulator kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

Kalkulator pozwala ustalić poziom kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, który powstaje gdy jednostka nie w pełni wykorzystuje zaangażowane zasoby produkcyjne według wzoru określonego w stanowisku w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów, stanowiącym załącznik do uchwały nr 1/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z 16 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).

54. Kalkulator różnic kursowych od własnych środków walutowych

Kalkulator oblicza różnice kursowe wynikające z wpływu i wypływu środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej.

55. Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla budynków (lokali) niemieszkalnych

Kalkulator oblicza indywidualną stawkę amortyzacyjną dla budynków (lokali) niemieszkalnych, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%.

56. Kalkulator indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych innych niż budynki (lokale) niemieszkalne

Kalkulator oblicza indywidualną stawkę amortyzacyjną, na zasadach określonych w art. 22j ustawy o pdof oraz art. 16j ustawy o pdop, dla środków trwałych innych niż budynki (lokale) niemieszkalne, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%.

57. Kalkulator miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od używanych sezonowo środków trwałych

Kalkulator miesięcznego odpisu amortyzacyjnego od używanych sezonowo środków trwałych oblicza odpisy amortyzacyjne na zasadach określonych w art. 22h ust. 1 pkt 3 updof i art. 16h ust. 1 pkt 3 updop.

58. Kalkulator terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym

Kalkulator oblicza upływ 25, 60 i 180-dniowego terminu zwrotu przez organ podatkowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Kalkulator uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.

59. Kalkulator ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Kalkulatory ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy oblicza wysokość ekwiwalentu z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika oraz obowiązującej go normy dobowej.

60. Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Kalkulator odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oblicza wysokość odpisu oraz fakultatywnych zwiększeń na dany rok kalendarzowy.

61. Sprawdzanie, kto w danym miesiącu ukończy powszechny wiek emerytalny

Kalkulator wskazuje ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu spełnią warunek ukończenia powszechnego wieku emerytalnego, wg stanu prawnego obowiązującego do 30 września 2017 r. i od 1 października 2017 r.

62. Kalkulator podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy oraz osoby współpracującej

Kalkulator umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (oraz na FP) za siebie, a także za osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności.

63. Kalkulator odsetek od zaległości składkowych

Kalkulator liczy odsetki od zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP oraz FEP na podstawie kwoty zaległości, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty.

64. Kalkulator wysokości świadczenia rehabilitacyjnego

Kalkulator ustala wysokość podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego oraz jego stawki dziennej.

65. Kalkulator amortyzacji samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro

Możliwość rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro została ustawowo ograniczona (art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop). Kalkulator oblicza według stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych lub stawki wybranej przez podatnika (podwyższonej o współczynnik lub indywidualnej) roczne i miesięczne odpisy amortyzacyjne od takiego samochodu w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.

66. Kalkulator ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro

Możliwość rozliczania w podatkowych kosztach uzyskania przychodów ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro została ustawowo ograniczona (art. 23 ust. 1 pkt 47 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o pdop). Kosztów tych nie stanowią bowiem składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia (w praktyce ograniczenie to dotyczy ubezpieczenia AC i GAP).
Kalkulator oblicza wysokość składki ubezpieczenia w części stanowiącej i niestanowiącej koszt podatkowy.

67. Kalkulator obciążeń składkowych pracodawcy/zleceniodawcy

Kalkulator oblicza kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz FEP finansowanych przez pracodawcę lub zleceniodawcę.

68. Kalkulator płac (umowa zlecenia i dzieło zawarta z własnym pracownikiem)

Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło zawarta z własnym pracownikiem) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

69. Kalkulator obliczania okresu zasiłkowego

Kalkulator pozwala na ustalenie kiedy zakończy/zakończył się 182- lub 270-dniowy okres zasiłkowy.

70. Kalkulator składki na ubezpieczenie wypadkowe - od 1 kwietnia 2018 r.

Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2018 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.

71. Kalkulator waloryzacji kapitału początkowego

Kalkulator pozwala na ustalenie kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, przyjmowanej do ustalenia wysokości emerytury obliczanej na nowych zasadach.

gofin
sgk
www.czasopismaksiegowych.pl
gazeta podatkowa
sklep
forum
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.